rpm(8) rpm(8)

rpm - Menedżer pakietów RPM

rpm {-q|--query} [opcje-wyboru] [opcje-zapytań]

rpm {-V|--verify} [opcje-wyboru] [opcje-weryfikacji]

rpm --import KLUCZ_PUBLICZNY ...

rpm {-K|--checksig} [--nosignature] [--nodigest] PLIK_PAKIETU ...

rpm {-i|--install} [opcje-instalacji] PLIK_PAKIETU ...

rpm {-U|--upgrade} [opcje-instalacji] PLIK_PAKIETU ...

rpm {-F|--freshen} [opcje-instalacji] PLIK_PAKIETU ...

rpm {-e|--erase} [--allmatches] [--nodeps] [--noscripts] [--notriggers] [--test] NAZWA_PAKIETU ...

rpm {--initdb|--rebuilddb}

rpm {--addsign|--resign} PLIK_PAKIETU ...

rpm {--querytags|--showrc}

rpm {--setperms|--setugids} NAZWA_PAKIETU ...

[NAZWA_PAKIETU] [-a,--all] [-f,--file PLIK] [-g,--group GRUPA] {-p,--package PLIK_PAKIETU] [--hdrid SHA1] [--pkgid MD5] [--tid TID] [--querybynumber NUMER_NAGŁÓWKA] [--triggeredby NAZWA_PAKIETU] [--whatprovides WŁASNOŚ] [--whatrequires WŁASNOŚ]

[--changelog] [-c,--configfiles] [-d,--docfiles] [--dump] [--filesbypkg] [-i,--info] [--last] [-l,--list] [--provides] [--qf,--queryformat FORMAT_ZAPYTANIA] [-R,--requires] [--scripts] [-s,--state] [--triggers,--triggerscripts]

[--nodeps] [--nofiles] [--noscripts] [--nodigest] [--nosignature] [--nolinkto] [--nomd5] [--nosize] [--nouser] [--nogroup] [--nomtime] [--nomode] [--nordev]

[--aid] [--allfiles] [--badreloc] [--excludepath STARA_ŚCIEŻKA] [--excludedocs] [--force] [-h,--hash] [--ignoresize] [--ignorearch] [--ignoreos] [--includedocs] [--justdb] [--nodeps] [--nodigest] [--nosignature] [--nosuggest] [--noorder] [--noscripts] [--notriggers] [--oldpackage] [--percent] [--prefix NOWA_ŚCIEŻKA] [--relocate STARA_ŚCIEŻKA=NOWA_ŚCIEŻKA] [--replacefiles] [--replacepkgs] [--test]

rpm jest potężnym menedżerem pakietów, który może by używany do budowania, instalowania, odpytywania, weryfikowania, uaktualniania i usuwania pakietów oprogramowania. Pakiet składa się z archiwum plików oraz metadanych używanych do instalowania i usuwania plików. Metadane zawierają pomocnicze skrypty, atrybuty plików oraz informacje opisujące pakiet. Pakiety występują w dwóch wersjach: pakietach binarnych, służących do opakowania oprogramowania do instalacji oraz pakietach źródłowych, zawierających kod źródłowy i przepis na zbudowanie pakietów binarnych.

Należy wybra jeden z następujących podstawowych trybów: Odpytywania, Weryfikowania, Sprawdzania sygnatury, Instalowania/Uaktualniania/Odświeżania, Odinstalowywania, Inicjalizowania bazy danych, Przebudowywania bazy danych, Ponownego podpisywania, Dodawania sygnatury, ustawiania właścicieli i grup, Pokazywania etykiet zapytań, oraz Pokazywania konfiguracji.

Opcje te mogą by używane we wszystkich trybach.

