getipnodebyname(3) Library Functions Manual getipnodebyname(3)

getipnodebyname, getipnodebyaddr, freehostent - określenie nazw i adresów sieciowych maszyny

Standardowa biblioteka C (libc, -lc)

#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <netdb.h>
[[deprecated]] struct hostent *getipnodebyname(const char *name, int af,
                      int flags, int *error_num);
[[deprecated]] struct hostent *getipnodebyaddr(const void addr[.len],
                      size_t len, int af,
                      int *error_num);
[[deprecated]] void freehostent(struct hostent *ip);

Te funkcje są przestarzałe (i niedostępne w glibc). Zamiast nich należy używać getaddrinfo(3) i getnameinfo(3).

Funkcje getipnodebyname() i getipnodebyaddr() zwracają nazwy i adresy komputera sieciowego. Wynik jest wskaźnikiem do struktury o następującej postaci:


struct hostent {
  char *h_name;
  char **h_aliases;
  int  h_addrtype;
  int  h_length;
  char **h_addr_list;
};

Funkcje te zastąpiły funkcje gethostbyname(3) i gethostbyaddr(3), które mogły udostępniać jedynie adresy należące do rodziny adresów sieciowych IPv4. Funkcje getipnodebyname() i getipnodebyaddr() mogą udostępniać adresy należące do wielu rodzin adresów sieciowych.

W odróżnieniu od funkcji gethostby, funkcje te zwracają wskaźniki do pamięci przydzielonej dynamicznie. Funkcja freehostent() służy do zwalniania przydzielonej dynamicznie pamięci, gdy wywołujący już nie potrzebuje struktury hostent.

Funkcja getipnodebyname() wyszukuje adresy sieciowe komputera podanego w argumencie name. Argument af może zawierać jedną z następujących wartości:

Parametr name wskazuje na adres IPv4 (w postaci czterech rozdzielonych kropkami liczb) lub na nazwę komputera sieci IPv4.
Parametr name wskazuje na adres IPv6 (w postaci szesnastkowej) lub na nazwę komputera sieci IPv6.

Parametr flags zawiera dodatkowe opcje. Można podać więcej niż jedną opcję przez wykonanie na nich bitowego OR. flags powinno być ustawione na 0, gdy żadne opcje nie są potrzebne.

Ten znacznik użyty łącznie z AF_INET6 określa, że zapytanie ma dotyczyć adresów IPv4, a nie IPv6; adresy IPv4 będą odwzorowane na adresy IPv6.
Ten znacznik użyty łącznie z AI_V4MAPPED określa, że zapytanie ma dotyczyć zarówno adresów IPv4, jak i IPv6. Znalezione adresy IPv4 zostaną odwzorowane na adresy IPv6.
Ten znacznik użyty łącznie z AF_INET6 oznacza, że dalsze zapytania dotyczące adresów IPv6 nie powinny być wykonywane, jeżeli system nie ma adresu IPv6 przydzielonego do któregoś z interfejsów sieciowych, oraz, że dalsze zapytania dotyczące adresów IPv4 nie powinny być wykonywane, jeżeli system nie ma adresu IPv4 przydzielonego do któregoś z interfejsów sieciowych. Znacznik ten może zostać użyty samodzielnie lub łącznie ze znacznikiem AI_V4MAPPED.
Ten znacznik jest równoważny (AI_ADDRCONFIG | AI_V4MAPPED).

Funkcja getipnodebyaddr() poszukuje nazwy maszyny, której adres sieciowy jest podany w parametrze addr. Argument af może mieć jedną z następujących wartości:

Parametr addr wskazuje na strukturę struct in_addr; len musi mieć wówczas wartość sizeof(struct in_addr).
Parametr addr wskazuje na strukturę struct in6_addr; len musi mieć wówczas wartość sizeof(struct in6_addr).

Gdy wystąpi błąd, zwrócony zostanie NULL, a error_num będzie zawierać kod błędu według następującej listy:

Nie znaleziono nazwy lub adresu sieciowego maszyny.
Serwer DNS rozpoznał adres sieciowy lub nazwę maszyny, ale nie zwrócił odpowiedzi. Może się to zdarzyć, gdy maszyn ma jedynie adresy IPv4, a zapytanie dotyczyło jedynie informacji o IPv6, lub odwrotnie.
Serwer DNS zwrócił błąd trwały.
Serwer DNS zwrócił błąd tymczasowy. Może następnym razem będzie więcej szczęścia.

W przypadku pomyślnego wyniku zapytania zwracany jest wskaźnik do struktury hostent zawierającej następujące pola:

Oficjalna nazwa sieciowa tej maszyny.
Tablica wskaźników do nieoficjalnych aliasów tej samej maszyny. Tablica jest zakończona wskaźnikiem NULL.
Kopia argumentu af funkcji getipnodebyname() lub getipnodebyaddr(3). h_addrtype będzie równe AF_INET, gdy argument af był równy AF_INET. h_addrtype będzie równe AF_INET6, gdy parametr af był równy AF_INET6.
Będzie równe sizeof(struct in_addr), gdy h_addrtype jest równe AF_INET, lub sizeof(struct in6_addr), gdy h_addrtype jest równe AF_INET6.
Tablica zawierająca jeden lub więcej wskaźników do struktur adresów sieciowych danego komputera. Tablica jest zakończona wskaźnikiem NULL.

None.

RFC 2553.

Present in glibc 2.1.91-95, but removed again. Several UNIX-like systems support them, but all call them deprecated.

getaddrinfo(3), getnameinfo(3), inet_ntop(3), inet_pton(3)

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

31 października 2023 r. Linux man-pages 6.06