FINDMNT(8) Керування системою FINDMNT(8)

НАЗВА

findmnt — пошук файлової системи

КОРОТКИЙ ОПИС

findmnt [параметри]

findmnt [параметри] пристрій|точка_монтування

findmnt [параметри] [--source] пристрій [--target шлях|--mountpoint точка монтування]

ОПИС

findmnt виводить список усіх змонтованих файлових систем або шукає файлову систему. Команда findmnt може шукати в /etc/fstab, /etc/mtab або /proc/self/mountinfo. Якщо не вказано пристрій або точку-монтування, буде показано усі файлові системи.

Пристрій можна задати за назвою, числами основний:другорядний, міткою або UUID файлової системи чи міткою або UUID розділу. Зауважте, що у findmnt використано правила поведінки mount(8), за якими назву пристрою може бути оброблено як точку монтування (і навпаки), якщо не вказано параметр --target, --mountpoint або --source.

Параметр командного рядка --target приймає будь-який файл або каталог, а потім findmnt показує файлову систему для заданого шляху.

Команда типово виводить усі змонтовані файлові системи в ієрархічному форматі.

Взаємозв'язок між блоковими пристроями та файловими системами не завжди є однозначним. Файлові системи можуть використовувати одразу декілька блокових пристроїв. Ось чому у findmnt передбачено стовпчики SOURCE and SOURCES (pl.). У стовпчику SOURCE буде показано усі пристрої, де можна знайти той самий UUID файлової системи (або іншу мітку, яку вказано у fstab при виконанні з параметрами --fstab і --evaluate).

ПАРАМЕТРИ

-A, --all

Вимкнути усі вбудовані фільтри і вивести дані щодо усіх файлових систем.

-a, --ascii

Використати символи ASCII для форматування ієрархії.

-b, --bytes

Вивести розмір у байтах, а не у зручному для читання форматі.

Типово, одиницею, у якій показано розміри, є байт, а префікси одиниць є степенями 2^10 (1024). Для забезпечення зручності читання відбувається скорочення позначень до першої літери запису; приклади: «1 КіБ» та «1 МіБ» буде показано як «1 K» та «1 M», із вилученням «іБ», яке є частиною цих скорочень.

-C, --nocanonicalize

Не перетворювати шляхи до канонічної форми взагалі. Цей параметр стосується порівняння шляхів і визначення міток (LABEL, UUID тощо).

-c, --canonicalize

Виконувати перетворення до канонічної форми для усіх виведених шляхів.

--deleted

Вивести файлові системи, де ціль (точка монтування) позначено ядром як вилучену.

-D, --df

Імітувати виведення df(1). Цей параметр є еквівалентним до -o SOURCE,FSTYPE,SIZE,USED,AVAIL,USE%,TARGET, але його використання призводить до виключення усіх фіктивних файлових систем. Скористайтеся параметром --all для виведення даних усіх файлових систем.

-d, --direction слово

Напрямок пошуку, forward (вперед) або backward (назад).

-e, --evaluate

Перетворити усі мітки (LABEL, UUID, PARTUUID або PARTLABEL) на відповідні назви пристрої для стовпчика SOURCE. Це незвична ситуація, але можуть бути дублікати міток (використання міток для декількох пристроїв). Для цього призначено стовпчик SOURCES (pl.). У цьому стовпчику буде показано багаторядкову комірку усіх пристроїв, де було виявлено мітку за допомогою libblkid. Цей параметр має сенс лише для fstab.

-F, --tab-file шлях

Шукати в альтернативному файлі. Якщо використано з --fstab, --mtab або --kernel, перевизначає типові шляхи. Якщо вказано декілька разів, деревоподібне виведення буде вимкнено (див. параметр --list).

-f, --first-only

Вивести лише першу відповідну файлову систему.

-i, --invert

Інвертувати критерії відповідності.

-J, --json

Bикористати формат виведення JSON.

-k, --kernel

Шукати у /proc/self/mountinfo. Дані буде виведено у деревоподібному форматі. Це типовий формат. У виведених даних міститимуться лише параметри монтування, підтримку яких передбачено у ядрі (див. також --mtab).

-l, --list

Використати формат виведення списком. Цей формат виведення буде автоматично увімкнено, якщо виведення обмежено параметром -t, -O, -S або -T, і не використано параметр --submounts, або якщо вказано декілька початкових файлів (параметр -F).

-M, --mountpoint шлях

Явним чином визначити файл або каталог точки монтування. Див. також --target.

-m, --mtab

Шукати в /etc/mtab. Типово, буде виведено дані у форматі списку (див. --tree). Виведені дані можуть включати параметри монтування простору користувача.