-?, --help
Wypisuje informację o użyciu dłuższą niż zwykle.
Wypisuje pojedynczą linię, zawierającą numer wersji używanego rpm-a.
Wypisuje jak najmniej - zazwyczaj tylko komunikaty o błędach.
Wypisuje szczegółowe informacje - zwykle komunikaty o przebiegu procesu.
Wypisuje dużo brzydkich informacji diagnostycznych.
Każdy z plików w oddzielonej dwukropkami LIŚCIE_PLIKÓW jest odczytywany kolejno przez rpm-a w poszukiwaniu informacji o konfiguracji. Istnie musi tylko pierwszy plik z listy, a tyldy są zamieniane na wartoś $HOME. Domyślną LISTĄ_PLIKÓW jest /usr/lib/rpm/rpmrc:/usr/lib/rpm/<vendor>/rpmrc:/etc/rpmrc:~/.rpmrc.
Przekazuje potokiem wyjście rpm-a do KOMENDY.
Używa bazy danych z KATALOGU zamiast domyślnego /var/lib/rpm.
Używa do wszystkich operacji systemu zakorzenionego w KATALOGU. Zauważ, że oznacza to, że baza danych w KATALOGU będzie używana przy sprawdzaniu zależności, a wszystkie skrypty (np. %post przy instalacji pakietu lub %prep przy budowaniu pakietu) będą uruchamiane po chroot(2) na KATALOG.

Ogólną postacią komendy instalowania rpm-a jest

rpm {-i|--install} [install-options] PLIK_PAKIETU ...

Instaluje to nowy pakiet.

Ogólną postacią komendy uaktualniania rpm-a jest

rpm {-U|--upgrade} [install-options] PLIK_PAKIETU ...

Uaktualnia to aktualnie zainstalowany lub instaluje pakiet w nowej wersji. Jest to to samo co install, lecz wszystkie inne wersje pakietu będą usunięte po zainstalowaniu nowego pakietu.

rpm {-F|--freshen} [install-options] PLIK_PAKIETU ...

Odświeży to pakiety, lecz tylko jeśli wcześniejsza wersja już istnieje. PLIK_PAKIETU może by podany jako URL ftp lub http. W tym wypadku pakiet zostanie pobrany przed zainstalowaniem. W sekcji OPCJE FTP/HTTP znajduje się więcej informacji o wewnętrznej obsłudze klienckiej ftp i http w rpm.

Dodaje w razie potrzeby sugerowane pliki do zbioru transakcji.
Instaluje lub odświeża wszystkie pliki missingok (takie, których może brakowa) z pakietu, niezależnie czy istnieją.
Do użytku w połączeniu z --relocate. Pozwala na relokowanie ścieżek wszystkich plików, nie tylko tych, których STARA_ŚCIEŻKA jest na liście podpowiedzi dla relokacji w pakiecie binarnym.
Nie instaluje plików, których nazwy rozpoczynają się od STARA_ŚCIEŻKA.
Nie instaluje żadnych plików, które są zaznaczone jako dokumentacja (co tyczy się także podręczników man i texinfo).
To samo, co użycie: --replacepkgs, --replacefiles i --oldpackage.
Wypisuje 50 znaków krzyżyka, pokazując proces rozpakowywania archiwum. Używając z -v|--verbose, uzyskasz ładny obraz.
Nie sprawdza, czy na zamontowanych systemach plików jest doś miejsca na zainstalowanie tego pakietu.
Umożliwia instalację lub uaktualnienie nawet w wypadku, gdy architektury binarnego pakietu i hosta nie odpowiadają sobie.
Umożliwia instalację lub uaktualnienie nawet w wypadku, gdy systemy operacyjne binarnego pakietu i hosta nie odpowiadają sobie.
Instaluje pliki dokumentacji. Tak jest domyślnie.
Odświeża tylko bazę danych, a nie system plików.
Nie weryfikuje skrótów kryptograficznych pakietu ani nagłówka przy odczycie.
Nie weryfikuje sygnatur pakietu ani nagłówka przy odczycie.
Nie dokonuje sprawdzenia zależności przed instalowaniem, lub uaktualnieniem pakietu.
Nie sugeruje pakietu(ów), które dostarczają brakującą zależnoś.
Nie porządkuje pakietów do instalacji. Lista pakietów w normalnych wypadkach jest porządkowana na nowo, aby spełni zależności.
Nie wywołuje skryptów o podanej nazwie. Opcja --noscripts jest równoważna

--nopre --nopost --nopreun --nopostun

i wyłącza wykonywanie odpowiadających im skryptów %pre, %post, %preun oraz %postun.

