PROCPS(3) Library Functions Manual PROCPS(3)

procps — API för att komma åt information på systemnivå i filsystemet /proc

Fem distinkta gränssnitt representeras i detta synopsis namnges efter filen de använder i pseudofilsystemet /proc: diskstats, meminfo, slabinfo, stat och vmstat.

#include <libproc2/namngivet_gränssnitt.h>
int procps_new  (struct info **info);
int procps_ref  (struct info *info);
int procps_unref (struct info **info);
struct result *procps_get (
  struct info *info,
[  const char *namn,   ]  endast diskstats-api:et
  enum item post);
struct stack *procps_select (
  struct info *info,
[  const char *namn,   ]  endast diskstats-api:et
  enum item *poster,
  int postantal);
struct reaped *procps_reap (
  struct info *info,
[  enum reap_type vad,  ]  endast stat-api:et
  enum item *poster,
  int postantal);
struct stack **procps_sort (
  struct info *info,
  struct stack *stackar[],
  int stackantal,
  enum item sortpost,
  enum sort_order ordning);

Ovanstående funktioner och poster är generella men det specifika namngivna_gränssnittet skall också vara en del av alla identifierare. Till exempel, ”procps_new” skulle faktiskt vara ”procps_meminfo_new” och "info" skulle faktiskt vara ”diskstats_info”, etc.

Samma namngivna_gränssnitt används i varje huvudfilnamn med en ändelse .h tillagd.

Länka med -lproc2.

Översikt

Centralt för dessa gränssnitt är en enkel ”resultat”-post so avspelgar ett ”element” plus dess värde (i en union med typer från standardspråket C som medlemmar). Alla ”resultat”-poster allokeras automatiskt och levereras av biblioteket.

Genom att ange en vektor av ”element” kan dessa strukturer organiseras som en ”stack”, som potentiellt ger många resultat med ett enda funktionsanrop. Alltså kan en ”stack” ses som en post med variabel längd vars innehåll och ordning helt avgörs av användaren.

Som en del av varje gränssnitt finns det två unika uppräknare. Elementen ”noop” och ”extra” finns för att hålla användarvärden. De sätts aldrig av bilbioteket, men resultatet ”extra” kommer nollställas med varje biblioteksinteratkion.

Huvudfilen namngivet_gränssnitt kommer vara ett viktigt dokument under programutveckling. Där hittar man tillgängliga element, deras returtyper (medlemsnamn i posten ”resultat”) och källan för sådana värden. Ytterligare uppräknare och poster dokumenteras också där.

Följande skulle vara en typisk sekvens av anrop till dessa gränssnitt.

1. procps_new()
2. procps_get(), procps_select() eller procps_reap()
3. procps_unref()

Funktionen get används för att hämta posten ”resultat” för ett visst ”element”. Alternativt är ett GET-makro tillgängligt när endast returvärdet är intressant.

Funktionen select kan hämta flera ”resultat”-poster i en enda ”stack”.

För oförutsägbara variabla resultat exporterar gränssnitten diskstats, slabinfo och stat en funktion reap. Den används för att hämta multipla ”stackar” där var och en innehåller flera ”resultat”-poster. Om önskas kan en användare välja att sortera dessa resultat.

För att använda någon ”stack”, och komma åt individuella ”resultat”-poster, krävs en relativ_uppräkning som visas i makrot VAL definierat i huvudfilen. Sådana värden skulle kunna hårdkodas som: 0 till antalelement-1. Dock uppfylls detta behov typiskt genom att skapa ens egna uppräknare motsvarande ordningen i vektorn av ”element”.

Funktionerna new, ref, unref, get och select är tillgängliga i alla fem gränssnitten.

För funktionerna new och unref måste adressen till en info-postpekare ges. Med new måste den ha initierats till NULL. Med unref kommer den återställas till NULL om referensräknaren når noll.

Vad gäller gränssnittet diskstats identifierar en parameter namn till funktionerna get och select en disk eller ett partitionsnamn

För gränssnittet stat identifierar en vad-parameter till funktionen reap huruvida data för endast CPU:er eller både CPU:er och NUMA-noder skall samlas in.

När man använder funktionen sort skall normalt parametrarna stackar och stackantal normalt vara de som returneras av posten ”reaped”.

Funktioner som returnerar en ”int”

Ett fel kommer indikera ett negativt tal som alltid är inversen av något känt värde från errno.h.

Lyckat resultat markeras med ett returvärde av noll. Dock returnerar funktionerna ref och unref det aktuella värdet på referensräknaren för info-posten.

Funktioner som returnerar en ”adress”

Ett fel kommer indikeras av en NULL-returpekare och orsaken går att hitta i dett formella errno-värdet.

Lyckat resultat indikeras med en pekare till den namngivna posten.

För att hjälpa till i programutveckling finns det ett medel som kan hjälpa till att säkerställa att ”resultat”-medlemsreferenser stämmer överens med bibliotekets förväntningar. Det förutsätter att ett av de tillgängliga makrona i huvudfilen används för att komma åt ”resultat”-värdet.

Denna funktion kan aktiveras genom någon av de följande metoderna och eventuella avvikelser kommer att skrivas till standard fel.

1)
Lägg till CFLAGS='-DXTRA_PROCPS_DEBUG' till eventuella övriga flaggor som används till ./configure.
2)
Lägg till #include <procps/xtra-procps-debug.h> till alla program efter inkluderandet av de namngivna gränssnitten.

Denna verifieringsfunktion orsakar en väsentlig kostnad. Därför är det viktigt att den inte är aktiverad för produktions-/utgåvebyggen.

procps_misc(3), procps_pids(3), proc(5).

Augusti 2022 libproc2