cacheflush(2) System Calls Manual cacheflush(2)

cacheflush - wypróżnia zawartość bufora podręcznego z instrukcjami i/lub z danymi

Standardowa biblioteka C (libc, -lc)

#include <sys/cachectl.h>
int cacheflush(void addr[.nbytes], int nbytes, int cache);

Uwaga: Na niektórych architekturach nie istnieje opakowanie glibc dla tego wywołania systemowego, zob. UWAGI.

cacheflush() wypróżnia zawartość wskazanego(-ych) bufora(-ów) podręcznego(-ych) dla adresów przestrzeni użytkownika w zakresie od addr to (addr+nbytes-1). Parametr cache może być jednym z:

Wypróżnia bufor z instrukcjami.
Zapisuje z powrotem do pamięci i unieważnia dotknięte tym prawidłowe linie buforowe.
Identyczne z (ICACHE|DCACHE).

cacheflush() zwraca 0 po pomyślnym zakończeniu. W przypadku błędu zwraca -1 i ustawia errno wskazując jego rodzaj.

Część lub cała przestrzeń od addr do (addr+nbytes-1) jest niedostępna.
cache nie jest jednym z ICACHE, DCACHE lub BCACHE (lecz zob. USTERKI).

cacheflush() nie powinien być używany przez przenośne programy. W Linuksie, wywołanie to pojawiło się początkowo na architekturze MIPS, lecz obecnie Linux udostępnia wywołanie systemowe cacheflush() na niektórych z innych architektur, lecz z odmiennymi argumentami.

glibc udostępnia opakowanie dla tego wywołania systemowego, z prototypem pokazanym w SKŁADNI, dla następujących architektur: ARC, CSKY, MIPS i NIOS2.

Na niektórych z innych architektur, Linux udostępnia to wywołanie systemowe, ale z innymi argumentami:

int cacheflush(unsigned long addr, int scope, int cache,
               unsigned long len);
int cacheflush(unsigned long addr, unsigned long len, int op);
int cacheflush(unsigned int start, unsigned int end, int cache);

Na powyższych architekturach glibc nie udostępnia opakowania dla tego wywołania systemowego; należy je wywołać za pomocą syscall(2).

O ile nie jest konieczne dokładniejsza kontrola udostępniania przez to wywołanie systemowe, prawdopodobnie powinno się korzystać z wbudowanej funkcji GCC __builtin___clear_cache(), która zapewnia przenośny interfejs działający na wszystkich platformach obsługiwanych przez GCC i na kompatybilnych kompilatorach.


void __builtin___clear_cache(void *begin, void *end);

Na platformach, które nie wymagają opóźniania buforów, __builtin___clear_cache() nie daje efektów.

Uwaga: Na niektórych kompilatorach kompatybilnych z GCC, prototyp tej wbudowanej funkcji używa dla parametrów char * zamiast void *.

Historycznie, niniejsze wywołanie systemowe było dostępne we wszystkich wariantach uniksowych na platformie MIPS, w tym na RISC/os, IRIX, Ultrix, NetBSD, OpenBSD i FreeBSD (oraz na niektórych nieuniksowych systemach operacyjnych działających na MIPS), zatem istnienie tego wywołania w MIPS-owych systemach operacyjnych jest faktycznym standardem.

Jądro Linux w wersji starszej niż Linux 2.6.11 ignoruje parametry addr i nbytes, co czyni tę funkcję dość kosztowną. Dlatego zawsze wypróżniane są wszystkie bufory.

Funkcja zachowuje się zawsze w sposób, jak gdyby argumentem cache był BCACHE i nie dokonuje żadnego sprawdzenia pod kątem błędów parametru cache.

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

31 października 2023 r. Linux man-pages 6.06