FILE(1) General Commands Manual FILE(1)

fileokreśla typ pliku

file [-bcdEhiklLNnprsSvzZ0] [--apple] [--exclude-quiet] [--extension] [--mime-encoding] [--mime-type] [-e nazwa-testu] [-F separator] [-f nazwa-pliku] [-m pliki-magiczne] [-P nazwa=wartośćfile ... file -C [-m pliki-magiczne] file [--help]

This manual page documents version 5.45 of the file command.

file sprawdza każdy ze swoich argumentów, próbując go sklasyfikować. Istnieją trzy zestawy testów, które są wykonywane w następującej kolejności: testy systemu plików, testy liczb magicznych i testy języka. Pierwszy test zakończony powodzeniem powoduje wypisanie typu pliku.

The type printed will usually contain one of the words (the file contains only printing characters and a few common control characters and is probably safe to read on an ASCII terminal), (the file contains the result of compiling a program in a form understandable to some UNIX kernel or another), or meaning anything else (data is usually “binary” or non-printable). Exceptions are well-known file formats (core files, tar archives) that are known to contain binary data. When modifying magic files or the program itself, make sure to . Users depend on knowing that all the readable files in a directory have the word “text” printed. Don't do as Berkeley did and change “shell commands text” to “shell script”.

Testy systemu plików są oparte o sprawdzanie wartości zwracanej przez funkcję systemową stat(2). Program sprawdza, czy plik jest pusty oraz czy jest jakiegoś rodzaju plikiem specjalnym. Powinno się dać rozpoznać wszystkie rodzaje plików występujące w danym systemie (gniazda, dowiązania symboliczne lub nazwane potoki (FIFO), w systemach które je zaimplementowały), o ile te rodzaje plików będą zdefiniowane w systemowym pliku nagłówkowym <sys/stat.h.>

Testy liczb magicznych służą do sprawdzania plików, które zawierają dane w określonym formacie. Dobrym tego przykładem jest wykonywalny plik binarny (skompilowany program) a.out, którego format jest zdefiniowany w <elf.h,> <a.out.h> i prawdopodobnie <exec.h> in the standard include directory. These files have a “magic number” stored in a particular place near the beginning of the file that tells the UNIX operating system that the file is a binary executable, and which of several types thereof. The concept of a “magic number” has been applied by extension to data files. Any file with some invariant identifier at a small fixed offset into the file can usually be described in this way. The information identifying these files is read from the compiled magic file /usr/share/file/misc/magic.mgc, or the files in the directory /usr/share/file/misc/magic if the compiled file does not exist. In addition, if $HOME/.magic.mgc or $HOME/.magic exists, it will be used in preference to the system magic files.

Jeśli plik nie pasuje do żadnego z wpisów w pliku liczb magicznych, dokonywane jest sprawdzenie czy jest to plik tekstowy. Rozpoznawane są zestawy znaków: ASCII, ISO-8859-x, 8-bitowe rozszerzenia ASCII niezgodne z ISO (używane w systemach Macintosh i IBM PC), Unicode w kodowaniu UTF-8, Unicode w kodowaniu UTF-16 oraz EBCDIC. Sprawdzane są zakresy i ciągi bajtów, które stanowią drukowalny tekst w każdym z tych zestawów znaków. Jeśli plik przejdzie któryś z tych testów, zgłaszany jest odpowiadający mu zestaw znaków. Pliki w ASCII, ISO-8859-x, UTF-8 oraz w rozszerzeniach ASCII są identyfikowane jako “text”, gdyż mogą być one na ogół czytane na dowolnym terminalu; pliki w UTF-16 i EBCDIC stanowią jedynie "character data" (dane znakowe), gdyż jeśli zawierają one tekst, tekst ten wymaga przed przeczytaniem konwersji. Dodatkowo, file będzie próbował określić inne charakterystyki plików tekstowych. Jeśli wiersze są zakończone znakami CR, CRLF lub NEL, zamiast standardowego uniksowego LF, zostanie to zgłoszone. Zostaną również zidentyfikowane pliki zawierające wbudowane sekwencje unikowe lub wielokrotnego drukowania.

