GROUPADD(8) System Management Commands GROUPADD(8)

groupadd - Vytvoří skupinu

groupadd [-g GID [-o]] [-f] [-K KLÍČ=HODNOTA] skupina

Příkaz groupadd vytváří nové skupinové účty na základě zadaných hodnot a výchozích hodnot nastavených v systému. Nová skupina bude podle pořeby zařazena do příslušných systémových souborů.

Příkaz groupadd akceptuje následující volby:

Tato volba způsobí, že v případě kolize se stávající skupinou se vrátí úspěšný návratový kód. Při použití s volbou -g, pokud již dané GID existuje, vybere se unikární GID automaticky, (tj. jako kdybyste -g nezadali).
Číselná hodnota skupinového ID. Tato hodnota musí být unikátní (s výjimkou volby -o). Hodnota musí být nezáporné celé číslo. Jako výchozí hodnota se použije nejmenší ID větší než 999 a zároveň větší než ID všech ostatních skupin. Hodnoty mezi 0 a 999 jsou obvykle rezervovány pro systémové účty.
Zobrazí nápovědu a skončí.
Přepíše výchozí nastavení /etc/login.defs (GID_MIN, GID_MAX apod.). Můžete zadat i více voleb najednou.

Příklad: -K GID_MIN=100 -K GID_MAX=499

Poznámka: -K GID_MIN=10,GID_MAX=499 zatím nefunguje.

Tato volba povolí přidání skupiny s neunikátním GID.

/etc/group
informace o skupinových účtech
/etc/gshadow
citlivé informace o skupinových účtech
/etc/login.defs
nastavení systému shadow

Názvy skupin musí začínat malým písmenem nebo podtržítkem a mohou obsahovat pouze malá písmena, čísla, podtržítka, pomlčky a závěrečný dolar. Vyjádřeno regulárním výrazem: [a-z_][a-z0-9_-]*[$]

Délka názvu skupiny nesmí překročit 16 znaků.

Jestliže již název skupiny existuje v externí databázi typu NIS, příkaz groupadd odmítne požadavek na vytvoření této skupiny.

Příkaz groupadd může skončit s následujícími návratovými hodnotami:

0
úspěch
2
chybná syntaxe příkazu
3
chybný argument parametru
4
GID není unikátní (pokud nepoužijete -o)
9
název skupiny není unikátní
10
nelze aktualizovat soubor group

chfn(1), chsh(1), passwd(1), gpasswd(8), groupdel(8), groupmod(8), login.defs(5), useradd(8), userdel(8), usermod(8).

01/02/2006 System Management Commands