LOCALE::PO4A::PO.3PM(1) User Contributed Perl Documentation LOCALE::PO4A::PO.3PM(1)

Locale::Po4a::Po - moduł manipulujący plikami PO

use Locale::Po4a::Po;
my $pofile=Locale::Po4a::Po->new();
# Czytanie pliku PO
$pofile->read('plik.po');
# Dodanie wpisu
$pofile->push('msgid' => 'Hello', 'msgstr' => 'bonjour',
              'flags' => "wrap", 'reference'=>'file.c:46');
# Wyciągnięcie tłumaczenia
$pofile->gettext("Hello"); # zwraca 'bonjour'
# Zapisanie z powrotem do pliku
$pofile->write('inny_plik.po');

Locale::Po4a::Po jest modułem pozwalającym manipulować katalogami wiadomości. Można załadować i zapisać plik po (którego rozszerzeniem często jest po), można zbudować nowe wpisy w locie albo zażądać przetłumaczenia komunikatu.

For a more complete description of message catalogs in the PO format and their use, please refer to the info documentation of the gettext program (node "`PO Files"').

Ten moduł jest częścią projektu po4a, którego celem jest użycie plików PO (z założenia przeznaczonych do ułatwienia tłumaczenia komunikatów programu) do tłumaczenia wszystkiego, włączając dokumentację (strony podręcznika man, strony info), opisy pakietów, szablony debconfa i wszystkiego, co może korzystać z tego.

Specify the reference format. Argument type can be one of never to not produce any reference, file to only specify the file without the line number, counter to replace line number by an increasing counter, and full to include complete references (default: full).
Specify how the po file should be wrapped. This gives the choice between either files that are nicely wrapped but could lead to git conflicts, or files that are easier to handle automatically, but harder to read for humans.

Historically, the gettext suite has reformatted the po files at the 77th column for cosmetics. This option specifies the behavior of po4a. If set to a numerical value, po4a will wrap the po file after this column and after newlines in the content. If set to newlines, po4a will only split the msgid and msgstr after newlines in the content. If set to no, po4a will not wrap the po file at all. The reference comments are always wrapped by the gettext tools that we use internally.

Note that this option has no impact on how the msgid and msgstr are wrapped, i.e. on how newlines are added to the content of these strings.

Ustawia adres, pod który należy zgłaszać błędy w polach msgid. Domyślnie, utworzone pliki POT nie zawierają nagłówków Report-Msgid-Bugs-To.
Ustawia właściciela praw autorskich w nagłówku POT. Domyślną wartością jest "Free Software Foundation, Inc."
Ustawia nazwę pakietu w nagłówku POT. Domyślną wartością jest "PACKAGE".
Ustawia wersję pakietu w nagłówku pliku POT. Domyślną wartością jest "VERSION".

Tworzy nowy katalog wiadomości. Jeśli podano argument, jest on nazwą pliku PO, który powinien być załadowany.
Czyta plik PO (o nazwie podanej jako argument). Wcześniej istniejące wpisy nie są usuwane, a nowe wpisy są dodawane na końcu katalogu.
Zapisuje bieżący katalog do podanego pliku.
Podobne do write, ale jeżeli pliki PO lub POT już istnieją, to wynik zostanie zapisany do pliku tymczasowego, który będzie porównany z istniejącym plikiem, aby sprawdzić, czy aktualizacja jest rzeczywiście potrzebna (pozwala to uniknąć zmieniania pliku POT tylko po to, by zaktualizować odnośniki lub pole POT-Creation-Date).
Funkcja wyodrębnia katalog wiadomości z istniejącego katalogu. W pliku wynikowym będą umieszczone tylko te wpisy, do których istnieje odniesienie w podanym pliku.

Funkcja przetwarza swoje argumenty, generuje z nich definicję funkcji Perla, ewaluuje tę definicję i filtruje pola, dla których ta wygenerowana funkcja zwróci wartość true.

Czasami uwielbiam Perla ;)

Żąda przetłumaczenia przez bieżący katalog komunikatu podanego jako argument. Jeśli nie znaleziono tłumaczenia, funkcja zwróci oryginalny (nieprzetłumaczony) komunikat.

