fgetgrent(3) Library Functions Manual fgetgrent(3)

fgetgrent - pobranie wpisu z pliku grup

Standardowa biblioteka C (libc, -lc)

#include <stdio.h>
#include <sys/types.h>
#include <grp.h>
struct group *fgetgrent(FILE *stream);
Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

fgetgrent():

  Od glibc 2.19:
    _DEFAULT_SOURCE
  glibc 2.19 i wcześniejsze:
    _SVID_SOURCE

Funkcja fgetgrent() zwraca wskaźnik do struktury zawierającej informacje o grupie z odczytane z pliku, do którego odnosi się strumień stream. Po pierwszym wywołaniu zwraca pierwszą pozycję, później zwraca kolejne. Plik, do którego odnosi się stream, musi mieć taki sam format, jak /etc/group (patrz group(5)).

Struktura group jest następująco zdefiniowana w pliku <grp.h>:


struct group {
  char  *gr_name;   /* nazwa grupy */
  char  *gr_passwd;  /* hasło grupy */
  gid_t  gr_gid;    /* identyfikator grupy */
  char **gr_mem;    /* zakończona NULL-em tablica wskaźników
               do nazw członków grupy */
};

The fgetgrent() function returns a pointer to a group structure, or NULL if there are no more entries or an error occurs. In the event of an error, errno is set to indicate the error.

Zabrakło pamięci na przydzielenie struktury group.

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
fgetgrent() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Unsafe race:fgetgrent

None.

SVr4.

endgrent(3), fgetgrent_r(3), fopen(3), getgrent(3), getgrgid(3), getgrnam(3), putgrent(3), setgrent(3), group(5)

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Adam Byrtek <alpha@irc.pl>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

31 października 2023 r. Linux man-pages 6.06