Po określeniu przez file zestawu znaków używanego w pliku tekstowym, spróbuje on odgadnąć w jakim języku plik został napisany. Testy językowe składają się z poszukiwań określonych łańcuchów znakowych (por. <names.h)> , które mogą pojawić się gdziekolwiek w kilku pierwszych blokach pliku. Na przykład słowo kluczowe wskazuje, że plik jest najprawdopodobniej plikiem wejściowym dla programu troff(1) podobnie, jak wskazuje na program w C. Testy te są mniej godne zaufania niż poprzednie dwie grupy, więc są wykonywane na końcu. Testy językowe testują również niektóre pliki zbiorcze (jak archiwa tar(1), pliki JSON).

Plik, który nie może zostać określony jako jako zapisany w jednym z powyższych zestawów znaków, jest po prostu określany jako "data" (dane).

Causes the file command to output the file type and creator code as used by older MacOS versions. The code consists of eight letters, the first describing the file type, the latter the creator. This option works properly only for file formats that have the apple-style output defined.
, --brief
Nie podaje nazw plików na początku wierszy wynikowych (tryb skrócony).
, --compile
Zapisuje plik wynikowy magic.mgc, który zawiera wstępnie przetworzoną wersję pliku lub katalogu.
, --checking-printout
Cause a checking printout of the parsed form of the magic file. This is usually used in conjunction with the -m option to debug a new magic file before installing it.
Wypisuje wewnętrzne informacje debugowania na standardowe wyjście błędów.
W przypadku błędów systemu plików (np. nie znaleziono pliku) nie obsługuje błędu jako normalnego wyniku i nie kontynuuje działania, jak wymaga norma POSIX, lecz wyświetla błąd i wychodzi.
, --exclude nazwa-testu
Wyłącza test o nazwie nazwa-testu z listy testów, przeprowadzanych w celu określenia typu pliku. Poprawne nazwy testów to:
apptype
Typ aplikacji EMX (tylko na EMX).
ascii
Różne typy plików tekstowych (ten test stara się odgadnąć kodowanie tekstu, niezależnie od opcji "encoding").
encoding
Różne kodowania tekstowe do testów magicznych soft.
tokens
Ignorowane w celu zachowania kompatybilności wstecznej.
cdf
Wypisuje szczegóły plików Compound Document File.
compress
Wyszukuje i zagłębia się w pliki skompresowane.
csv
Wyszukuje plików z wartościami rozdzielonymi przecinkiem (ang. Comma Separated Value - CSV)
elf
Wypisuje szczegóły pliku ELF, zakładając że włączone są testy magiczne soft i odszukano magiczne elf.
json
Sprawdza pliki JSON (RFC-7159) pod kątem poprawności.
soft
Sprawdza z plikami magicznymi.
simh
Examines SIMH tape files.
tar
Sprawdza pliki tar weryfikując sumę kontrolną 512-bajtowego nagłówka archiwum. Wyłączenie tego testu może dać bardziej szczegółowy opis zawartości, przy użyciu metody soft.
text
Synonim ‘ascii’.
Like --exclude but ignore tests that file does not know about. This is intended for compatibility with older versions of file.
Wyświetla listę prawidłowych rozszerzeń dla znalezionego typu pliku, rozdzielonych ukośnikiem.
, --separator separator
Używa podanego łańcucha jako separatora między nazwą pliku a zwróconym wynikiem pliku. Domyślnie jest to ":".
, --pliki-od nazwa-pliku
Odczytuje nazwy testowanych plików z nazwa-pliku (po jednym w wierszu) przed listą argumentów. Obecna musi być albo nazwa-pliku albo przynajmniej jeden argument będący nazwą pliku; aby testować standardowe wejście, należy użyć argumentu "-" jako nazwy pliku. Proszę zauważyć, że nazwa-pliku nie jest rozwijana, a nazwy plików są przetwarzane przy wystąpieniu tej opcji przed wszystkimi innymi opcjami. Pozwala to na przetworzenie wielu list plików z różnymi argumentami wiersza polecenia, w tym samym wywołaniu file. Z tego powodu, jeśli chce się ustawić ogranicznik, konieczne jest zrobienie tego przed podaniem listy plików, np. " -F @ -f nazwa-pliku ", zamiast: " -f nazwa-pliku -F @ ".
, --no-dereference
