GS(1) Ghostscript GS(1)

gs - Ghostscript (interpretr a prohlížeč jazyka PostScript a PDF)

gs [ volby ] [ soubory ] ... (Unix, VMS)
gswin32c [ volby ] [ soubory ] ... (MS Windows)
gswin32 [ volby ] [ soubory ] ... (MS Windows 3.1)
gsos2 [ volby ] [ soubory ] ... (OS/2)

Příkaz gs (gswin32c, gswin32, gsos2) vyvolá Ghostscript, interpreter jazyka Adobe Systems' PostScript(tm) a Portable Document Format (PDF). gs čte "soubory" jeden po druhém a spouští je jako Ghostscript programy. Poté čte ještě navíc ze standardního vstupu (obvykle klávesnice) a každý řádek interpretuje samostatně. Interpretr se ukončí, pokud narazí na příkaz "quit" (ať už v některém ze souborů nebo ze standardního vstupu), na konci souboru, nebo přijme-li signál přerušení (jako například při stisknutí Control-C na klávesnici).

Interpretr rozlišuje mnoho přepínačů, z nichž některé jsou popsány níže. Jejich úplný popis je obsažen v uživatelské dokumentaci. Přepínače se mohou objevit kdekoli na příkazové řádce a ovlivní všechny soubory, které jsou jmenovány za nimi. Vyvoláním programu Ghostscript s přepínačem -h nebo -? se získá výpis několika užitečných přepínačů, všech zařízení, která ovládá daná verze programu a nastavení cest, na kterých jsou hledány fonty. V systému Unix také zobrazí umístění podrobné dokumentace.

Ghostscript může být zkompilován tak, aby spolupracoval s množstvím výstupních zařízení. Pro zobrazení všech výstupních zařízení podporovaných aktuálním sestavením programu, spusťte "gs -h". Pokud není zadáno jméno konkrétního zařízení, Ghostscript otevře první z nich a směruje na něj výstup, takže pokud je na první pozici to zařízení, které chcete použít, zadejte příkaz

gs soubor.ps

Dostupná zařízení je také možné zjistit přímo z programu Ghostscript: spuštěním Ghostscriptu a zadáním

devicenames ==

ale první zařízení z takto získaného seznamu nemusí být výchozí zařízení, které zjistíte pomocí "gs -h". Zadání určitého zařízení "AbcXyz" jako výchozího výstupního zařízení se provede přidáním přepínače

-sDEVICE=AbcXyz

Například pro výstup na tiskárnu Epson je možné použít příkazu

gs -sDEVICE=epson soubor.ps

Přepínač "-sDEVICE=" musí předcházet prvnímu výskytu jména zpracovávaného souboru a jedině jeho první použití má nějaký účinek.

Je možné také specifikovat výchozí zařízení pomocí proměnné prostředí GS_DEVICE. Pořadí priorit těchto alternativ je od nejvyšší do nejnížší takovéto (Ghostscript používá zařízení s nejvyšší prioritou v seznamu):

Některé tiskárny umí tisknout v různých rozlišeních (hustotách tisku). K výběru rozlišení takové tiskárny se používá přepínač "-r":

gs -sDEVICE=<zařízení> -r<xres>x<yres>

Například na devítijehličkové Epson kompatibilní tiskárně je možné získat mód s nejnižší hustotou (nejrychlejší mód) pomocí

gs -sDEVICE=epson -r60x72

a mód s nejvyšší hustotou (nejlepší výstupní kvalita) za použití

gs -sDEVICE=epson -r240x72.

Pokud je jako výstupní zařízení vybrána tiskárna, Ghostscript také umožňuje zvolit, kam se má poslat výstup -- v systémech na bázi Unixu obvykle do dočasného souboru. K přesměrování výstupu do souboru "něco.xyz", se použije přepínač

-sOutputFile=něco.xyz

Někdy je potřeba tisknout jednotlivé strany odděleně. To je možné udělat pomocí přesměrování výstupu do řady souborů "něco1.xyz, něco2.xyz, ..." pomocí přepínače "-sOutputFile=" s parametrem "%d" v šabloně pro jméno souboru:

-sOutputFile=něco%d.xyz

Každý výsledný soubor bude obsahovat jednu stranu výstupu a soubory budou očíslovány popořadě. "%d" je zde standartní formátovací značka funkce printf. Je možné také použít jiné její varianty jako např. "%02d".

V Unixových systémech a MS Windows je také možné přesměrovat výstup do roury. Například lze výstup přes rouru směrovat do programu "lpr" (který jej na mnoha Unixových systémech předá tiskárně), pomocí přepínače

-sOutputFile=%pipe%lpr

V MS Windows musejí být znaky '%' zdvojeny, aby je neměnil interpretr příkazového řádku.

Také je možné výstup směrovat na standardní výstup přepínačem

-sOutputFile=-
nebo
-sOutputFile=%stdout%

V takovém případě je nutné použít zároveň přepínač -q, aby Ghostscript nevypisoval zprávy na standardní výstup.

