erf(3) Library Functions Manual erf(3)

erf, erff, erfl - error function

Biblioteka matematyczna (libm, -lm)

#include <math.h>
double erf(double x);
float erff(float x);
long double erfl(long double x);
Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

erf():

  _ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L || _XOPEN_SOURCE
    || /* Since glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
    || /* glibc <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

erff(), erfl():

_ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
  || /* Od glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
  || /* glibc w wersji <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

Funkcje te zwracają funkcję błędu dla x, zdefiniowaną jako


erf(x) = 2/sqrt(pi) * integral from 0 to x of exp(-t*t) dt

On success, these functions return the value of the error function of x, a value in the range [-1, 1].

Jeśli x wynosi NaN, to zwracane jest NaN.

Jeśli x wynosi +0 (-0), to zwracane jest +0 (-0).

Jeśli x jest równe dodatniej (ujemnej) nieskończoności, to zwracane jest +1 (-1).

Jeśli x jest podnormalna (ang. subnormal), to występuje błąd przekroczenia zakresu i zwracane jest 2*x/sqrt(pi).

Informacje o tym, jak określić, czy wystąpił błąd podczas wywołania tych funkcji, można znaleźć w podręczniku math_error(7).

Mogą wystąpić następujące błędy:

Rzucany jest wyjątek przekroczenia w dół zakresu operacji zmiennoprzecinkowej (FE_UNDERFLOW).

Funkcje te nie ustawiają zmiennej errno.

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
erf(), erff(), erfl() Bezpieczeństwo wątkowe MT-bezpieczne

C11, POSIX.1-2008.

C99, POSIX.1-2001.

Wariant zwracający wartość typu double jest zgodny również z SVr4, 4.3BSD.

cerf(3), erfc(3), exp(3)

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Adam Byrtek <alpha@irc.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

31 października 2023 r. Linux man-pages 6.06