fdim(3) Library Functions Manual fdim(3)

fdim, fdimf, fdiml - dodatnia różnica

Biblioteka matematyczna (libm, -lm)

#include <math.h>
double fdim(double x, double y);
float fdimf(float x, float y);
long double fdiml(long double x, long double y);
Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

fdimf(), fdiml():

    _ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L

Funkcje zwracają dodatnią różnicę swoich argumentów, zdefiniowaną jako max(x-y,0).

Jeśli zakończą się pomyślnie, funkcje zwracają dodatnią różnicę.

Jeśli x lub y jest NaN, to zwracane jest NaN.

W przypadku przepełnienia wyniku operacji, występuje błąd zakresu i funkcje zwracają odpowiednio HUGE_VAL, HUGE_VALF lub HUGE_VALL.

Informacje o tym, jak określić, czy wystąpił błąd podczas wywołania tych funkcji, można znaleźć w podręczniku math_error(7).

Mogą wystąpić następujące błędy:

errno jest ustawiane na ERANGE. Rzucany jest wyjątek przekroczenia zakresu operacji zmiennoprzecinkowej (FE_OVERFLOW).

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
fdim(), fdimf(), fdiml() Bezpieczeństwo wątkowe MT-bezpieczne

C11, POSIX.1-2008.

glibc 2.1. C99, POSIX.1-2001.

Before glibc 2.24 on certain architectures (e.g., x86, but not x86_64) these functions did not set errno.

fmax(3)

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

31 października 2023 r. Linux man-pages 6.06