VMSTAT(8) Administracja systemem VMSTAT(8)

vmstat - statystyki pamięci wirtualnej

vmstat [opcje] [opóźnienie [liczba]]

vmstat raportuje informacje o aktywności procesów, pamięci, stronicowania, blokowego we/wy, pułapek, dysków i procesora.

Pierwszy tworzony raport podaje średnie wartości od ostatniego restartu systemu. Dodatkowe raporty podają informacje dla okresów próbkowania o długości opóźnienia. Raporty dotyczące procesów i pamięci są w obu przypadkach natychmiastowe.

Opóźnienie pomiędzy uaktualnieniami w sekundach. Jeśli nie podano opóźnienia, wypisywany jest tylko raport z wartościami średnimi od rozruchu systemu.
Liczba uaktualnień. W przypadku braku liczby, jeśli podano opóźnienie, domyślna jest nieskończoność.
Wyświetlenie pamięci aktywnej i nieaktywnej, jeśli używane jest jądro 2.5.41 lub nowsze.
Opcja -f wyświetla liczbę rozgałęzień procesów od rozruchu systemu. Liczba ta obejmuje wywołania systemowe fork, vfork oraz clone; jest odpowiednikiem całkowitej liczby utworzonych zadań. Każdy proces jest reprezentowany przez jedno lub więcej zadań, w zależności od wykorzystania wątków. Ten widok się nie powtarza.
Wyświetlenie slabinfo.
Wyświetlenie nagłówka tylko raz zamiast regularnie.
Wyświetlenie tabeli różnych liczników zdarzeń i statystyk pamięci. Ten widok się nie powtarza.
Raport statystyk dysku (wymagane jądro 2.5.70 lub nowsze).
Raport pewnych statystyk zbiorczych dotyczących aktywności dysku.
Szczegółowe statystyki dotyczące partycji (wymagane jądro 2.5.70 lub nowsze).
Przełączenie wyjścia między jednostkami 1000 (k), 1024 (K),1000000 (m) lub 1048576 (M) bajtów. Opcja nie zmienia pól operacji blokowych (bi/bo), które zawsze są wyrażone w blokach.
Dołączenie znacznika czasu do każdej linii
Tryb szerokiego wyjścia (przydatny dla systemów z dużą ilością pamięci, gdzie domyślny tryb wyjścia cierpi przez niechciane łamanie kolumn). Wyjście jest szersze niż 80 znaków w linii.
Wyświetlenie informacji o wersji i zakończenie.
Wyświetlenie opisu i zakończenie.

OPIS PÓL DLA TRYBU VM

r: The number of runnable processes (running or waiting for run time).
b: The number of processes blocked waiting for I/O to complete.

These are affected by the --unit option.

swpd: the amount of swap memory used.
free: the amount of idle memory.
buff: the amount of memory used as buffers.
cache: the amount of memory used as cache.
inact: the amount of inactive memory.  (-a option)
active: the amount of active memory.  (-a option)

These are affected by the --unit option.

si: Ilość pamięci wymiany wczytanej z dysku (/s).
so: Ilość pamięci wymiany zapisanej na dysk (/s).

bi: Bloki odebrane z urządzenia blokowego (bloki/s).
bo: Bloki wysłane do urządzenia blokowego (bloki/s).

in: Liczba przerwań na sekundę, włącznie z zegarowym.
cs: Liczba przełączeń kontekstu na sekundę.

Procenty całkowitego czasu procesora.

us: Czas spędzony w kodzie poza jądrem (czas użytkownika, w tym nice).
sy: Czas spędzony w kodzie jądra (czas systemu)
id: Czas spędzony bezczynnie. Przed Linuksem 2.5.41 obejmował czas IO-wait.
wa: Czas spędzony na oczekiwaniu na we/wy. Przed 2.5.41 zawarty w bezczynnym.
st: Czas skradziony wirtualnej maszynie. Przed Linuksem 2.6.11 nieznany.

OPIS PÓL DLA TRYBU DYSKOWEGO

total: wszystkie odczyty zakończone poprawnie
merged: odczyty zgrupowane (zakończone w jednym we/wy)
sectors: sektory odczytane poprawnie
ms: milisekundy spędzone na odczycie

total: wszystkie zapisy zakończone poprawnie
merged: zapisy zgrupowane (zakończone w jednym we/wy)
sectors: sektory zapisane poprawnie
ms: milisekundy spędzone na zapisie

cur: operacje we/wy w trakcie
s: sekundy spędzone na operacjach we/wy

OPIS PÓL DLA TRYBU PARTYCJI DYSKU

reads: całkowita liczba odczytów zleconych dla tej partycji
read sectors: całkowita liczba sektorów odczytanych z partycji
writes: całkowita liczba zapisów zleconych dla tej partycji
requested writes: całkowita liczba żądań zapisu dla partycji

OPIS PÓL DLA TRYBU PŁYT

cache: nazwa pamięci podręcznej
num: liczba obecnie aktywnych obiektów
total: całkowita liczba dostępnych obiektów
size: rozmiar każdego obiektu
pages: liczba stron z przynajmniej jednym aktywnym obiektem

vmstat does not require special permissions.

Niniejsze raporty mają na celu pomoc przy identyfikacji wąskich gardeł w systemie. Linuksowy vmstat nie liczy siebie jako działającego procesu.

Wszystkie bloki dla Linuksa mają obecnie 1024 bajty. Stare jądra mogły używać bloków 512-, 2048- lub 4096-bajtowych.

Od wersji procps 3.1.9, vmstat pozwala wybrać jednostki (k, K, m, M). Domyślna to K (1024 bajty) w trybie domyślnym.

vmstat wykorzystuje slabinfo 1.1

/proc/meminfo
/proc/stat
/proc/*/stat

free(1), iostat(1), mpstat(1), ps(1), sar(1), top(1)

Nie raportuje blokowego we/wy per urządzenie ani nie liczy wywołań systemowych.

Autorem jest Henry Ware.
Fabian Frédérick (dyski, płyty, partycje...)

Zgłoszenia błędów prosimy wysyłać na adres procps@freelists.org

2020-06-04 procps-ng