SWAPON(8) Administracja systemem SWAPON(8)

swapon, swapoff - włącza/wyłącza urządzenia oraz pliki stronicowania i wymiany

swapon [opcje] [plik-specjalny...]
swapoff [-va] [plik-specjalny...]

Polecenie swapon jest używane do określania urządzeń do stronicowania i wymiany.

Urządzenie lub plik może być podany za pomocą parametru plik-specjalny. Może mieć on postać -L etykieta lub -U uuid, aby określić urządzenie za pomocą etykiety lub uuid (unikatowego identyfikatora).

Odwołanie do swapon normalnie powinno się pojawiać w systemowych skryptach uruchomieniowych, udostępniając wszystkie urządzenia wymiany, dzięki czemu stronicowanie i wymiana jest rozłożone między wiele urządzeń i plików.

Polecenie swapoff wyłącza wymianę na podanych urządzeniach i plikach. Jeśli użyto opcji -a, to swap jest wyłączany na wszystkich znanych urządzeniach i plikach wymiany (zgodnie z plikiem /proc/swaps lub /etc/fstab).

-a, --all
Udostępnia wszystkie urządzenia oznaczone jako "swap" w pliku /etc/fstab, z wyjątkiem plików z opcją "noauto". Urządzenia, które są już używane jako swap, są po cichu pomijane.
-d, --discard[=tryb]
Włącza odrzucanie (discard), jeśli urządzenie, na którym jest swap, pozwala na operacje discard lub trim. Może to pozytywnie wpłynąć na wydajność na niektórych dyskach półprzewodnikowych, ale często tak nie jest. Opcja pozwala na wybór spośród dwóch dostępnych trybów odrzucania: --discard=once do przeprowadzania pojedynczych operacji odrzucania całej przestrzeni wymiany lub --discard=pages do asynchronicznego odrzucania zwolnionych stron wymiany przed udostępnieniem ich do ponownego użycia. Jeśli nie wybierze się żadnego z tych trybów, to domyślnym zachowaniem jest włączenie ich obu. Można również włączyć odrzucanie w /etc/fstab za pomocą opcji montowania discard, discard=once lub discard=pages.
-e, --ifexists
Pomija po cichu nieistniejące urządzenia. Opcja montowania nofail w /etc/fstab może być również użyta do pomijania nieistniejących urządzeń.
-f, --fixpgsz
Ponownie inicjuje przestrzeń swap (exec mkswap), jeśli rozmiar strony nie pasuje do rozmiaru podawanego przez obecnie uruchomione jądro. Polecenie mkswap(8) inicjuje całe urządzenie i nie sprawdza go pod kątem błędnych bloków.
-h, --help
Wyświetla ten tekst i kończy pracę.
-L etykieta
Używa partycji z określoną etykietą (potrzebny jest w tym celu dostęp do /proc/partitions).
-o, --options opcje
Podaje opcje swap jako rozdzielona przecinkami lista zgodna z formatem fstab. Na przykład:

swapon -o pri=1,discard=pages,nofail /dev/sda2

Łańcuch opts jest przetwarzany ostatni i nadpisuje wszystkie inne opcje linii poleceń.
-p, --priority priorytet
Określa priorytet urządzenia wymiany. Priorytet jest wartością z przedziału pomiędzy -1 a 32767. Wyższa liczba oznacza wyższy priorytet. Podręcznik polecenia swapon(2) zawiera pełny opis priorytetów swap. Do pliku /etc/fstab można dodać opcję pri=wartość, która będzie używana ze swapon -a. Jeśli nie zdefiniowano priorytetu,to wartością domyślną jest -1.
-s, --summary
Wyświetla podsumowanie użycia swapu wg urządzenia. Jest to odpowiednik "cat /proc/swaps". Ten format wyjścia jest PRZESTARZAŁY. Zalecany format --show dostarcza większej kontroli nad danymi wyjściowymi.
--show[=kolumna...]
Wyświetla możliwą do zdefiniowania tabelę obszarów swap. Lista dostępnych kolumn można znaleźć w wyjściu opcji --help.
--output-all
Wypisuje wszystkie domyślne kolumny.
--noheadings
Nie wyświetla nagłówków w wyjściu opcji --show.
--raw
Nie wyrównuje kolumn tabeli wyświetlanej przez --show.
--bytes
Opcja --show wyświetla rozmiar przestrzeni wymiany w bajtach, a nie w jednostkach czytelnych dla użytkownika.
-U uuid
Używa partycji o określonym uuid (unikalnym identyfikatorze).
-v, --verbose
Więcej szczegółów.
-V, --version
Wyświetla informacje o wersji i kończy działanie.

swapoff has the following exit status values since v2.36:
0
sukces
2
system has insufficient memory to stop swapping (OOM)
4
swapoff syscall failed for another reason
8
non-swapoff syscall system error (out of memory, ...)
16
usage or syntax error
32
all swapoff failed on --all
64
some swapoff succeeded on --all

The command swapoff --all returns 0 (all succeeded), 32 (all failed), or 64 (some failed, some succeeded).

The old versions before v2.36 has no documented exit status, 0 means success in all versions.

LIBMOUNT_DEBUG=all
włącza wyjście debugowania libmount.
LIBBLKID_DEBUG=all
włącza wyjście debugowania libblkid.

/dev/sd?? standardowe urządzenia stronicowania
/etc/fstab tablica opisująca systemy plików w ascii

The swap file implementation in the kernel expects to be able to write to the file directly, without the assistance of the filesystem. This is a problem on files with holes or on copy-on-write files on filesystems like Btrfs.

Commands like cp(1) or truncate(1) create files with holes. These files will be rejected by swapon.

Preallocated files created by fallocate(1) may be interpreted as files with holes too depending of the filesystem. Preallocated swap files are supported on XFS since Linux 4.18.

The most portable solution to create a swap file is to use dd(1) and /dev/zero.

Swap files on Btrfs are supported since Linux 5.0 on files with nocow attribute. See the btrfs(5) manual page for more details.

Swap poprzez NFS może nie działać.

Polecenie swapon automatycznie wykrywa i nadpisuje podpis przestrzeni wymiany ze starymi danymi wstrzymania (np. S1SUSPEND, S2SUSPEND, ...). Jest to konieczne, gdyż w przeciwnym wypadku nastąpiłoby uszkodzenie danych przy kolejnej próbie wybudzenia.

Polecenie swapon pojawiło się w 4.0BSD.

swapoff(2), swapon(2), fstab(5), init(8), fallocate(1), mkswap(8), mount(8), rc(8)

Polecenie swapon jest częścią pakietu util-linux i jest dostępne pod adresem https://www.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/.

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com> i Robert Luberda <robert@debian.org>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

październik 2014 util-linux