LEXGROG(1) Narzędzia przeglądarki stron podręcznika ekranowego LEXGROG(1)

lexgrog - przetwarza nagłówki stron podręcznika ekranowego

lexgrog [-m|-c] [-dfw?V] [-E kodowanie_znaków] plik ...

lexgrog jest implementacją w lexie tradycyjnych narzędzi “zgadywanki groffa”. Ze swojej linii poleceń czyta listę plików, które mogą być albo źródłami stron podręcznika albo preformatowanymi stronami “cat”, i wyświetla ich nazwy i opisy, tak jak są używane przez apropos i whatis, albo listę filtrów preprocesora wymaganych przez stronę podręcznika zanim zostanie przekazana do nroff lub troff, albo obie te listy.

Jeżeli wejście lexgrog jest w złym formacie, to wypisze on komunikat “parse failed”; może to być użyteczne dla zewnętrznych programów sprawdzających poprawność stron podręcznika. Jeżeli jednym z plików wejściowych lexgroga jest “-”, to będzie czytał ze swojego standardowego wejścia; jeśli plik wejściowy jest skompresowany, to go automatycznie zdekompresuje.

Wyświetla informację diagnostyczną (debug).
Przetwarza wejście jako pliki źródłowe stron podręcznika ekranowego. Jest to zachowanie domyślne, jeśli nie podano ani --man, ani --cat.
Przetwarza wejście jako sformatowane wcześniej strony podręcznika ekranowego (“strony cat”). --man i --cat nie mogą być użyte jednocześnie.
Wyświetla nazwę i opis z nagłówka strony podręcznika ekranowego, używanego przez apropos i whatis. Jest to domyślne zachowanie, jeżeli nie podano ani --whatis, ani --filters.
Wyświetla listę filtrów potrzebnych do wstępnego przetworzenia strony podręcznika zanim zostanie sformatowana przez program nroff lub troff.
Nadpisuje odgadnięte kodowanie znaków strony podręcznika, ustawiając je na kodowanie_znaków.
-?, --help
Wyświetla komunikat pomocy i kończy pracę.
Wyświetla krótki opis użycia programu i kończy pracę.
Wyświetla informację o wersji.

0
Program zakończony bez żadnych błędów.
1
Błąd użycia.
2
lexgrog nie umiał przetworzyć jednego lub więcej spośród plików wejściowych.

  $ lexgrog man.1
  man.1: "man - an interface to the system reference manuals"
  $ lexgrog -fw man.1
  man.1 (t): "man - an interface to the system reference manuals"
  $ lexgrog -c whatis.cat1
  whatis.cat1: "whatis - display manual page descriptions"
  $ lexgrog broken.1
  broken.1: parse failed

mandb (oparty na tym samym kodzie, co lexgrog) przetwarza sekcję NAZWA (NAME) znajdującą się samej górze strony podręcznika ekranowego, szukając w niej nazw i opisów. Mimo że parser jest całkiem tolerancyjny, ponieważ musi sobie radzić z rożnymi formatami, które były używane na przestrzeni lat, to jednak czasem nie potrafi wyciągnąć potrzebnych informacji.

Jeżeli używany jest tradycyjny zbiór makr man, to poprawna sekcja NAZWA wygląda tak jak poniżej:

.SH NAME
foo \- program to do something

Niektóre programy do obsługi stron podręcznika wymagają, aby separator ‘\-’ był dokładnie taki, jak to pokazano; mandb jest bardziej tolerancyjny, jednakże w celu zachowania kompatybilności z innymi systemami dobrym pomysłem jest pozostawienie znaku odwrotnego ukośnika.

Po lewej stronie może występować kilka nazw, rozdzielonych od siebie przecinkami. Nazwy zawierające białe znaki są ignorowane, aby uniknąć nieprawidłowego zachowania przy niektórych źle sformatowanych sekcjach NAZWA. Tekst po prawej stronie ma dowolną postać i może zajmować wiele linii. Jeżeli w tej samej stronie podręcznika udokumentowanych jest kilka programów z różnymi opisami, powinna być użyta poniższa forma:

.SH NAME
foo, bar \- programs to do something
.br
baz \- program to do nothing

(A macro which starts a new paragraph, like .PP, may be used instead of the break macro .br.)

Podczas używania pochodzącego z systemów BSD zbioru makr mdoc poprawna sekcja NAZWA powinna wyglądać tak jak poniżej:

.Sh NAME
.Nm foo
.Nd program to do something

Jest kilka powszechnych przyczyn, dla których przetwarzanie whatis kończy się fiaskiem. Czasami autorzy stron podręcznika zastępują ‘.SH NAZWA’ przez ‘.SH MÓJPROGRAM’, co powoduje, że mandb nie potrafi odnaleźć potrzebnych informacji. Czasami autorzy umieszczają wprawdzie sekcję NAZWA, ale zawierają w niej dowolny tekst zamiast używać ‘nazwa \- opis’. Jednakże każda składania przypominająca powyższą powinna być akceptowana.

apropos(1), man(1), whatis(1), mandb(8)

lexgrog próbuje przetwarzać pliki zawierające żądania .so, jednakże będzie zdolny to zrobić tylko wtedy, gdy pliki te są poprawnie zainstalowane w hierarchii stron podręcznika ekranowego.

Autorami kodu używanego przez program lexgrog do przetwarzania stron podręcznika są:

Wilf. (G.Wilford@ee.surrey.ac.uk).
Fabrizio Polacco (fpolacco@debian.org).
Colin Watson (cjwatson@debian.org).

Colin Watson napisał obecne wcielnie interfejsu linii poleceń i tę stronę podręcznika ekranowego.

https://gitlab.com/man-db/man-db/-/issues
https://savannah.nongnu.org/bugs/?group=man-db

Wojciech Kotwica w 1999 roku przetłumaczył część stron podręcznika pakietu man-db i udostępnił je w ramach Projektu Tłumaczenia Manuali.
Robert Luberda tłumaczenie zaktualizował i uzupełnił w roku 2008.

2024-04-05 2.12.1