remainder(3) Library Functions Manual remainder(3)

drem, dremf, dreml, remainder, remainderf, remainderl - reszta z dzielenia zmiennoprzecinkowego

Math library (libm, -lm)

#include <math.h>
/* Wersje C99 */
double remainder(double x, double y);
float remainderf(float x, float y);
long double remainderl(long double x, long double y);
/* Przestarzałe synonimy */
double drem(double x, double y);
float dremf(float x, float y);
long double dreml(long double x, long double y);
Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

remainder():

_ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L

|| _XOPEN_SOURCE >= 500
|| /* Od glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
|| /* glibc w wersji <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

remainderf(), remainderl():

_ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L

|| /* Od glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
|| /* glibc w wersji <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

drem(), dremf(), dreml():


/* Od glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
|| /* glibc <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

Funkcje te obliczają resztę z dzielenia x przez y. Zwracana wartość to x-n*y, gdzie n jest wynikiem dzielenia x / y, zaokrąglonym do najbliższej liczby całkowitej. Jeśli wartość bezwzględna z x-n*y wynosi 0.5, to n jest zaokrąglane do liczby parzystej.

Funkcje te nie zależą od bieżącego kierunku zaokrąglania (patrz fenv(3)).

Funkcja drem() robi dokładnie to samo.

Funkcje te, gdy się zakończą pomyślnie, zwracają resztę z dzielenia zmiennoprzecinkowego x-n*y. Jeśli wynikiem jest 0, to przyjmuje ono znak taki sam jak znak argumentu x.

Jeśli x lub y jest NaN, to zwracane jest NaN.

Jeśli x jest równe nieskończoności, a y jest różne od NaN, to występuje błąd dziedziny i zwracane jest NaN.

Jeśli y wynosi zero, a x jest różne od NaN, to występuje błąd dziedziny i zwracane jest NaN.

Informacje o tym, jak określić, czy wystąpił błąd podczas wywołania tych funkcji, można znaleźć w podręczniku math_error(7).

Mogą wystąpić następujące błędy:

errno jest ustawiane na EDOM (patrz także BŁĘDY IMPLEMENTACJI). Rzucany jest wyjątek niepoprawnej operacji zmiennoprzecinkowej (FE_INVALID).
Funkcje te nie ustawiają errno w tym przypadku.
errno jest ustawiane na EDOM. Rzucany jest wyjątek niepoprawnej operacji zmiennoprzecinkowej (FE_INVALID).

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
drem(), dremf(), dreml(), remainder(), remainderf(), remainderl() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

Funkcje remainder(), remainderf() oraz remainderl() są wymienione w C99, POSIX.1-2001 i POSIX.1-2008.

Funkcja drem() pochodzi z 4.3BSD. Warianty przyjmujące float oraz long double, czyli dremf() i dreml() istnieją w niektórych systemach takich jak Tru64 i glibc2. Prosimy unikać używania tych funkcji, preferując remainder() itd. zamiast nich.

Before glibc 2.15, the call


remainder(nan(""), 0);

returned a NaN, as expected, but wrongly caused a domain error. Since glibc 2.15, a silent NaN (i.e., no domain error) is returned.

Before glibc 2.15, errno was not set to EDOM for the domain error that occurs when x is an infinity and y is not a NaN.

Wywołanie "remainder(29.0, 3.0)" zwraca -1.

div(3), fmod(3), remquo(3)

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Adam Byrtek <alpha@irc.pl>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

5 lutego 2023 r. Linux man-pages 6.03