bindresvport(3) Library Functions Manual bindresvport(3)

bindresvport - połączenie gniazda z uprzywilejowanym portem IP

Standardowa biblioteka C (libc, -lc)

#include <sys/types.h>
#include <netinet/in.h>
int bindresvport(int sockfd, struct sockaddr_in *sin);

bindresvport() służy do łączenia gniazda opisanego deskryptorem pliku sockfd z uprzywilejowanym anonimowym portem IP, to znaczy z przypadkowo wybranym portem o zakresu od 512 do 1023.

Jeśli powiedzie się bind(2) uruchomiony przez bindresvport() i sin jest różne od NULL, to sin->sin_port będzie zawierać numer przydzielonego portu.

sin może mieć wartość NULL i w tym przypadku sin->sin_family jest przyjmowane jako AF_INET. Jednakże oznacza to również, że bindresvport() nie ma żadnej możliwości, by zwrócić numer przydzielonego portu. (Tę informację można później uzyskać za pomocą getsockname(2)).

bindresvport() returns 0 on success; otherwise -1 is returned and errno is set to indicate the error.

bindresvport() może się nie powieść z tych samych powodów co bind(2). Ponadto mogą wystąpić następujące błędy:

Proces wywołujący nie miał uprawnień (pod Linuksem: proces wywołujący nie miał zdolności CAP_NET_BIND_SERVICE w przestrzeni nazw użytkownika pokrywającej jego sieciową przestrzeń nazw).
Wszystkie uprzywilejowane porty są już używane.
sin jest różny od NULL i sin->sin_family jest różne od AF_INET.

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
bindresvport() Bezpieczeństwo wątkowe . glibc >= 2.17: MT-Safe; glibc < 2.17: MT-Unsafe

Funkcja bindresvport() używa statycznej zmiennej które nie była zabezpieczona przez blokadę przed glibc 2.17, co nadawało funkcji cechę MT-Unsafe.

Present on the BSDs, Solaris, and many other systems.

W przeciwieństwie do niektórych implementacji bindresvport(), implementacja glibc ignoruje wartość przekazaną w sin->sin_port podczas wywołania tej funkcji.

BSD.

bind(2), getsockname(2)

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

31 października 2023 r. Linux man-pages 6.06