QUOTAON(8) System Manager's Manual QUOTAON(8)

quotaon, quotaoff - włącza i wyłącza mechanizm udziałów dyskowych systemu plików

quotaon [ -vugfp ] [ -F nazwa-formatu ] systemplików...
quotaon [ -avugPfp ] [ -F nazwa-formatu ]

quotaoff [ -vugPp ] [ -x stan ] systemplików...
quotaoff [ -avugp ]

quotaon wskazuje systemowi, że na podanych systemach plików należy włączyć mechanizm kwot dyskowych. W katalogu głównym danego systemu plików muszą znajdować się pliki definiujące udziały, noszące nazwy aquota.user (dla wersji 2 kwot użytkowników), quota.user (dla wersji 1 kwot użytkowników), aquota.group (dla wersji 2 kwot grup) lub quota.group (dla wersji 1 kwot grup).

Specyficznym przypadkiem jest system plików XFS - traktuje on informacje o kwotach jako metadane systemu plików i korzysta z dziennika aby zagwarantować wyższy poziom ich spójności. System kwot dyskowych XFS zawiera dwa składniki: zliczanie i wymuszanie ograniczeń. System plików XFS wymaga, aby zliczanie kwot było włączane podczas montowania. Włączanie i wyłączanie wymuszania ograniczeń jest możliwe w każdym systemie plików XFS, w którym jest aktualnie włączone zliczanie. Domyślnym zachowaniem jest włączanie zarówno zliczania, jak i wymuszania ograniczeń.

Implementacja kwot w XFS nie przechowuje informacji o nich w widocznych plikach, lecz przechowuje te informacje wewnętrznie.

quotaoff wskazuje systemowi, że podane systemy plików powinny mieć wyłączone wszystkie mechanizmy kwot dyskowych.

Podawanie kwot według podanego formatu (tzn. nie jest wykonywana autodetekcja formatu). Dozwolone są następujące nazwy formatów: vfsold - oryginalny format kwot z 16-bitowymi identyfikatorami użytkowników i grup, vfsv0 - format kwoty z 32-bitowymi identyfikatorami użytkowników i grup, 64-bitową przestrzenią użycia i 32-bitowymi użyciem i-węzłów i ograniczeniami, vfsv1 - format kwoty z 64-bitowymi ograniczeniami kwot i użycia, xfs - kwoty na systemie plików XFS.
Włącza mechanizm kwot dyskowych na wszystkich automatycznie montowanych (bez opcji noauto) systemach plików z /etc/fstab oprócz NFS. Opcja ta służy zazwyczaj do włączania kwot podczas startu systemu.
Wyświetla komunikat dla każdego z systemów plików, dla których włączane są kwoty.
Operuje na kwotach dyskowych użytkowników. Jest to zachowanie domyślne.
Operuje na kwotach dyskowych grup.
Operuje na kwotach dyskowych projektu.
Jedynie wypisuje stan kwot (tzn. czy są one włączone, czy wyłączone) zamiast ich włączania.
Włącza wymuszania ograniczeń dla systemów plików XFS. Jest to domyślne działanie we wszystkich systemach plików XFS. Ta opcja ma zastosowanie jedynie do XFS i jest milcząco ignorowana dla pozostałych rodzajów systemów plików.
Powoduje, że quotaon zachowuje się tak, jak podczas wywoływania go jako quotaoff.

Określa format udziałów (np. nie przeprowadza automatycznego wykrywania). Dostępne nazwy formatów to: vfsold (1 wersja udziałów), vfsv0 (2 wersja udziałów), xfs (udziały w systemie plików XFS).
Wymusza wyłączenie mechanizmu kwot dyskowych na wszystkich systemach plików wymienionych w /etc/fstab.
Wyświetla komunikat dla każdego z systemów plików, dla którego wyłączane są kwoty.
Operuje na kwotach dyskowych użytkowników. Jest to zachowanie domyślne.
Operuje na kwotach dyskowych grup.
Operuje na kwotach dyskowych projektu.
Jedynie wypisuje stanu kwot (tzn. czy są one włączone, czy wyłączone) zamiast ich wyłączania.
Zwalnia przestrzeń używaną do przechowywania informacji o kwotach (obsługiwane wewnętrznie) w XFS. Ta opcja ma zastosowanie jedynie do XFS i jest milcząco ignorowana dla pozostałych rodzajów systemów plików. Może być zastosowana wyłącznie do systemu plików, dla którego uprzednio wyłączono kwoty.
Wyłącza wymuszanie ograniczeń dla systemów plików XFS (przeprowadzanie jedynie zliczania). Ta opcja ma zastosowanie jedynie do XFS i jest milcząco ignorowana dla pozostałych rodzajów systemów plików.
Ta opcja może zostać użyta do wyłączania zliczania kwot. Nie da się włączyć zliczania kwot za pomocą narzędzi quota. Proszę użyć w tym celu mount(8). Ta opcja ma zastosowanie jedynie do XFS i jest milcząco ignorowana dla pozostałych rodzajów systemów plików.

Włączanie zarówno zliczania, jak i wymuszania ograniczeń odbywa się za pomocą mount(8) lub opcji dotyczących kwot w /etc/fstab. Nie można stosować w tym celu programu narzędziowego quotaon.

Włączenie udziałów w głównym (korzeń) systemie plików XFS wymaga przekazania opcji montowania udziałów jądru w czasie rozruchu, za pomocą opcji rozruchowej rootflags Linuksa.

Aby wyłączyć wymuszania ograniczeń w systemie plików XFS, należy się najpierw upewnić, że włączone są zarówno zliczanie kwot, jak i wymuszanie ograniczeń, za pomocą repquota -v system-plików. Następnie proszę użyć quotaoff -v system-plików, aby wyłączyć wymuszanie ograniczeń. Można to zrobić na zamontowanym systemie plików.

Włączania wymuszenia ograniczeń w systemie plików XFS można wykonać za pomocą quotaon -v system-plików. Można to zrobić na zamontowanym systemie plików.

pliki kwot dyskowych umieszczone w głównym katalogu systemu plików (wersja 2 kwot, systemy plików inne niż XFS)
pliki kwot dyskowych umieszczone w głównym katalogu systemu plików (wersja 1 kwot, systemy plików inne niż XFS)
/etc/fstab
domyślne systemy plików

quotactl(2), fstab(5), quota_nld(8), repquota(8), warnquota(8)

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

4th Berkeley Distribution