wcsncasecmp(3) Library Functions Manual wcsncasecmp(3)

wcsncasecmp - porównuje dwa łańcuchy szerokich znaków o ustalonej długości, ignorując wielkość liter

Standardowa biblioteka C (libc, -lc)

#include <wchar.h>
int wcsncasecmp(const wchar_t s1[.n], const wchar_t s2[.n], size_t n);
Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

wcsncasecmp():

  Od glibc 2.10:
    _POSIX_C_SOURCE >= 200809L
  Przed glibc 2.10:
    _GNU_SOURCE

Funkcja wcsncasecmp() jest szerokoznakowym odpowiednikiem funkcji strncasecmp(3). Porównuje łańcuch szerokich znaków wskazywany przez s1 z łańcuchem szerokich znaków wskazywanym przez s2, biorąc przy tym pod uwagę co najwyżej n szerokich znaków z każdego łańcucha i ignorując różnice w wielkości znaków (towupper(3), towlower(3)).

Funkcja wcsncasecmp() zwraca zero, jeśli po przycięciu do n znaków szerokoznakowe łańcuchy s1 i s2 są jednakowe poza różnicami w rozmiarach liter. Zwraca też wartość dodatnią, gdy przycięty s1 jest większy od przyciętego s2 (z ignorowaniem rozmiarów liter). Wartość ujemna jest zwracana, gdy przycięty s1 jest mniejszy od przyciętego s2 (z ignorowaniem rozmiarów liter).

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
wcsncasecmp() Bezpieczeństwo wątkowe MT-bezpieczne locale

POSIX.1-2008.

glibc 2.1.

Zachowanie wcsncasecmp() zależy od kategorii LC_CTYPE bieżących ustawień regionalnych.

strncasecmp(3), wcsncmp(3)

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

31 października 2023 r. Linux man-pages 6.06