GETUSERSHELL(3) Library Functions Manual GETUSERSHELL(3)

getusershell, setusershell, endusershell - odczytanie dozwolonej powłoki użytkownika

Standard C library (libc, -lc)

#include <unistd.h>
char *getusershell(void);
void setusershell(void);
void endusershell(void);
Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

getusershell(), setusershell(), endusershell():


Od glibc 2.21:
_DEFAULT_SOURCE
W glibc 2.19 i 2.20:
_DEFAULT_SOURCE || (_XOPEN_SOURCE && _XOPEN_SOURCE < 500)
Do glibc 2.19 włącznie:
_BSD_SOURCE || (_XOPEN_SOURCE && _XOPEN_SOURCE < 500)

Funkcja getusershell() zwraca następną linię z pliku /etc/shells, otwierając wcześniej plik, jeśli jest to potrzebne. Linia powinna zawierać ścieżkę do poprawnej powłoki użytkownika. Jeśli /etc/shells nie istnieje lub jego odczyt nie jest możliwy, to getusershell() zachowuje się tak, jakby w pliku tym były wymienione /bin/sh i /bin/csh.

Funkcja setusershell() ustawia wskaźnik pliku /etc/shells na jego początek.

Funkcja endusershell() zamyka /etc/shells.

Funkcja getusershell() zwraca NULL po napotkaniu końca pliku.

/etc/shells

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
getusershell(), setusershell(), endusershell() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Unsafe

4.3BSD.

shells(5)

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

9 października 2022 r. Linux man-pages 6.01