Po komunikacie do przetłumaczenia można przekazać hasha z dodatkowymi argumentami. Poniżej podano poprawne wpisy:

wartość logiczna, określająca, czy białe znaki w tekście mają znaczenie. Jeśli tak, to funkcja kanonizuje tekst przed wyszukaniem tłumaczenia oraz zawija tekst wynikowy.
kolumna, w której tekst powinien być zawijany (domyślnie: 76).
Zwraca statystyki dotyczące stosunku trafień od ostatniego wywołania funkcji stats_clear(). Proszę zauważyć, że to nie są te same statystyki, które wypisuje msgfmt --statistic. Tutaj, statystyki dotyczą bieżącego użycia pliku PO, a msgfmt podaje stan pliku. Przykład użycia:
[klika użyć pliku PO do tłumaczenia rzeczy]
($percent,$hit,$queries) = $pofile->stats_get();
print "Do tej pory znaleźliśmy tłumaczenia $percent\% ($hit z $queries) komunikatów.\n";
Czyści statystyki dotyczące trafienia gettexta.

Dodaje nowy wpis na koniec bieżącego katalogu. Argumenty powinny być przekazane w hashu. Dostępne klucze:
łańcuch znaków w oryginalnym języku.
tłumaczenie.
wskazanie, gdzie dany komunikat został znaleziony. Przykład plik.c:46 (w linii 46 pliku "plik.c"). W razie wielokrotnych wystąpień może być to lista rozdzielona znakami spacji.
komentarz dodany tutaj ręcznie (przez tłumaczy). Format jest dowolny.
komentarz dodany automatycznie przez program wyciągający komunikaty. Szczegóły w opisie opcji --add-comments programu xgettext.
rozdzielona spacjami lista wszystkich zdefiniowanych flag dla tego wpisu.

Poprawne flagi: c-text, python-text, lisp-text, elisp-text, librep-text, smalltalk-text, java-text, awk-text, object-pascal-text, ycp-text, tcl-text, wrap, no-wrap i fuzzy.

Ich znaczenie można znaleźć w dokumentacji pakietu gettext.

jest to w większości argument wewnętrzny używany podczas przekształcania dokumentów do formatu gettext. Ideą jest przetworzenie do obiektu PO zarówno oryginału, jak i tłumaczenia, scalenie ich, używając msgid jednego jako msgstr drugiego i msgid drugiego jako msgstr pierwszego. Aby mieć pewność, że wszystko jest OK, każdy msgid w obiekcie ma przypisany typ, oparty na strukturze dokumentu (jak "chap", "sect1", "p" w formacie DocBook). Jeśli typy komunikatów nie są takie same, oznacza to, że struktura obu plików jest różna i proces kończy się błędem.

Ta informacja jest zapisywana jako automatyczny komentarz w pliku PO, ponieważ dostarcza tłumaczom kontekstu o komunikatach, które tłumaczą.

wartość logiczna, określająca, czy białe znaki mogą być scalane. Jeśli tak, komunikat przed użyciem będzie ujednolicony.

Ta informacja jest zapisywana do pliku PO z użyciem flagi wrap lub no-wrap.

ignored; the key is kept for backward computability.

Zwraca liczbę wpisów w katalogu (nie licząc nagłówka).
Zwraca liczbę wpisów w dokumencie. Komunikaty pojawiające się wiele razy w tym dokumencie będą policzone wiele razy.
Zwraca msgid o zadanym numerze.
Zwraca msgid znajdujące się w dokumencie na podanej pozycji.
Returns the type of the msgid with the given position in the document. This is probably only useful to gettextization, and it's stored separately from {$msgid}{'type'} because the later location may be overwritten by another type when the $msgid is duplicated in the master document.
Returns the character set specified in the PO header. If it hasn't been set, it will return "UTF-8".

Denis Barbier <barbier@linuxfr.org>
Martin Quinson (mquinson#debian.org)

Robert Luberda <robert@debian.org>
2024-06-26 perl v5.38.2