K volbě určité velikosti papíru se z příkazové řádky používá přepínač

-sPAPERSIZE=<známá_velikost_papíru>

například

-sPAPERSIZE=a4
nebo
-sPAPERSIZE=legal

Ghostscript umí rozeznává většinu ISO a US velikostí papíru. Další informace jsou v uživatelské dokumentaci nebo v inicializačním souboru "gs_statd.ps".

Ghostscript umí mnoho dalších věcí než jen tisk nebo prohlížení souborů formátu PostScript nebo PDF. Například, pokud je potřeba zjistit velikost ohraničujícího obdélníku nějakého souboru formátu PostScript (nebo EPS), nabízí program Ghostscript speciální "zařízení", které nedělá nic jiného, než že vypíše tuto informaci.

Například použití s jedním vzorovým souborem dodávaným v balíku Ghostscript,

gs -sDEVICE=bbox golfer.ps

vypíše toto:

%%BoundingBox: 0 25 583 732
%%HiResBoundingBox: 0.808497 25.009496 582.994503 731.809445

-- soubor arg1 ...
Použije další argument jako jméno souboru obvyklým způsobem, ale všechny následující argumenty (i když mají syntaxi přepínačů) vezme a definuje jméno "ARGUMENTS" v "userdict" (nikoli v "systemdict") jako pole řetězců s jednotlivými argumenty. To provede ještě před spuštěním daného souboru. Po zpracování souboru se Ghostscript ukončí.
-Djméno=token

-djméno=token Definuje "jméno" v "systemdict" podle dané
definice. Token musí být právě jeden token (jak je definováno operátorem "token") a nesmí obsahovat žádné prázdné znaky (mezery, tabelátory ...).
-Djméno

-djméno Definuje "jméno" v "systemdict" s hodnotou=null.
-Sjméno=řetězec

-sjméno=řetězec Definuje "jméno" v "systemdict" s daným
řetězcem jako hodnotou. Toto se liši od -d. Například -djméno=35 je stejné jako takováto část programu /jméno 35 def
zatímco -sname=35 představuje /jméno (35) def
-q
Tichý start: potlačí obvyklé počáteční zprávy. Je stejné jako -dQUIET.
-gčíslo1xčíslo2
Stejné jako -dDEVICEWIDTH=číslo1 a -dDEVICEHEIGHT=číslo2. Slouží jako podpora zařízení (jako např. X11 windows), která požadují (nebo povolují) nastavení šírky a výšky.
-rčíslo

-rčíslo1xčíslo2 Stejné jako
-dDEVICEXRESOLUTION=číslo1 a -dDEVICEYRESOLUTION=číslo2. Slouží jako podpora takových zařízení jako např. tiskárny, které podporují vícero rozlišení v ose X a Y. Pokud je zadáno jen jedno číslo, bude použito pro nastavení rozlišení v obou směrech, X i Y.
-Iadresáře
Přídá dvojtečkou oddělený seznam adresářů na začátek seznamu cest pro soubory knihoven.
-
Toto není skutečný přepínač, ale značí pro GhostScript, že standartní vstup přichází ze souboru nebo roury a není tedy interaktivně zadáván z příkazové řádky. Ghostscript čte standartní vstup, dokud nedosáhne konce souboru a zpracovává jej jako každý jiný soubor. Poté pokračuje se zpracováním ostatních parametrů zadaných z příkzové řádky. Když jsou všechny parametry zpracovány, Ghostscript se ukončí a nepřepíná se už do svého interaktivního módu.

Standartní inicializační soubor "gs_init.ps" nastaví "systemdict" pouze pro čtení, takže hodnoty klíčů definované pomocí -D, -d, -S nebo -s nemohou být změněny (přestože mohou být samozřejmě nahrazeny definicemi v "userdict" nebo jiných slovnících)

-dDISKFONTS
Způsobí, že definice jednotlivých znaků se budou nahrávat z disku a to teprve tehdy, kdy bude zaznamenán první takový znak. (Normálně Ghostscript nahraje tvary všech znaků, když nahrává font.) To může dovolit nahrát více fontů do operační paměti za cenu pomalejšího renderingu.
-dNOCACHE
Zakáže používání vyrovnávací paměťi pro znaky. Užitečné pouze pro ladění a odstraňování chyb.
-dNOBIND
Zakáže operátor "bind". Užitečné pouze pro ladění a odstraňování chyb.
-dNODISPLAY
Potlačí normální inicializaci výstupního zařízení. Užitečné pouze pro ladění a odstraňování chyb.
-dNOPAUSE
Zakáže čekání na konci každé strany. To může být žádoucí v aplikacích kde jiný program řídí Ghostscript.
-dNOPLATFONTS
Zakáže použití fontů nabízených danou platformou (například X Windows). To může být vhodné, pokud fonty dané platformy vypadají příliš odlišně než fonty s nastavitelnou velikostí.
-dSAFER
Zakáže operátory "deletefile" a "renamefile" a schopnost otevírat soubory v jakémkoli jiném módu než jen pro čtení. To může být žádoucí pro citlivá prostředí a úlohy, kde musí být zamezeno špatně napsaným nebo zlým PostScriptovým programům měnit nebo mazat důležité soubory.
-dWRITESYSTEMDICT
Nechá práva na zápis do "systemdict". To je nezbytné když se spouští zvláštní programy jako například font2c a pcharstr, které musí překonat normální ochranu přístupových práv PostScriptu.
-sDEVICE=zařízení
Vybere jiné počáteční výstupní zařízení, jak bylo popsáno výše.
[přibližně] -sOutputFile=soubor
Vybere výstupní soubor (nebo rouru) pro počáteční výstupní zařízení, jak bylo výše popsáno.