-N, --task tid

Використовувати альтернативний простір назв /proc/<tid>/mountinfo, а не типовий /proc/self/mountinfo. Якщо параметр вказано декілька разів, деревоподібний формат виведення буде вимкнено (див. параметр --list). Див. також команду unshare(1).

-n, --noheadings

Не виводити рядок заголовка.

-O, --options список

Обмежити набір виведених файлових систем. Можна вказувати декілька параметрів у форматі списку значень, які відокремлено комами. Параметри -t і -O є накопичувальними за наслідками. Цим вони відрізняються від параметра -t тим, що відповідність встановлюється точно; початкове no не має загального значення. «no» може використовуватися для окремих пунктів у списку. Інтерпретацію префікса «no» можна вимкнути префіксом «+».

-o, --output список

Визначити стовпчики виведення. Див. виведення --help, щоб отримати список поточний підтримуваних стовпчиків. Стовпчик TARGET міститиме ієрархічні дані, якщо не вказано параметр --list або --raw.

Типовий список стовпчиків може бути розширено, якщо список вказано у форматі +список (наприклад, findmnt -o +PROPAGATION).

--output-all

Вивести майже усі доступні стовпчики. Стовпчики, які потребують --poll, не буде включено.

-P, --pairs

Вивести дані у формі пар ключ="значення". Усі потенційно небезпечні символи значень буде екрановано (\x<код>). Див. також параметр --shell.

-p, --poll[=список]

Стежити за змінами у файлі /proc/self/mountinfo. Підтримуваними діями є монтування (mount), демонтування (umount), повторне монтування (remount) та пересування (move). Можна вказати декілька дій у форматі списку значень, які відокремлено комами. Типово, стеження ведеться за усіма діями.

Час, на який блокує --poll, може бути обмежено за допомогою параметрів --timeout і --first-only.

Для стандартних стовпчиків завжди використовують нову версію відомостей з файла mountinfo, окрім дії umount, роботу якої засновано на початкових даних з кешу findmnt. У режимі опитування можливе використання додаткових стовпчиків:

ACTION

Назва дії mount, umount, move або remount; цей стовпчик типово увімкнено

OLD-TARGET

доступний для дій umount і move

OLD-OPTIONS

доступні для дій з демонтування та повторного монтування

--pseudo

Вивести лише фіктивні файлові системи.

--shadow

Вивести лише файлові системи, які перемонтовано іншою файловою системою.

-R, --submounts

Вивести рекурсивно усі підлеглі монтування для вибраних файлових систем. Обмеження, що визначаються параметрами -t, -O, -S, -T і --direction не буде застосовано до підлеглих монтувань. Усі підлеглі монтування завжди буде виведено у деревоподібному порядку. Використання параметр вмикає типове деревоподібне виведення. Цей параметр не впливає на роботу команди з параметрами --mtab і --fstab.

-r, --raw

Скористатися форматом виведення без обробки. Усі потенційно небезпечні символи буде екрановано як шістнадцяткові числа (\x<код>).

--real

Виводити лише справжні файлові системи.

-S, --source специфікація

Явним чином визначити джерело монтування. Підтримуваними специфікаціями є пристрій, основний:вторинний, LABEL=мітка, UUID=uuid, PARTLABEL=мітка і PARTUUID=uuid.

-s, --fstab

Шукати у /etc/fstab. Виведення відбуватиметься у форматі списку (див. --list).

-T, --target шлях

Визначити ціль монтування. Якщо шлях не є файлом або каталогом точки монтування, findmnt перевіряє елементи шлях у зворотному порядку для отримання точки монтування (підтримку цієї можливості передбачено лише при пошуку у файлах ядра і вимкнено для --fstab). Рекомендуємо користуватися параметром --mountpoint при перевірці того, чи є елементи шляху небажаними і чи є шлях строго заданою точкою монтування.

-t, --types список

Обмежити набір виведених записів файлових систем. У списку відокремлених комами значень можна вказувати декілька типів. До списку типів файлових систем можна додати префікс no, щоб визначити типи файлових систем, до яких не слід застосовувати дії. Щоб дізнатися більше, див. mount(8).

--tree

Увімкнути, якщо це можливо, деревоподібне виведення. Параметри буде без попередження проігноровано для таблиць, де немає зв'язків дочірній-батьківський (приклад: fstab).

--shadowed

Вивести лише файлові системи, які перемонтовано іншою файловою системою.

-U, --uniq

Ігнорувати файлові системи із дублюванням цілей монтування, отже, пропускати перемонтовані точки монтування.

-u, --notruncate

Не обрізати текст у стовпчиках. Типово, програма не обрізає текст у стовпчиках TARGET, SOURCE, UUID, LABEL, PARTUUID, PARTLABEL. За допомогою цього параметра можна вимкнути обрізання в усіх інших стовпчиках.