Nie wywołuje skryptów, które są pociągane przez instalację lub usuwanie pakietu. Opcja --notriggers jest równoważna

--notriggerin --notriggerun --notriggerpostun

i wyłącza wykonywanie odpowiadających im skryptów %triggerin, %triggerun oraz %triggerpostun.

Zezwala uaktualnianiu na zastąpienie nowszego pakietu starszym.
Wypisuje procenty podczas rozpakowywania plików z archiwum. Jest to zrobione w celu ułatwienia wywoływania pm-a z innych narzędzi.
Dla pakietów relokowalnych tłumaczy wszystkie ścieżki plików zaczynające się od prefiksu instalacji w podpowiedziach dla relokacji na OWĄ_ŚCIEŻKĘ.
Dla pakietów relokowalnych tłumaczy wszystkie ścieżki plików zaczynające się od STAREJ_ŚCIEŻKI w podpowiedziach dla relokacji na NOWĄ_ŚCIEŻKĘ. Ta opcja może używana wiele razy, jeśli ma by zrelokowane kilka różnych STARYCH_ŚCIEŻEK.
Instaluje pakiety nawet jeśli zastępują one pliki z innych, już zainstalowanych pakietów.
Instaluje pakiety nawet jeśli niektóre z nich są już zainstalowane na tym systemie.
konflikty.

Ogólną postacią komendy usuwania rpm-a jest

rpm {-e|--erase} [--allmatches] [--nodeps] [--noscripts] [--notriggers] [--test] NAZWA_PAKIETU ...

Można uży następujących opcji:

Usunie wszystkie wersje pakietu, które odpowiadają <NAZWIE_PAKIETU. Normalnie wyświetlany jest błąd, gdy nazwa ta odpowiada wielu pakietom.
Nie sprawdza zależności przed odinstalowaniem.
Nie wywołuje skryptów o podanej nazwie. Opcja --noscripts przy usuwaniu pakietów jest równoważna

--nopreun --nopostun

i wyłącza wykonywanie odpowiadających im skryptów %preun oraz %postun.

Nie wywołuje skryptów, które są pociągane przez usunięcie pakietu. Opcja --notriggers jest równoważna

--notriggerun --notriggerpostun

i wyłącza wykonywanie odpowiadających im skryptów %triggerun oraz %triggerpostun.

Nie odinstalowuje niczego naprawdę, przechodzi tylko przez kolejne etapy. Przydatne w połączeniu z opcją -vv w celach diagnostycznych.

Ogólną postacią komendy zapytania rpm-a jest

rpm {-q|--query} [opcje-wyboru] [opcje-zapytań]

Można poda format, w jakim powinna zosta wypisywana informacja o pakiecie. Aby tego dokona, użyj opcji

--qf|--queryformat FORMAT_ZAPYTANIA

z dołączonym łańcuchem formatującym FORMAT_ZAPYTANIA. Formaty zapytań są zmodyfikowanymi wersjami standardowego formatowania printf(3). Format jest złożony ze statycznych łańcuchów (które mogą zawiera standardowe znaki specjalne C - dla nowych linii, tabulacji itp.) oraz formatek typu, podobnych do tych z printf(3). Ponieważ rpm już zna typ do wypisania, specyfikacja typu jest pomijana. W jej miejsce wchodzi nazwa etykiety wypisywanego nagłówka, ujęta w znaki {}. Nazwy etykiet nie są wrażliwe na wielkoś liter, a początkowa częś RPMTAG_ nazwy etykiety może by opuszczona.