This option causes symlinks not to be followed (on systems that support symbolic links). This is the default if the environment variable POSIXLY_CORRECT is not defined.
, --mime
Causes the file command to output mime type strings rather than the more traditional human readable ones. Thus it may say ‘text/plain; charset=us-ascii’ rather than “ASCII text”.
, --mime-encoding
Jak -i, lecz wypisuje jedynie określone element(y).
, --keep-going
Nie zatrzymuje się po pierwszym dopasowaniu. Kolejne dopasowania będą poprzedzone łańcuchem "\012- " (aby osiągnąć znak nowego wiersza, proszę skorzystać z opcji -r). Wygrywa najsilniejszy wzór magiczny (patrz opcja -l).
, --list
Pokazuje listę wzorców i ich siłę posortowanych malejącą według siły magic(5), która jest używana do dopasowania (zobacz też opcję -k).
, --dereference
This option causes symlinks to be followed, as the like-named option in ls(1) (on systems that support symbolic links). This is the default if the environment variable POSIXLY_CORRECT is defined.
, --plik-magiczny pliki-magiczne
Podaje alternatywną listę plików i katalogów zawierających magię. Może być to pojedynczy plik lub rozdzielona dwukropkami lista plików. Jeśli razem z plikiem lub katalogiem zostanie znaleziony skompilowany plik magiczny, zostanie użyty zamiast pliku lub katalogu.
, --no-pad
Nie wyrównuje nazw plików tak, aby wynik wyglądał lepiej.
, --no-buffer
Wymusza opróżnienie standardowego wyjścia po sprawdzeniu każdego pliku. Jest to przydatne wyłącznie przy sprawdzaniu listy plików. Opcja jest przeznaczona do programów oczekujących wyniku z typem plików, pozyskanego z potoku.
, --preserve-date
W systemach obsługujących utime(3) lub utimes(2), stara się zachować czas dostępu analizowanych plików, aby udać, że file nigdy ich nie odczytało.
, --parameter nazwa=wartość
Ustawia różne limity parametrów.
1M max number of bytes to read from file
256 maks. liczba przetw. węzłów ELF
2K max ELF program sections processed
32K max ELF sections processed
128MB max ELF section size processed
65K max number of bytes to determine encoding
50 limit rekurencji dla magii niebezpośr.
50 use count limit for name/use magic
8K length limit for regex searches
, --raw
Nie tłumaczy niedrukowalnych znaków na \ooo. Zwykle file tłumaczy znaki niedrukowalne na ich postać ósemkową.
, --pliki-specjalne
Normalnie, file próbuje czytać i określać rodzaj pliku jedynie dla tych argumentów, które są plikami zgłoszonymi przez stat(2) jako zwykłe pliki. Pozwala to uniknąć problemów, gdyż czytanie plików specjalnych może mieć nieprzyjemne konsekwencje. Podanie opcji -s powoduje, że file czyta również argumenty będące plikami specjalnymi urządzeń blokowych i znakowych. Jest to przydatne do określania rodzaju systemu plików w przypadku danych na surowych partycjach dysków, stanowiących pliki specjalne urządzeń blokowych. Opcja ta powoduje również, że file nie zważa na zgłaszany przez stat(2) rozmiar pliku, gdyż w niektórych systemach funkcja ta zgłasza zero dla surowych partycji dysków.
, --no-sandbox
On systems where libseccomp (https://github.com/seccomp/libseccomp) is available, the -S option disables sandboxing which is enabled by default. This option is needed for file to execute external decompressing programs, i.e. when the -z option is specified and the built-in decompressors are not available. On systems where sandboxing is not available, this option has no effect.
, --version
Wyświetla informacje o wersji i kończy działanie.
, --uncompress
Próbuje zaglądać do plików skompresowanych.
, --uncompress-noreport
Try to look inside compressed files, but report information about the contents only not the compression.
, --print0
Wypisuje znak zerowy "\0" po końcu nazwy plików. Przydatne do zastosowania cut(1) na wyniku. Opcja nie wpływa na separator, który jest w dalszym ciągu wypisywany.

