ferror(3) Library Functions Manual ferror(3)

clearerr, feof, ferror - sprawdzenie i zmiana stanu strumienia

Standardowa biblioteka C (libc, -lc)

#include <stdio.h>
void clearerr(FILE *stream);
int feof(FILE *stream);
int ferror(FILE *stream);

Funkcja clearerr() usuwa znaczniki końca pliku i błędu dla strumienia wskazywanego przez stream.

Funkcja feof() sprawdza znacznik końca pliku dla strumienia wskazywanego przez stream, zwracając wartość niezerową, jeśli jest ustawiony. Znacznik końca pliku może zostać usunięty tylko za pomocą funkcji clearerr().

Funkcja ferror() sprawdza znacznik błędu dla strumienia wskazywanego przez stream, zwracając wartość niezerową, jeśli jest ustawiony. Znacznik błędu może zostać usunięty tylko za pomocą funkcji clearerr().

Informacje o nieblokujących odpowiednikach znajdują się w unlocked_stdio(3).

The feof() function returns nonzero if the end-of-file indicator is set for stream; otherwise, it returns zero.

The ferror() function returns nonzero if the error indicator is set for stream; otherwise, it returns zero.

These functions should not fail and do not set errno.

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
clearerr(), feof(), ferror() Bezpieczeństwo wątkowe MT-bezpieczne

C11, POSIX.1-2008.

C89, POSIX.1-2001.

POSIX.1-2008 specifies that these functions shall not change the value of errno if stream is valid.

Normally, programs should read the return value of an input function, such as fgetc(3), before using functions of the feof(3) family. Only when the function returned the sentinel value EOF it makes sense to distinguish between the end of a file or an error with feof(3) or ferror(3).

open(2), fdopen(3), fileno(3), stdio(3), unlocked_stdio(3)

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Adam Byrtek <alpha@irc.pl>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

31 października 2023 r. Linux man-pages 6.06