Można zażąda innych formatów wyjściowych przez zakończenie etykiety :znacznik_typu. Obecnie obsługiwane są następujące typy:

:armor
Pakuje klucz publiczny w osłonę ASCII.
:base64
Koduje dane binarne przy w base64.
:date
Używa formatu "%c" strftime(3).
:day
Używa formatu "%a %b %d %Y" strftime(3).
:depflags
Formatuje flagi zależności.
:fflags
Formatuje flagi plików.
:hex
Formatuje szesnastkowo.
:octal
Formatuje ósemkowo.
:perms
Formatuje uprawnienia plików.
:shescape
Zabezpiecza pojedyncze cudzysłowy do użycia w skrypcie.
:triggertype
Wyświetla przyrostek skryptów pociąganych.

Na przykład aby wypisa tylko nazwy odpytywanych pakietów, można uży jako łańcucha formatującego samego %{NAME}. Aby wypisa nazwy pakietów i informacje o dystrybucji w dwóch kolumnach, można uży %-30{NAME}%{DISTRIBUTION} (Nazwa będzie w 30 znakowym okienku, z wyrównaniem do lewej - zobacz printf(3) - przyp. tłum.)

rpm uruchomiony z argumentem --querytags wypisze listę wszystkich znanych etykiet.

Istnieją dwa podzbiory opcji dla odpytywania: wybór pakietu i wybór informacji.

Odpytuje zainstalowany pakiet o nazwie NAZWA_PAKIETU.
Odpytuje wszystkie zainstalowane pakiety.
Odpytuje pakiet będący właścicielem PLIKU.
Odpytuje pakiety o grupie GRUPA.
Odpytuje (nie zainstalowany) pakiet PLIK_PAKIETU. Plik ten może by podany jako URL w stylu ftp lub http. W takiej sytuacji, przed odpytaniem plik zostanie pobrany. W sekcji OPCJE FTP/HTTP znajduje się więcej informacji o wewnętrznej obsłudze klienckiej ftp i http w rpm-ie. Argumenty PLIK_PAKIETU nie będące pakietami binarnymi są interpretowane jako pliki manifest w formacie ASCII. Dopuszczalne są komentarze zaczynające się od '#', a każda linia pliku manifest może zawiera oddzielone odstępami wyrażenia glob, włącznie z URL-ami ze zdalnymi wyrażeniami glob, które będą rozwijane na ścieżki podstawiane w miejsce pliku manifest jako dodatkowe PLIKI_PAKIETU do odpytania.
Odpytuje pakiet zawierający podany identyfikator pakietu, będący skrótem MD5 połączonego nagłówka i zawartości danych.
Odpytuje bezpośrednio wpis z bazy o tym NUMERZE_NAGŁÓWKA; przydatne tylko do diagnostyki.
Przetwarza i odpytuje PLIK_SPEC tak, jakby był pakietem. Chociaż nie jest dostępna cała informacja (np. lista plików), to ten typ zapytań umożliwia używanie rpm-a do wyciągania informacji z plików spec bez potrzeby pisania specyficznego parsera.
Odpytuje pakiet(y) o podanym identyfikatorze transakcji TID. Aktualnie jako identyfikator używany jest uniksowy znacznik czasu (timestamp). Wszystkie pakiety instalowane lub usuwane w pojedynczej transakcji mają wspólny identyfikator.
Odpytuje pakiety, które są pociągnięte przez pakiety NAZWA_PAKIETU.
Odpytuje wszystkie pakiety udostępniające podaną WŁASNOŚ.
Odpytuje wszystkie pakiety wymagające do poprawnego działania podanej WŁASNOŚCI.

Wyświetla informacje o zmianach dla tego pakietu.
Listuje tylko pliki konfiguracyjne (wymusza -l).
Listuje tylko pliki dokumentacji (wymusza -l).
Wyrzuca informacje o pliku w następujący sposób:
ścieżka rozmiar czas_mod suma_md5 prawa właściciel grupa konfig dokum rdev symlink

Ta opcja musi by użyta z przynajmniej jednym z -l, -c, -d. --filesbypkg Listuje wszystkie pliki z każdego z pakietów.

