QUOTAON(8) System Manager's Manual QUOTAON(8)

quotaon, quotaoff - włącza i wyłącza mechanizm udziałów dyskowych systemu plików

quotaon [ -vugfp ] [ -F format-name ] filesystem...
quotaon [ -avugPfp ] [ -F format-name ]

quotaoff [ -vugPp ] [ -x state ] filesystem...
quotaoff [ -avugp ]

quotaon wskazuje systemowi, że na podanych systemach plików należy włączyć mechanizm kwot dyskowych. W katalogu głównym danego systemu plików muszą znajdować się pliki definiujące udziały, noszące nazwy aquota.user (dla wersji 2 kwot użytkowników), quota.user (dla wersji 1 kwot użytkowników), aquota.group (dla wersji 2 kwot grup) lub quota.group (dla wersji 1 kwot grup).

Specyficznym przypadkiem jest system plików XFS - traktuje on informacje o kwotach jako metadane systemu plików i korzysta z dziennika aby zagwarantować wyższy poziom ich spójności. System kwot dyskowych XFS zawiera dwa składniki: zliczanie i wymuszanie ograniczeń. System plików XFS wymaga, aby zliczanie kwot było włączane podczas montowania. Włączanie i wyłączanie wymuszania ograniczeń jest możliwe w każdym systemie plików XFS, w którym jest aktualnie włączone zliczanie. Domyślnym zachowaniem jest włączanie zarówno zliczania, jak i wymuszania ograniczeń.

Implementacja kwot w XFS nie przechowuje informacji o nich w widocznych plikach, lecz przechowuje te informacje wewnętrznie.

quotaoff wskazuje systemowi, że podane systemy plików powinny mieć wyłączone wszystkie mechanizmy kwot dyskowych.

-F, --format=nazwa-formatu
Podawanie kwot według podanego formatu (tzn. nie jest wykonywana autodetekcja formatu). Dozwolone są następujące nazwy formatów: vfsold - oryginalny format kwot z 16-bitowymi identyfikatorami użytkowników i grup, vfsv0 - format kwoty z 32-bitowymi identyfikatorami użytkowników i grup, 64-bitową przestrzenią użycia i 32-bitowymi użyciem i-węzłów i ograniczeniami, vfsv1 - format kwoty z 64-bitowymi ograniczeniami kwot i użycia, xfs - kwoty na systemie plików XFS.
-a, --all
Włącza mechanizm kwot dyskowych na wszystkich automatycznie montowanych (bez opcji noauto) systemach plików z /etc/fstab oprócz NFS. Opcja ta służy zazwyczaj do włączania kwot podczas startu systemu.
-v, --verbose
Wyświetla komunikat dla każdego z systemów plików, dla których włączane są kwoty.
-u, --user
Operuje na kwotach dyskowych użytkowników. Jest to zachowanie domyślne.
-g, --group
Operuje na kwotach dyskowych grup.
-P, --project
Manipulate project quotas.
-p, --print-state
Jedynie wypisuje stan kwot (tzn. czy są one włączone, czy wyłączone) zamiast ich włączania.
-x, --xfs-command enforce
Włącza wymuszania ograniczeń dla systemów plików XFS. Jest to domyślne działanie we wszystkich systemach plików XFS. Ta opcja ma zastosowanie jedynie do XFS i jest milcząco ignorowana dla pozostałych rodzajów systemów plików.
-f, --off
Powoduje, że quotaon zachowuje się tak, jak podczas wywoływania go jako quotaoff.

-F, --format=nazwa-formatu
Określa format udziałów (np. nie przeprowadza automatycznego wykrywania). Dostępne nazwy formatów to: vfsold (1 wersja udziałów), vfsv0 (2 wersja udziałów), xfs (udziały w systemie plików XFS).
-a, --all
Wymusza wyłączenie mechanizmu kwot dyskowych na wszystkich systemach plików wymienionych w /etc/fstab.
-v, --verbose
Wyświetla komunikat dla każdego z systemów plików, dla którego wyłączane są kwoty.
-u, --user
Operuje na kwotach dyskowych użytkowników. Jest to zachowanie domyślne.
-g, --group
Operuje na kwotach dyskowych grup.
-P, --project
Manipulate project quotas.
-p, --print-state
Jedynie wypisuje stanu kwot (tzn. czy są one włączone, czy wyłączone) zamiast ich wyłączania.
-x, --xfs-command delete
Zwalnia przestrzeń używaną do przechowywania informacji o kwotach (obsługiwane wewnętrznie) w XFS. Ta opcja ma zastosowanie jedynie do XFS i jest milcząco ignorowana dla pozostałych rodzajów systemów plików. Może być zastosowana wyłącznie do systemu plików, dla którego uprzednio wyłączono kwoty.
-x, --xfs-command enforce
Wyłącza wymuszanie ograniczeń dla systemów plików XFS (przeprowadzanie jedynie zliczania). Ta opcja ma zastosowanie jedynie do XFS i jest milcząco ignorowana dla pozostałych rodzajów systemów plików.
-x, --xfs-command account
Ta opcja może zostać użyta do wyłączania zliczania kwot. Nie da się włączyć zliczania kwot za pomocą narzędzi quota. Proszę użyć w tym celu mount(8). Ta opcja ma zastosowanie jedynie do XFS i jest milcząco ignorowana dla pozostałych rodzajów systemów plików.

Włączanie zarówno zliczania, jak i wymuszania ograniczeń odbywa się za pomocą mount(8) lub opcji dotyczących kwot w /etc/fstab. Nie można stosować w tym celu programu narzędziowego quotaon.

Włączenie udziałów w głównym (korzeń) systemie plików XFS wymaga przekazania opcji montowania udziałów jądru w czasie rozruchu, za pomocą opcji rozruchowej rootflags Linuksa.

Aby wyłączyć wymuszania ograniczeń w systemie plików XFS, należy się najpierw upewnić, że włączone są zarówno zliczanie kwot, jak i wymuszanie ograniczeń, za pomocą repquota -v system-plików. Następnie proszę użyć quotaoff -v system-plików, aby wyłączyć wymuszanie ograniczeń. Można to zrobić na zamontowanym systemie plików.

Włączania wymuszenia ograniczeń w systemie plików XFS można wykonać za pomocą quotaon -v system-plików. Można to zrobić na zamontowanym systemie plików.

aquota.user lub aquota.group
pliki kwot dyskowych umieszczone w głównym katalogu systemu plików (wersja 2 kwot, systemy plików inne niż XFS)
quota.user lub quota.group
pliki kwot dyskowych umieszczone w głównym katalogu systemu plików (wersja 1 kwot, systemy plików inne niż XFS)
/etc/fstab
domyślne systemy plików

quotactl(2), fstab(5), quota_nld(8), repquota(8), warnquota(8)

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

4th Berkeley Distribution