mbtowc(3) Library Functions Manual mbtowc(3)

mbtowc - przekształca ciąg wielobajtowy na znak szeroki

Standardowa biblioteka C (libc, -lc)

#include <stdlib.h>
int mbtowc(wchar_t *restrict pwc, const char s[restrict .n], size_t n);

The main case for this function is when s is not NULL and pwc is not NULL. In this case, the mbtowc() function inspects at most n bytes of the multibyte string starting at s, extracts the next complete multibyte character, converts it to a wide character and stores it at *pwc. It updates an internal shift state known only to the mbtowc() function. If s does not point to a null byte ('\0'), it returns the number of bytes that were consumed from s, otherwise it returns 0.

Jeśli n bajtów, zaczynając od s, nie zawiera pełnego znaku wielobajtowego lub jeśli zawierają niepoprawny ciąg wielobajtowy, mbtowc() zwraca -1. Może się to zdarzyć, nawet gdy n >= MB_CUR_MAX, jeśli wielobajtowy łańcuch zawiera nadmiarowe ciągi przesunięć.

Inna sytuacja ma miejsce, gdy s jest różne od NULL, ale pwc jest równe NULL. Wówczas funkcja mbtowc() zachowuje się jak powyżej, z tym wyjątkiem, że nie przechowuje przetworzonego znaku szerokiego w pamięci.

Trzecia sytuacja występuje, gdy s jest równe NULL. Wówczas pwc i n są ignorowane. Funkcja mbtowc() sprowadza stan przesunięty, znany tylko tej funkcji, do stanu wyjściowego i zwraca wartość różną od zera, gdy kodowanie zawiera nietrywialne stany przesunięte, lub zero, jeśli kodowanie jest bezstanowe.

Jeśli s jest różne od NULL, funkcja mbtowc() zwraca liczbę zużytych bajtów, zaczynając od s; zwraca 0, jeśli s wskazuje na bajt null lub -1 w przypadku błędu.

Jeśli s jest równe NULL, funkcja mbtowc zwraca wartość różną od zera, gdy kodowanie posiada nietrywialne stany przesunięte, a zero, gdy kodowanie jest bezstanowe.

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
mbtowc() Bezpieczeństwo wątkowe MT-niebezpieczne race

Funkcja ta nie jest przystosowana do wielowątkowości. Funkcja mbrtowc(3)zapewnia lepszy interfejs przy tym samym działaniu.

C11, POSIX.1-2008.

POSIX.1-2001, C99.

Zachowanie mbtowc() zależy od kategorii LC_CTYPE bieżących ustawień regionalnych.

MB_CUR_MAX(3), mblen(3), mbrtowc(3), mbstowcs(3), wcstombs(3), wctomb(3)

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

31 października 2023 r. Linux man-pages 6.06