basename(3) Library Functions Manual basename(3)

basename, dirname - wydzielenie składników nazwy ścieżki

Standardowa biblioteka C (libc, -lc)

#include <libgen.h>
char *dirname(char *path);
char *basename(char *path);

Ostrzeżenie: istnieją dwie różne funkcje basename(); patrz niżej.

The functions dirname() and basename() break a null-terminated pathname string into directory and filename components. In the usual case, dirname() returns the string up to, but not including, the final '/', and basename() returns the component following the final '/'. Trailing '/' characters are not counted as part of the pathname.

Jeśli path nie zawiera ukośnika, dirname() zwraca łańcuch ".", podczas gdy basename() zwraca kopię path. Jeśli path jest łańcuchem "/", to zarówno dirname(), jak i basename() zwracają łańcuch "/". Jeśli path jest wskaźnikiem null lub wskazuje na pusty łańcuch znaków, to zarówno dirname(), jak i basename() zwracają łańcuch ".".

Połączenie łańcucha zwróconego przez dirname() z "/" i łańcuchem zwróconym przez basename() daje pełną nazwę ścieżki dostępu.

Zarówno dirname(), jak i basename() mogą zmienić zawartość path, tak więc może być potrzebne przekazanie kopii podczas wywoływania którejkolwiek z tych funkcji.

Funkcje te mogą zwrócić wskaźniki do statycznie alokowanej pamięci, która może zostać nadpisana przez kolejne wywołania. Alternatywnie mogą zwrócić wskaźniki do części path, tak że łańcuch znaków wskazywany przez path nie powinien być ani zmieniany, ani usuwany aż do momentu, w którym wskaźnik zwrócony przez opisywane funkcje nie będzie już potrzebny.

Poniższa lista przykładów (wzięta z SUSv2) pokazuje łańcuchy znaków zwracane przez dirname() i basename() dla różnych ścieżek:

ścieżka dirname basename
/usr/lib /usr lib
/usr/ / usr
usr . usr
/ / /
. . .
.. . ..

Zarówno dirname(), jak i basename() zwracają wskaźniki do zakończonych znakiem null łańcuchów znaków (nie należy tych wskaźników przekazywać do free(3)).

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
basename(), dirname() Bezpieczeństwo wątkowe MT-bezpieczne

Istnieją dwie różne wersji funkcji basename(): wersja POSIX opisana powyżej oraz wersja GNU, która jest dostępna po


    #define _GNU_SOURCE         /* Patrz feature_test_macros(7) */
#include <string.h>

Wersja GNU nigdy nie zmienia swojego argumentu oraz zwraca pusty łańcuch znaków, jeśli path kończy się znakiem ukośnika, w szczególności gdy path jest równe "/". Nie istnieje wersja GNU funkcji dirname().

W bibliotece GNU wersja POSIX funkcji basename() jest używana, gdy dołączony jest plik nagłówkowy <libgen.h>. W przeciwnym wypadku używana jest wersja GNU.

POSIX.1-2008.

POSIX.1-2001.

W implementacji biblioteki glibc POSIX-owych wersji tych funkcji modyfikują argument path i powodują błąd naruszenia ochrony pamięci, jeśli są wywołane z statycznym łańcuchem znaków takim jak "/usr/".

Before glibc 2.2.1, the glibc version of dirname() did not correctly handle pathnames with trailing '/' characters, and generated a segfault if given a NULL argument.

Następujący przykładowy kod pokazuje użycie funkcji basename() i dirname():

char *dirc, *basec, *bname, *dname;
char *path = "/etc/passwd";
dirc = strdup(path);
basec = strdup(path);
dname = dirname(dirc);
bname = basename(basec);
printf("dirname=%s, basename=%s\n", dname, bname);

basename(1), dirname(1)

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

31 października 2023 r. Linux man-pages 6.06