-v, --nofsroot

Не виводити [/каталог] у стовпчику ДЖЕРЕЛО для монтувань з прив'язкою або підтомів btrfs.

-w, --timeout мілісекунди

Вказати верхню межу часу, протягом якого здійснюватиме блокування --poll, у мілісекундах.

-x, --verify

Перевірити вміст таблиці монтування. Типово, програма перевіряє придатність до обробки та використання /etc/fstab. Цей параметр можна використовувати разом із --tab-file. Можна вказувати джерело (пристрій) або ціль (точку монтування) для фільтрування таблиці монтувань. Використання параметра --verbose примушуватиме findmnt до виведення докладніших відомостей.

--verbose

Наказати findmnt вивести докладніші відомості (у поточній версії лише для --verify).

--vfs-all

Якщо використано разом зі стовпчиком VFS-OPTIONS, вивести усі прапорці VFS (незалежно від файлової системи). Цей параметр створено для ревізування списку типових параметрів монтування віртуальних файлових систем у ядрі, які, зазвичай, не потрапляють до списку.

-y, --shell

Назву стовпчика буде змінено так, щоб вона містила лише символи, які є дозволеними для ідентифікаторів змінних командної оболонки Це корисно, зокрема, з --pairs. Зауважте, що цю можливість було автоматично увімкнено для --pairs у версії 2.37, але через проблеми із сумісністю у нових версіях потрібно викликати таку поведінку за допомогою параметра --shell.

-h, --help

Вивести текст довідки і завершити роботу.

-V, --version

Вивести дані щодо версії і завершити роботу.

СТАН ВИХОДУ

Значенням виходу буде 0, якщо програмі є що вивести, або 1, якщо станеться будь-яка помилка (наприклад, якщо за специфікацією фільтрування, заданою користувачем, не буде знайдено жодної файлової системи або шляху на пристрої чи точки монтування не існуватиме).

СЕРЕДОВИЩЕ

LIBMOUNT_FSTAB=<шлях>

замінює типове розташування файлу fstab

LIBMOUNT_MTAB=<шлях>

замінює типове розташування файлу mtab

LIBMOUNT_DEBUG=all

вмикає показ діагностичних повідомлень libmount

LIBSMARTCOLS_DEBUG=all

вмикає показ діагностичних повідомлень libsmartcols

LIBSMARTCOLS_DEBUG_PADDING=on

використати символи візуального доповнення.

ПРИКЛАДИ

findmnt --fstab -t nfs

Виводити усі файлові системи NFS, які визначено в /etc/fstab.

findmnt --fstab /mnt/foo

Виводить усі файлові системи /etc/fstab, де каталогом точки монтування є /mnt/foo. Також виводить точки монтування прив'язки, де джерелом є /mnt/foo.

findmnt --fstab --target /mnt/foo

Виводить усі файлові системи /etc/fstab, де каталогом точки монтування є /mnt/foo.

findmnt --fstab --evaluate

Виводить усі файлові системи з /etc/fstab і перетворює мітки LABEL= і UUID= на справжні назви пристроїв.

findmnt -n --raw --evaluate --output=target LABEL=/boot

Виводить лише точку монтування, до якої змонтовано файлову систему із міткою "/boot".

findmnt --poll --mountpoint /mnt/foo

Стежить за mount, unmount, remount і move для /mnt/foo.

findmnt --poll=umount --first-only --mountpoint /mnt/foo

Очікує на демонтування /mnt/foo.

findmnt --poll=remount -t ext3 -O ro

Стежить за повторними монтуваннями у режимі лише читання для усіх файлових систем ext3.

АВТОРИ

Karel Zak <kzak@redhat.com>

ДИВ. ТАКОЖ

fstab(5), mount(8)

ЗВІТИ ПРО ВАДИ

Для звітування про вади використовуйте систему стеження помилками на https://github.com/util-linux/util-linux/issues.

ДОСТУПНІСТЬ

findmnt є частиною пакунка util-linux, який можна отримати з Linux Kernel Archive https://www.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/.

ПЕРЕКЛАД

Український переклад цієї сторінки посібника виконано Yuri Chornoivan <yurchor@ukr.net>

Цей переклад є безкоштовною документацією; будь ласка, ознайомтеся з умовами GNU General Public License Version 3. НЕ НАДАЄТЬСЯ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ.

Якщо ви знайшли помилки у перекладі цієї сторінки підручника, будь ласка, надішліть електронний лист до списку листування перекладачів: trans-uk@lists.fedoraproject.org.

11 травня 2022 року util-linux 2.38.1