Wyświetla informację o pakiecie zawierające nazwę, wersję i opis. O ile podano --queryformat, to jest on używany.
Porządkuje listing pakietów podczas instalowania tak, że ostatnie pakiety są na górze.
Listuje pliki z pakietu.
Listuje właściwości, które udostępnia pakiet.
Listuje pakiety, od których zależy ten pakiet.
Listuje specyficzne dla pakietu skrypty, które są używane jako częś procesu instalowania i odinstalowywania.
Wyświetla stany plików w pakiecie (wymusza -l). Stan każdego pliku może by jednym z normalny, niezainstalowany lub zastąpiony.
Wyświetla skrypty wywoływane przez inne pakiety (triggery) zawarte w pakiecie.

Ogólną postacią komendy weryfikacji rpm-a jest

rpm {-V|--verify} [opcje-wyboru] [opcje-weryfikacji]

Weryfikowanie pakietu porównuje informacje o zainstalowanych plikach w pakiecie z informacją o plikach pobraną z oryginalnego pakietu, zapisanego w bazie rpm-a. Wśród innych rzeczy, porównywane są rozmiary, sumy MD5, prawa, typ, właściciel i grupa każdego pliku. Wszystkie niezgodności są natychmiast wyświetlane. Pliki, które nie były zainstalowane z pakietu, jak na przykład dokumentacja przy instalacji z opcją "--excludedocs", są po cichu ignorowane.

Opcje wyboru pakietów są takie same jak dla odpytywania pakietów (włącznie z plikami manifest jako argumentami). Inne opcje unikalne dla trybu weryfikacji to:

Nie weryfikuje zależności pakietów.
Nie weryfikuje skrótów kryptograficznych nagłówka ani pakietu.
Nie weryfikuje żadnych atrybutów plików pakietu przy odczycie.
Nie wykonuje skryptów %verifyscript (nawet jeśli są).
Nie weryfikuje sygnatur pakietu ani nagłówka przy odczycie.
Nie weryfikuje odpowiednich atrybutów plików.

Format wyjścia to łańcuch 9 znaków, z możliwym znacznikiem atrybutu:

c %config plik konfiguracyjny.
d %doc plik dokumentacji.
g %ghost plik nie istniejący (nie dołączony do danych pakietu).
l %license plik licencji.
r %readme plik przeczytaj-to.

z nagłówka pakietu, zakończonych nazwą pliku. Każdy z 9 znaków oznacza wynik porównania jednego atrybutu pliku z wartością atrybutu zapisaną w bazie danych. Pojedyncza "." (kropka) oznacza, że test przeszedł pomyślnie, natomiast pojedynczy "?" (znak zapytania) oznacza, że test nie mógł by przeprowadzony (na przykład uprawnienia pliku uniemożliwiają odczyt). W pozostałych przypadkach znak oznacza niepowodzenie odpowiadającego mu testu --verify:

S (Size) - rozmiar pliku się różni
M (Mode) - tryb (uprawnienia lub typ) pliku się różni
5 (MD5) - suma MD5 się różni
D (Device) - numery główny/poboczny urządzenia się nie zgadzają
L (Link) - ścieżka dowiązania się nie zgadza
U (User) - właściciel pliku się różni
G (Grupa) - grupa pliku się różni
T (mTime) - czas modyfikacji pliku się różni

Ogólne postacie komend związanych z sygnaturami cyfrowymi to

rpm --import KLUCZ_PUBLICZNY ...

rpm {--checksig} [--nosignature] [--nodigest] PLIK_PAKIETU ...

Opcja --checksig sprawdza wszystkie skróty kryptograficzne i sygnatury zawarte w PLIKU_PAKIETU, aby zapewni jego integralnoś i pochodzenie. Zauważ, że sygnatury są teraz weryfikowane przy każdym odczycie pakietu, a --checksig jest przydatne do zweryfikowania wszystkich skrótów i sygnatur związanych z pakietem.