If this option is repeated more than once, then file prints just the filename followed by a NUL followed by the description (or ERROR: text) followed by a second NUL for each entry.

Wyświetla komunikat pomocy i wychodzi.

ŚRODOWISKO

Zmienna środowiskowa MAGIC może być wykorzystana do ustawienia domyślnej nazwy pliku magicznego. Jeśli zmienna ta jest ustawiona, to file nie próbuje otworzyć $HOME/.magic. file dodaje ".mgc" do wartości tej zmiennej, jeśli to konieczne. Zmienna środowiskowa POSIXLY_CORRECT kontroluje (w systemach, które obsługuję dowiązania środowiskowe), czy file będzie próbował podążać za dowiązaniami symbolicznymi. Jeśli jest ustawiona, to file podąża za nimi, w przeciwnym wypadku - nie. Za dowiązania odpowiadają również opcje -L i -h.

/usr/share/file/misc/magic.mgc
Domyślna skompilowana lista liczb magicznych.
/usr/share/file/misc/magic
Katalog zawierający domyślne pliki magiczne.

file will exit with 0 if the operation was successful or >0 if an error was encountered. The following errors cause diagnostic messages, but don't affect the program exit code (as POSIX requires), unless -E is specified:

 • A file cannot be found
 • There is no permission to read a file
 • The file type cannot be determined

$ file file.c file /dev/{wd0a,hda}
file.c:	 C program text
file:	 ELF 32-bit LSB executable, Intel 80386, version 1 (SYSV),
	 dynamically linked (uses shared libs), stripped
/dev/wd0a: block special (0/0)
/dev/hda: block special (3/0)

$ file -s /dev/wd0{b,d}
/dev/wd0b: data
/dev/wd0d: x86 boot sector

$ file -s /dev/hda{,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}
/dev/hda:  x86 boot sector
/dev/hda1: Linux/i386 ext2 filesystem
/dev/hda2: x86 boot sector
/dev/hda3: x86 boot sector, extended partition table
/dev/hda4: Linux/i386 ext2 filesystem
/dev/hda5: Linux/i386 swap file
/dev/hda6: Linux/i386 swap file
/dev/hda7: Linux/i386 swap file
/dev/hda8: Linux/i386 swap file
/dev/hda9: empty
/dev/hda10: empty

$ file -i file.c file /dev/{wd0a,hda}
file.c:	   text/x-c
file:	   application/x-executable
/dev/hda:  application/x-not-regular-file
/dev/wd0a:  application/x-not-regular-file

hexdump(1), od(1), strings(1), magic(5)

Program ten prawdopodobnie wykracza poza definicję FILE(CMD) z definicji interfejsu Systemu V (System V Interface Definition). Wydaje się tak przynajmniej z tego, co można zrozumieć z tamtejszego niejasnego języka... Zachowanie programu jest w większości zgodne z zachowaniem programu z Systemu V o tej samej nazwie. Wersja niniejsza zna więcej magii, więc będzie dawała w wielu wypadkach inne (dokładniejsze) wyniki.

