getline(3) Library Functions Manual getline(3)

getline, getdelim - wprowadzanie łańcuchów rozgraniczonych

Standardowa biblioteka C (libc, -lc)

#include <stdio.h>
ssize_t getline(char **restrict lineptr, size_t *restrict n,
        FILE *restrict stream);
ssize_t getdelim(char **restrict lineptr, size_t *restrict n,
        int delim, FILE *restrict stream);
Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

getline(), getdelim():

  Od glibc 2.10:
    _POSIX_C_SOURCE >= 200809L
  Przed glibc 2.10:
    _GNU_SOURCE

getline() odczytuje całą linię ze strumienia stream, przechowując adres bufora zawierającego tekst w *lineptr. Bufor jest zakończony znakiem NULL i zawiera znak nowej linii, jeśli go napotkano.

If *lineptr is set to NULL before the call, then getline() will allocate a buffer for storing the line. This buffer should be freed by the user program even if getline() failed.

Alternatywnie, przed wywołaniem getline() *lineptr może zawierać wskaźnik do bufora przydzielonego za pomocą malloc() o rozmiarze *n bajtów. Gdy rozmiar bufora nie jest wystarczający do umieszczenia w nim odczytanej linii, getline() rozszerzy go do odpowiedniego rozmiaru za pomocą realloc(), modyfikując *lineptr i *n, jeśli będzie to potrzebne.

W każdym razie, po pomyślnym wywołaniu *lineptr i *n będą zaktualizowane tak, aby odzwierciedlić, odpowiednio, adres i rozmiar bufora.

getdelim() działa jak getline(), z tym wyjątkiem że jako argument delimiter można podać ogranicznik linii inny niż znak nowej linii. Podobnie jak dla getline(), znak ogranicznika nie jest dodawany, gdy nie występował w danych wejściowych przed osiągnięciem końca pliku.

On success, getline() and getdelim() return the number of characters read, including the delimiter character, but not including the terminating null byte ('\0'). This value can be used to handle embedded null bytes in the line read.

Both functions return -1 on failure to read a line (including end-of-file condition). In the event of a failure, errno is set to indicate the error.

If *lineptr was set to NULL before the call, then the buffer should be freed by the user program even on failure.

Błędne wartości parametrów (n lub lineptr równe NULL lub nieprawidłowy stream).
Nie powiódł się przydział pamięci dla bufora linii.

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
getline(), getdelim() Bezpieczeństwo wątkowe MT-bezpieczne

POSIX.1-2008.

GNU, POSIX.1-2008.

#define _GNU_SOURCE
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int
main(int argc, char *argv[])
{
  FILE *stream;
  char *line = NULL;
  size_t len = 0;
  ssize_t nread;
  if (argc != 2) {
    fprintf(stderr, "Usage: %s <file>\n", argv[0]);
    exit(EXIT_FAILURE);
  }
  stream = fopen(argv[1], "r");
  if (stream == NULL) {
    perror("fopen");
    exit(EXIT_FAILURE);
  }
  while ((nread = getline(&line, &len, stream)) != -1) {
    printf("Retrieved line of length %zd:\n", nread);
    fwrite(line, nread, 1, stdout);
  }
  free(line);
  fclose(stream);
  exit(EXIT_SUCCESS);
}

read(2), fgets(3), fopen(3), fread(3), scanf(3)

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

31 października 2023 r. Linux man-pages 6.06