Sygnatury cyfrowe nie mogą by zweryfikowane bez klucza publicznego. Klucz publiczny w opakowaniu ASCII może by dodany do bazy rpm-a przy użyciu --import. Zaimportowany klucz publiczny jest przechowywany w nagłówku, a zarządzanie pierścieniem kluczy wykonuje się dokładnie tak samo, jak zarządzanie pakietami. Na przykład, wszystkie aktualnie zaimportowane klucze publiczne można wyświetli przez:

rpm -qa gpg-pubkey*

Szczegółowe informacje o konkretnym kluczu publicznym po zaimportowaniu mogą by wyświetlone przez odpytywanie. Oto informacje o kluczu GPG/DSA Red Hata:

rpm -qi gpg-pubkey-db42a60e

Na koniec, klucze publiczne mogą by usunięte po zaimportowaniu tak samo jak pakiety. Oto jak usuną klucz GPG/DSA Red Hata:

rpm -e gpg-pubkey-db42a60e

rpm --addsign|--resign PLIK_PAKIETU ...

Obie opcje, --addsign i --resign generują i umieszczają nowe sygnatury dla każdego podanego pakietu PLIK_PAKIETU, zastępując wszystkie istniejące sygnatury. Dwie opcje istnieją z przyczyn historycznych, aktualnie nie ma różnic w ich zachowaniu.

Aby podpisa pakiety przy użyciu GPG, rpm musi by skonfigurowany, aby mógł uruchamia GPG i odnaleź pierścień kluczy z odpowiednimi kluczami. Domyślnie rpm używa przy szukaniu kluczy tych samych konwencji co GPG, czyli zmiennej środowiskowej $GNUPGHOME. Jeśli pierścienie kluczy nie są zlokalizowane tam, gdzie GPG ich oczekuje, trzeba skonfigurowa makro %_gpg_path aby wskazywała na lokalizację pierścieni kluczy GPG, które mają by używane.

Dla kompatybilności ze starszymi wersjami GPG, PGP oraz rpm-a, powinny by skonfigurowane tylko pakiety sygnatur OpenPGP V3. Mogą by używane algorytmy weryfikacji DSA lub RSA, ale DSA jest preferowany.

Jeśli chcesz podpisywa pakiety, które sam tworzysz, musisz też utworzy swój własny klucz publiczny i poufny (zobacz podręcznik GPG). Będziesz też potrzebował skonfigurowa makra rpm-a:

%_gpg_name
Nazwa "użytkownika", którego klucz będzie używany do podpisu.

Na przykład, aby uży GPG do podpisania pakietów jako użytkownik "John Doe <jdoe@foo.com>" z pierścieni kluczy zlokalizowanych w /etc/rpm/.pgp, przy użyciu programu /usr/bin/gpg, załączyłbyś

%_gpg_path /etc/rpm/.gpg
%_gpg_name John Doe <jdoe@foo.com>
%_gpgbin /usr/bin/gpg

w pliku konfiguracji makr. Do ogólnosystemowej konfiguracji użyj /etc/rpm/macros, a dla lokalnej ~/.rpmmacros.

Ogólna posta komendy przebudowywania bazy danych rpm-a to

rpm {--initdb|--rebuilddb} [-v] [--dbpath KATALOG] [--root KATALOG]

Użyj --initdb aby utworzy nową bazę danych lub --rebuilddb, aby przebudowa indeksy bazy danych z nagłówków zainstalowanych pakietów.

Polecenie

rpm --showrc

pokazuje wartości, których rpm będzie używał dla wszystkich opcji, które są aktualnie ustawione w plikach konfiguracyjnych rpmrc oraz macros.

rpm może działa jako klient FTP i/lub HTTP, co pozwala na odpytywanie lub instalowanie pakietów z Internetu. Pliki pakietów do operacji instalacji, uaktualnienia lub odpytania mogą by podane jako URL w stylu ftp lub http:

ftp://UŻYTKOWNIK:HASŁO@HOST:PORT/ścieżka/do/pakietu.rpm

Jeśli częś :HASŁO jest pominięta, użytkownik zostanie o nie zapytany (jednokrotnie na parę użytkownik/host). Jeśli pominięto nazwę użytkownika i hasło, używany jest anonimowy ftp. We wszystkich przypadkach używane są pasywne (PASV) transfery ftp.