Jedną z istotnych różnic między tą wersją i wersją z Systemu V, jest to, że niniejsza wersja traktuje białe znaki jako separatory, więc spacje w łańcuchach wzorców muszą być chronione. Na przykład,

>10	string	language impress	(imPRESS data)

w istniejącym pliku magicznym będzie musiało być zamienione na

>10	string	language\ impress	(imPRESS data)

Dodatkowo, w tej wersji, jeśli łańcuch wzorca zawiera odwrotny ukośnik, to musi być on chroniony. Na przykład

0	string		\begindata	Andrew Toolkit document

w istniejącym pliku magicznym będzie musiało być zamienione na

0	string		\\begindata	Andrew Toolkit document

Wersja 3.2 SunOS i późniejsze pochodzące z Sun Microsystems zawierają polecenie file, wywodzące się z polecenia z System V, lecz z pewnymi rozszerzeniami. Ta wersja różni się od Sun-owskiej tylko małymi szczegółami. Zawiera ona rozszerzenie operatora "&", używanego jako np.

>16	long&0x7fffffff	>0		not stripped

On systems where libseccomp (https://github.com/seccomp/libseccomp) is available, file is enforces limiting system calls to only the ones necessary for the operation of the program. This enforcement does not provide any security benefit when file is asked to decompress input files running external programs with the -z option. To enable execution of external decompressors, one needs to disable sandboxing using the -S option.

Wpisy w pliku liczb magicznych pochodzą z wielu źródeł, głównie z USENET-u i zgłoszone przez różnych autorów. Christos Zoulas (adres poniżej) będzie zbierał dodatkowe lub poprawione wpisy pliku liczb magicznych. Zebrane wpisy będą okresowo dystrybuowane.

The order of entries in the magic file is significant. Depending on what system you are using, the order that they are put together may be incorrect. If your old file command uses a magic file, keep the old magic file around for comparison purposes (rename it to /usr/share/file/misc/magic.orig).

Polecenie file istniało w każdym systemie UNIX od przynajmniej wersji Research Version 4 (strona podręcznika man z listopada 1973). Wersja z Systemu V wprowadziła jedną istotną główną zmianę: zewnętrzną listę typów liczb magicznych. Spowolniło to trochę program, lecz uczyniło go bardziej elastycznym.

Program ten, oparty na wersji z Systemu V, został napisany przez Iana Darwina ⟨ian@darwinsys.com⟩ bez zaglądania do innych źródeł.

John Gilmore przerobił mocno ten kod, czyniąc go lepszym niż pierwsza wersja. Geoff Collyer znalazł kilka nietrafności i dostarczył trochę wpisów w pliku liczb magicznych. Zmiana obsługi operatora "&" przez Roba McMahona, ⟨cudcv@warwick.ac.uk⟩, w 1989.

Guy Harris, guy@netapp.com, wykonał wiele zmian w okresie od 1993 do dzisiaj.

Podstawowy rozwój i konserwację w okresie od 1990 do dzisiaj prowadzi Christos Zoulas ( ⟨christos@astron.com⟩).

Zmodyfikowany przez Chrisa Lowtha, ⟨chris@lowth.com⟩, w 2000: Obsługa opcji -i powodującej wyprowadzanie łańcuchów typów MIME oraz korzystającej z alternatywnego pliku liczb magicznych i wbudowanej logiki.

Zmodyfikowany przez Erica Fischera ( ⟨enf@pobox.com⟩), w lipcu 2000, aby rozpoznawał kody znaków i próbował zidentyfikować język plików nie-ASCII.

Zmodyfikowany przez Reubena Thomasa ⟨rrt@sc3d.org⟩, w latach 2007-2011, w celu poprawy obsługi MIME, połączenia magii MIME i nie MIME, obsługi zarówno katalogów jak i plików magicznych, zaaplikowania wielu poprawek błędów, zaktualizowania i poprawienia sporej części magii, poprawienia systemu budowania, dokumentacji i przepisania podpięć Pythona w czystym Pythonie.

