GETLINE(3) Podręcznik programisty Linuksa GETLINE(3)

getline, getdelim - wprowadzanie łańcuchów rozgraniczonych

#include <stdio.h>
ssize_t getline(char **restrict lineptr, size_t *restrict n,
        FILE *restrict stream);
ssize_t getdelim(char **restrict lineptr, size_t *restrict n,
        int delim, FILE *restrict stream);
Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

getline(), getdelim():


Since glibc 2.10:
_POSIX_C_SOURCE >= 200809L
Before glibc 2.10:
_GNU_SOURCE

getline() odczytuje całą linię ze strumienia stream, przechowując adres bufora zawierającego tekst w *lineptr. Bufor jest zakończony znakiem NULL i zawiera znak nowej linii, jeśli go napotkano.

If *lineptr is set to NULL before the call, then getline() will allocate a buffer for storing the line. This buffer should be freed by the user program even if getline() failed.

Alternatywnie, przed wywołaniem getline() *lineptr może zawierać wskaźnik do bufora przydzielonego za pomocą malloc() o rozmiarze *n bajtów. Gdy rozmiar bufora nie jest wystarczający do umieszczenia w nim odczytanej linii, getline() rozszerzy go do odpowiedniego rozmiaru za pomocą realloc(), modyfikując *lineptr i *n, jeśli będzie to potrzebne.

W każdym razie, po pomyślnym wywołaniu *lineptr i *n będą zaktualizowane tak, aby odzwierciedlić, odpowiednio, adres i rozmiar bufora.

getdelim() działa jak getline(), z tym wyjątkiem że jako argument delimiter można podać ogranicznik linii inny niż znak nowej linii. Podobnie jak dla getline(), znak ogranicznika nie jest dodawany, gdy nie występował w danych wejściowych przed osiągnięciem końca pliku.

Po pomyślnym zakończeniu, getline() i getdelim() zwracają liczbę odczytanych znaków, łącznie ze znakiem ogranicznika, ale nie włączając kończącego bajtu null ("\0"). Wartość ta może służyć to wychwycenia znaków null zawartych w odczytanej linii.

Both functions return -1 on failure to read a line (including end-of-file condition). In the event of a failure, errno is set to indicate the error.

Błędne wartości parametrów (n lub lineptr równe NULL lub nieprawidłowy stream).
Nie powiódł się przydział pamięci dla bufora linii.

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
getline(), getdelim() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

Zarówno getline(), jak i getdelim() są rozszerzeniami GNU. Zostały dołączone do standardu POSIX.1-2008.

#define _GNU_SOURCE
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int
main(int argc, char *argv[])
{

FILE *stream;
char *line = NULL;
size_t len = 0;
ssize_t nread;
if (argc != 2) {
fprintf(stderr, "Użycie: %s <file>\n", argv[0]);
exit(EXIT_FAILURE);
}
stream = fopen(argv[1], "r");
if (stream == NULL) {
perror("fopen");
exit(EXIT_FAILURE);
}
while ((nread = getline(&line, &len, stream)) != -1) {
printf("Retrieved line of length %zd:\n", nread);
fwrite(line, nread, 1, stdout);
}
free(line);
fclose(stream);
exit(EXIT_SUCCESS); }

read(2), fgets(3), fopen(3), fread(3), scanf(3)

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.13 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

22 marca 2021 r. GNU