GRUB-SCRIPT-CHECK(1) Các câu lệnh GRUB-SCRIPT-CHECK(1)

grub-script-check - check grub.cfg for syntax errors

TÓM TẮT

grub-script-check [TÙY_CHỌN…] [ĐƯỜNG_DẪN]

Kiểm tra tập tin cấu hình “GRUB script” xem có lỗi gì không.

hiển thị thông tin chi tiết.
-?, --help
hiển thị trợ giúp này
hiển thị cách sử dụng dạng ngắn gọn
in ra phiên bản chương trình

Hãy thông báo lỗi cho <bug-grub@gnu.org>. Thông báo lỗi dịch cho: http://translationproject.org/team/vi.html.

grub-mkconfig(8)

Tài liệu hướng dẫn đầy đủ về grub-script-check được bảo trì dưới dạng một sổ tay Texinfo. Nếu chương trình infogrub-script-check được cài đặt đúng ở địa chỉ của bạn thì câu lệnh

info grub-script-check

nên cho phép bạn truy cập đến toàn bộ sổ tay.

Bản dịch tiếng Việt của trang hướng dẫn này do

thực hiện.

Bản dịch này là Tài liệu Miễn phí; đọc Giấy phép Công cộng GNU Phiên bản 3 hoặc mới hơn để biết các điều khoản bản quyền. Chúng tôi cho rằng KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ.

Nếu bạn tìm thấy một số sai sót trong bản dịch của trang hướng dẫn này, vui lòng gửi thư đến TODO.

Tháng 12 năm 2023 GRUB 2:2.12-1