Lista osób, które wniosły wkład do katalogu "magic" (pliki magiczne) jest za długa, aby ją tu przytaczać. Wiecie kim jesteście; dziękujemy. Wiele osób jest wspomnianych w plikach źródłowych.

Copyright (c) Ian F. Darwin, Toronto, Canada, 1986-1999. Na standardowej licencji Berkeley Software Distribution, znajduje się ona w pliku COPYING, w katalogu źródeł.

Pliki tar.h i is_tar.c zostały napisane przez Johna Gilmore'a, a pochodzą z jego ogólnie dostępnego programu tar(1) i nie podlegają powyższej licencji.

Proszę zgłaszać błędy i wysyłać łatki do systemu śledzenia błędów pod adresem http://bugs.astron.com/ lub na listę dyskusyjną ⟨file@astron.com⟩ (najpierw proszę się zapisać na https://mailman.astron.com/mailman/listinfo/file).

Naprawić wyjście, dzięki czemu testy flag MIME i APPLE nie będą potrzebne wszędzie, a rzeczywiste wyjście byłoby tworzone tylko raz w jednym miejscu. Wymaga odpowiedniego projektu. Sugestia: wypychaj prawdopodobne wyniki na listę i użyj ostatniej wartości z listy (powinna być najdokładniejsza) lub użyj wartości domyślnej, jeśli lista jest pusta. Nie powinno to spowolnić obliczeń.

The handling of MAGIC_CONTINUE and printing \012- between entries is clumsy and complicated; refactor and centralize.

Some of the encoding logic is hard-coded in encoding.c and can be moved to the magic files if we had a !:charset annotation.

Kontynuować likwidację wszystkich błędów. System BTS Debiana jest tu dobrym źródłem.

Store arbitrarily long strings, for example for %s patterns, so that they can be printed out. Fixes Debian bug #271672. This can be done by allocating strings in a string pool, storing the string pool at the end of the magic file and converting all the string pointers to relative offsets from the string pool.

Dodać składnię do względnych przesunięć po bieżącym poziomie (bug Debiana #466037).

Sprawić, by działała opcja -ki, tzn. podawanie wielu typów MIME.

Add a zip library so we can peek inside Office2007 documents to print more details about their contents.

Dodać opcję do wypisywania URL-i źródeł opisów plików.

Połączyć przeszukiwania skryptów i dodać metodę na powiązanie nazw plików wykonywalnych z typami MIME (wartość magiczna do !:mime która spowodowałaby wyszukanie wynikowego łańcucha w tabeli). Dzięki temu uniknęłoby się dodawanie tych samych wartości magicznych dla każdego nowego interpretera hash-bang.

When a file descriptor is available, we can skip and adjust the buffer instead of the hacky buffer management we do now.

Naprawić “name” i “use” aby pilnowały spójności w chwili kompilacji (zduplikowane “name”, “use” wskazujące na niezdefiniowaną “name”). “name” / “use” powinny być efektywniejsze poprzez utrzymywanie posortowanej listy nazw. Wdrożyć i udokumentować ^ jako specjalny przypadek do zmieniania kolejności bajtów w parserze, dzięki czemu nie wymagałoby to cytowania.

If the offsets specified internally in the file exceed the buffer size ( HOWMANY variable in file.h), then we don't seek to that offset, but we give up. It would be better if buffer managements was done when the file descriptor is available so we can seek around the file. One must be careful though because this has performance and thus security considerations, because one can slow down things by repeatedly seeking.

There is support now for keeping separate buffers and having offsets from the end of the file, but the internal buffer management still needs an overhaul.

Najnowszą oryginalną wersję programu tego autora można pobrać z anonimowego ftp z ftp.astron.com, z katalogu /pub/file/file-X.YZ.tar.gz.

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net

May 21, 2023 Linux 6.8.2-arch2-1