rpm zezwala na używanie z URL-ami ftp następujących opcji:

Podany HOST będzie używany jako proxy dla wszystkich transferów ftp, co umożliwia użytkownikom ściąganie danych przez zapory ogniowe, które używają systemów proxy. Opcja ta może by też podana przez skonfigurowanie makra %_ftpproxy.
Numer PORTU TCP, którego uży do połączenia ftp na serwerze proxy zamiast portu domyślnego. Opcja ta może by też podana przez skonfigurowanie makra %_ftpport.

rpm zezwala na używanie z URL-ami http następujących opcji:

Podany HOST będzie używany jako proxy dla wszystkich transferów http. Opcja ta może by też podana przez skonfigurowanie makra %_httpproxy.
Numer PORTU TCP, którego uży do połączenia http na serwerze proxy zamiast portu domyślnego. Opcja ta może by też podana przez skonfigurowanie makra %_httpport.

Tryby budowania rpm-a znajdują się teraz w programie /usr/bin/rpmbuild. Mimo że spadkowa kompatybilnoś zapewniona przez wymienione niżej aliasy popt jest wystarczająca, kompatybilnoś nie jest doskonała; dlatego kompatybilnoś trybu budowania poprzez aliasy popt jest usuwana z rpm-a. Zainstaluj pakiet rpm-build i zobacz rpmbuild(8), gdzie znajduje się dokumentacja wszystkich trybów budowania rpm poprzednio udokumentowana w niniejszym rpm(8).

Dodaj następujące linie do /etc/popt, jeśli chcesz nadal uruchamia rpmbuild z linii poleceń rpm-a:

rpm   exec --bp        rpmb -bp
rpm   exec --bc        rpmb -bc
rpm   exec --bi        rpmb -bi
rpm   exec --bl        rpmb -bl
rpm   exec --ba        rpmb -ba
rpm   exec --bb        rpmb -bb
rpm   exec --bs        rpmb -bs 
rpm   exec --tp        rpmb -tp 
rpm   exec --tc        rpmb -tc 
rpm   exec --ti        rpmb -ti 
rpm   exec --tl        rpmb -tl 
rpm   exec --ta        rpmb -ta
rpm   exec --tb        rpmb -tb
rpm   exec --ts        rpmb -ts 
rpm   exec --rebuild     rpmb --rebuild
rpm   exec --recompile    rpmb --recompile
rpm   exec --clean      rpmb --clean
rpm   exec --rmsource     rpmb --rmsource
rpm   exec --rmspec      rpmb --rmspec
rpm   exec --target      rpmb --target
rpm   exec --short-circuit  rpmb --short-circuit

/usr/lib/rpm/rpmrc
/usr/lib/rpm/<vendor>/rpmrc
/etc/rpmrc
~/.rpmrc

/usr/lib/rpm/macros
/usr/lib/rpm/<vendor>/macros
/etc/rpm/macros
~/.rpmmacros

/var/lib/rpm/Basenames
/var/lib/rpm/Conflictname
/var/lib/rpm/Dirnames
/var/lib/rpm/Filemd5s
/var/lib/rpm/Group
/var/lib/rpm/Installtid
/var/lib/rpm/Name
/var/lib/rpm/Packages
/var/lib/rpm/Providename
/var/lib/rpm/Provideversion
/var/lib/rpm/Pubkeys
/var/lib/rpm/Removed
/var/lib/rpm/Requirename
/var/lib/rpm/Requireversion
/var/lib/rpm/Sha1header
/var/lib/rpm/Sigmd5
/var/lib/rpm/Triggername

/var/tmp/rpm*

popt(3),
rpm2cpio(8),
rpmbuild(8),

http://www.rpm.org/ <URL:http://www.rpm.org/>

Marc Ewing <marc@redhat.com>
Jeff Johnson <jbj@redhat.com>
Erik Troan <ewt@redhat.com>
9 czerwca 2002