Umístění mnoha souborů potřebných pro správný běh programu Ghostscript bylo zakompilováno přímo do kódu programu. V systému Unix se nacházejí zpravidla v /usr/local, ale ve vašem systému tomu může být jinak. V systému DOS jsou obvykle umístěny v C:\GS, ale mohou být i jinde, zvláště jestli byl Ghostscript instalován s programem GSview. Spuštěním "gs -h" je možné zjistit umístění dokumentace programu Ghostscript ve vašem systému, která obsahuje více podrobností.
/usr/local/share/ghostscript/#.##/*
Inicializační soubory, pomůcky a základní definice fontů
/usr/local/share/ghostscript/fonts/*
Další definice fontů
/usr/local/share/ghostscript/#.##/examples/*
Ukázkové soubory používající Ghostscript
/usr/local/share/ghostscript/#.##/doc/*
Rozličné soubory dokumentací

Když vyhledává inicializační soubory "gs_*.ps", soubory vztahující se k fontům nebo soubor pro operátor "run", Ghostscript se nejprve pokusí otevřít tyto soubory pod zadaným jménem v aktuálním pracovním adresáři (pokud nebyl zadán žádný adresář). Při neuspěchu a pokud soubor neudává určitý adresář nebo disk (tzn. v Unixových systémech neobsahuje "/" nebo neobsahuje "\" v systémech MS Windows), zkouší Ghostscript adresáře v tomto pořadí:
1.
adresáře udané přepínači -I z příkazové řádky (pokud byly nějaké zadány)
2.
adresáře udané v proměnné prostředí GS_LIB (pokud je nastavena)
3.
adresáře udané makrem GS_LIB_DEFAULT v souboru makefile v době kompilace programu GhostScript. Když byl gs kompilován pro systém Unix, makro GS_LIB_DEFAULT má obvykle hodnotu "/usr/local/share/ghostscript/#.##:/usr/local/share/ghostscript/fonts" kde "#.##" představuje číslo verze programu Ghostscript.

Každý z těchto parametrů (GS_LIB_DEFAULT, GS_LIB i parametr -I) může být buď jeden adresář, anebo seznam adresářů oddělených znakem ":".

GS_OPTIONS
Řetězec voleb, které se mají zpracovat před volbami z příkazové řádky.
GS_DEVICE
Používá se k zadání výstupního zařízení.
GS_FONTPATH
Cesty na kterých se mají hledat fonty.
GS_LIB
Cesty, na kterých se mají hledat inicializační soubory a fonty.
TEMP
Kam se mají ukládat dočasné soubory.

Ghostscript používá následující resources pod jménem "Ghostscript":
borderWidth
Šířka okraje udaná v bodech (default = 1).
borderColor
Jméno barvy okraje (default = black).
geometry
Velikost okna a jeho umístění, WxH+X+Y (default je NULL).
xResolution
Počet bodů v ose x na jeden palec (default je vypočítán z WidthOfScreen a WidthMMOfScreen).
yResolution
Počet bodů v ose x na jeden palec (default je vypočítán z HeightOfScreen a HeightMMOfScreen).
useBackingPixmap
Rozhodne, jestli je použit backing store na uložení původního obsahu okna (default = true).

Kompletní seznam resources je obsažen v uživatelské dokumentaci. Nastavení těchto parametrů se v Unixových systémech provádí přidáním do souboru, jako je např. "~/.Xresources", v následujícím tvaru:

Ghostscript*geometry:    612x792-0+0
Ghostscript*xResolution: 72
Ghostscript*yResolution: 72

Poté je potřeba vmísit tato nastavení do X server's resource database:

% xrdb -merge ~/.Xresources

Různé soubory dokumentace programu Ghostscript (viz výše), zvláště soubor Use.htm.

Viz Usenet news group comp.lang.postscript.

Tento dokument byl naposledy revidován pro Ghostscript verze 8.16.

artofcode LLC a Artifex Software, bug-gs at ghostscript.com, jsou hlavními udržovateli programu Ghostscript. Russell J. Lang, gsview at ghostgum.com.au, je autorem většiny MS Windows kódu Ghostscriptu.
9. květen 2005 8.16