strtol(3) Library Functions Manual strtol(3)

strtol, strtoll, strtoq - converteert een tekenreeks naar een lang geheel getal

Standard C bibliotheek (libc, -lc)

#include <stdlib.h>
long strtol(const char *restrict nptr,
      char **restrict endptr, int base);
long long strtoll(const char *restrict nptr,
      char **restrict endptr, int base);
Feature Test Macro´s eisen in glibc (zie feature_test_macros(7)):

strtoll():

  _ISOC99_SOURCE
    || /* glibc <= 2.19: */ _SVID_SOURCE || _BSD_SOURCE

De strtol() functie converteert het initiële deel van een tekenreeks in nptr naar een lang geheel getal met als grondtal als grondtal, welk moet liggen tussen 2 en 36 (inclusief deze grenzen), of de speciale waarde 0.

De tekenreeks mag beginnen met een willekeurig aantal witruimtes (zoals bepaald door isspace(3)) gevolgd door een enkel optioneel teken '+' or '-'. Als het grondtal nul of 16 is, dan mag de string "0x" of "0X" bevatten en wordt het getal gelezen met 16 als grondtal; in andere gevallen zal het grondtal 0 geïnterpreteerd worden als 10 (decimaal) behalve als het volgende teken '0' is, in welk geval het geïnterpreteerd wordt als 8 (octaal).

De rest van de tekenreeks zal geconverteerd worden naar een long waarde in de voor de hand liggende manier, eindigende bij het eerste ongeldige teken in het gekozen grondtal. (Grondtallen groter dan 10, vertegenwoordigd de letter 'A' in zowel hoofd- als kleine letter 10, 'B' vertegenwoordigd 11, en zo voorts, met 'Z' vertegenwoordigde 35.)

If endptr is not NULL, and the base is supported, strtol() stores the address of the first invalid character in *endptr. If there were no digits at all, strtol() stores the original value of nptr in *endptr (and returns 0). In particular, if *nptr is not '\0' but **endptr is '\0' on return, the entire string is valid.

De strtoll() functie werkt net als de strtol() functie maar geeft een lang-lang gehele waarde terug.

De strtol() functie retourneert het resultaat van een conversie, behalve als de waarde resulteerde in een onder- of overloop. Als een onderloop optrad dan retourneert strtol() een LONG_MIN. Als een overloop optrad dan retourneert strtol() een LONG_MAX. In beide gevallen wordt errno gezet op ERANGE. Hetzelfde geldt voor strtoll() (met LLONG_MIN en LLONG_MAX in plaats van LONG_MIN en LONG_MAX).

This function does not modify errno on success.

(niet in C99) Het gegeven grondtal bevat een niet ondersteunde waarde.
De resulterende waarde was buiten bereik.

De implementatie mag errno zetten op EINVAL in het geval dat er geen omzetting plaats vond (geen cijfers gezien en 0 geretourneerd).

Voor een uitleg van de termen in deze sectie, zie attributes(7).

Interface Attribuut Waarde
strtol(), strtoll(), strtoq() Thread veiligheid MT-Safe taalgebied

C11, POSIX.1-2008.

POSIX.1-2001, C89, SVr4, 4.3BSD.
POSIX.1-2001, C99.

Since strtol() can legitimately return 0, LONG_MAX, or LONG_MIN (LLONG_MAX or LLONG_MIN for strtoll()) on both success and failure, the calling program should set errno to 0 before the call, and then determine if an error occurred by checking whether errno == ERANGE after the call.

Volgens POSIX.1, in taalgebieden anders dan "C" en "POSIX", mogen deze functies andere, implementatie afhankelijke numerieke tekenreeksen accepteren.

BSD heeft ook


quad_t strtoq(const char *nptr, char **endptr, int grondtal);

met complete vergelijkbare definitie. Afhankelijk van de woordgrootte van de huidige architectuur, kan dit equivalent zijn aan strtoll() of aan strtol().

If the base needs to be tested, it should be tested in a call where the string is known to succeed. Otherwise, it's impossible to portably differentiate the errors.


errno = 0;
strtol("0", NULL, base);
if (errno == EINVAL)
  goto unsupported_base;

Het hieronder getoonde programma demonstreert het gebruik van strtol(). Het eerste argument op de commando regel bepaalt de tekenreeks waarvan strtol() het getal moet lezen. Het tweede (optionele) argument bepaalt het grondtal dat moet worden gebruikt voor de conversie. (Dit argument wordt geconverteerd naar een numerieke vorm door gebruik te maken van atoi(3), een functie die niet op fouten controleert en een eenvoudige interface heeft dan strtol().) Een aantal voorbeelden van de resultaten geproduceerd door dit programma zijn de volgende:


$ ./a.out 123
strtol() returned 123
$ ./a.out '  123'
strtol() returned 123
$ ./a.out 123abc
strtol() returned 123
Further characters after number: "abc"
$ ./a.out 123abc 55
strtol: Invalid argument
$ ./a.out ''
No digits were found
$ ./a.out 4000000000
strtol: Numerical result out of range

#include <errno.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int
main(int argc, char *argv[])
{
  int base;
  char *endptr, *str;
  long val;
  if (argc < 2) {
    fprintf(stderr, "Usage: %s str [base]\n", argv[0]);
    exit(EXIT_FAILURE);
  }
  str = argv[1];
  base = (argc > 2) ? atoi(argv[2]) : 0;
  errno = 0;  /* To distinguish success/failure after call */
  strtol("0", NULL, base);
  if (errno == EINVAL) {
    perror("strtol");
    exit(EXIT_FAILURE);
  }
  errno = 0;  /* To distinguish success/failure after call */
  val = strtol(str, &endptr, base);
  /* Check for various possible errors. */
  if (errno == ERANGE) {
    perror("strtol");
    exit(EXIT_FAILURE);
  }
  if (endptr == str) {
    fprintf(stderr, "No digits were found\n");
    exit(EXIT_FAILURE);
  }
  /* If we got here, strtol() successfully parsed a number. */
  printf("strtol() returned %ld\n", val);
  if (*endptr != '\0')    /* Not necessarily an error... */
    printf("Further characters after number: \"%s\"\n", endptr);
  exit(EXIT_SUCCESS);
}

atof(3), atoi(3), atol(3), strtod(3), strtoimax(3), strtoul(3)

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com> en Luc Castermans <luc.castermans@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org.

19 december 2023 Linux man-pages 6.06