getsockname(2) System Calls Manual getsockname(2)

getsockname - pobranie nazwy gniazda

Standardowa biblioteka C (libc, -lc)

#include <sys/socket.h>
int getsockname(int sockfd, struct sockaddr *restrict addr,
                socklen_t *restrict addrlen);

getsockname() returns the current address to which the socket sockfd is bound, in the buffer pointed to by addr. The addrlen argument should be initialized to indicate the amount of space (in bytes) pointed to by addr. On return it contains the actual size of the socket address.

Zwracany adres jest przycinany, jeśli udostępniony bufor jest zbyt mały; w tym przypadku addrlen zwróci wartość większą niż była podana w wywołaniu.

Po pomyślnym zakończeniu zwracane jest zero. Po błędzie zwracane jest -1 i ustawiane jest errno wskazując błąd.

Argument sockfd nie jest prawidłowym deskryptorem.
Parametr addr wskazuje poza dostępną przestrzeń adresową procesu.
addrlen jest nieprawidłowe (np. jest ujemne).
Dostępna ilość zasobów systemowych jest niewystarczająca dla wykonania operacji.
Deskryptor pliku sockfd nie odnosi się do gniazda.

POSIX.1-2008.

POSIX.1-2001, SVr4, 4.4BSD (pojawiło się pierwotnie w 4.2BSD).

bind(2), socket(2), getifaddrs(3), ip(7), socket(7), unix(7)

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl> i Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

31 października 2023 r. Linux man-pages 6.06