ctermid(3) Library Functions Manual ctermid(3)

ctermid - pobranie nazwy terminala kontrolującego proces

Standardowa biblioteka C (libc, -lc)

#include <stdio.h>
char *ctermid(char *s);
Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

ctermid():

    _POSIX_C_SOURCE

Funkcja ctermid() zwraca łańcuch, który jest ścieżką do terminala kontrolującego procesu. Jeśli s jest równe NULL, używany jest bufor statyczny, w przeciwnym wypadku s wskazuje na bufor mający zawierać ścieżkę do terminala. Stała L_ctermid oznacza maksymalną liczbę znaków w zwracanej ścieżce.

Wskaźnik do ścieżki.

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
ctermid() Bezpieczeństwo wątkowe MT-bezpieczne

POSIX.1-2008.

POSIX.1-2001, Svr4.

Zwracana nazwa ścieżki nie musi jednoznacznie identyfikować kontrolującego terminala; może to być na przykład /dev/tty.

Nie jest pewne, czy program będzie mógł otworzyć ten terminal.

ttyname(3)

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Adam Byrtek <alpha@irc.pl>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

31 października 2023 r. Linux man-pages 6.06