XINE(1) General Commands Manual XINE(1)

xine - wolny odtwarzacz wideo

xine [opcje] [MRL] ...

Ta strona manuala skrótowo opisuje odtwarzacz d¼wiêku/obrazu xine.

xine odtwarza sekwencje MPEG (obraz i d¼wiêk), elementarne sekwencje MPEG (np. pliki .mp3 lub .mpv), struminie transmisji mpeg, pliki ogg, pliki avi, asf, quicktime oraz DVD i (S)VCD.

Program na¶laduje sk³adniê wiersza poleceñ w stylu GNU, z d³ugimi nazwami opcji zaczynaj±cymi siê od podwójnego my¶lnika (`-'). Lista opcji jest zebrana poni¿ej. Pe³nego opisu szukaj w dokumentach README_pl i FAQ_pl w katalogu /usr/share/doc/xine-ui lub na stronie g³ównej projektu xine

Pokazuje listê opcji i dostêpnych sterowników wyj¶cia (wtyczek).
Wybiera podany kana³ d¼wiêkowy. <numer> jest numerem kana³u d¼wiêkowego, domy¶lnym jest 0.
xine 0.5 i nowszy próbuje najlepiej jak umie wyszukaæ listê kana³ów (ac3, mpeg audio, avi audio, ...) z sekwencji d¼wiêkowych i mapuje je do "kana³ów wirtualnych" z numerami kana³ów zaczynaj±cymi siê od 0.
Wybiera sterownik wideo. Spróbuj xine --help by otrzymaæ listê dostêpnych sterowników wideo w Twoim systemie. Ten wybór zostanie automatycznie zapisany do Twojego ~/.xine/config wiêc musisz zdefiniowaæ sterownik wideo tylko raz.
Wybiera sterownik d¼wiêku. Sróbuj xine --help by otrzymaæ listê dostêpnych sterowników d¼wiêku w Twoim systemie. Ten wybór jest automatycznie zapisywany do Twojego .xinerc wiêc bêdziesz musia³ zdefiniowaæ sterownik d¼wiêku tylko raz.
Wybierz kana³ (podobrazu napisów).<numer> to numer kana³u napisów domy¶lnie jest bez (-1fP).
Zaczyna odtwarzaæ od razy po starcie programu. Mo¿na dodaæ:
`f' w trybie pe³noekranowym,
`F' w trybie pe³noekranowym xinerama,
`h' ukryj GUI (panel g³ówny, etc...),
`w' ukryj okno wyj¶cia obrazu,
`q' aby zakoñczyæ program po zakoñczeniu odtwarzania,
Jest równie¿ mo¿liwe pobranie listy odtwarzania z DVD `d', lub VCD `v'. Jest teraz równie¿ bardziej ogólna opcja, --auto-scan (zobacz ni¿ej).
Automatycznie pobierz listê odtwarzania z wtyczki wej¶cia. Wiele wtyczek pozwala na odczyt domy¶lnej listy odtwarzania, aby odtworzyæ wszystko. To dzia³a w przypadku, np. DVD lub VCD. Podaj±c tak± opcjê daje taki sam effekt jak przyci¶niêcie odpowiedniego przycisku na panelu g³ównym xine.

Ta opcja jest g³ównie przydatna w kombinacji z auto-odtwarzaniem. Mo¿esz wystartowaæ xine --auto-play --auto-scan dvd aby odtworzyæ ca³e DVD bez naciskania jakichkolwiek dodatkowych przycisków. To dzia³a równie¿ z wtyczkami nie rozprowadzanymi z xine, po prostu podaj nazwê przycisku który wymagana wtyczka dodaje do panelu xine!

Prze³±cz xine do trybu pe³noekranowego przy uruchomieniu (tak jak naci¶niêcie `f')
Prze³±cz xine do trybu pe³noekranowego przy starcie (po prostu jak naci¶niêcie `F'). To znaczy, próbuje rozci±gn±æ wy¶wietlacz na kilka ekranów. Ekrany które maj± byæ u¿yte s± definiowane w pliku konfiguracyjnym.
Ukryj wszystkie okna GUI (z wyj±tkiem okna wy¶wietlania) przy starcie. Dzia³a tak samo jak naci¶niecie `G' podczas dzia³ania xine.
Ukryj okno wyj¶cia obrazu.
Wy³±cz obs³ugê LIRC. Ta opcja jest dostêpna tylko je¶li xine zosta³o skompilowane z obs³ug± LIRC.
Próbuje u¿yæ specyficznego typu wy¶wietlania serwera X11 dla okien xine. Parametr <typ-wy¶wietlania-lub-id> jest albo nazw± typu wy¶wietlania X11 (StaticGray, GrayScale, StaticColor, PseudoColor, TrueColor or DirectColor) albo jego warto¶ci± szesnastkow±.

Je¿eli u¿yte z nazw± typu wy¶witlania kolorów, xine próbuje znale¼æ taki typ sp¶ród g³êbii 15 albo 16, 24, 32 lub 8 (w tej kolejno¶ci). Domy¶lny typ wy¶wietlania u¿ywany przez xine w przypadku braku opcji --visual to TrueColor. Je¿eli ¿adna g³êbia kolorów nie zostanie znaleziona, xine przeskoczy z powrotem do g³êbii u¿ytej przez g³ówne okno serwera X11.

Kiedy u¿yta jest wy¶witlanie X11 ze zmienn± map± kolorów, instaluje osobist± mapê kolorów dla xine. Z osobist± map± kolorów, xine mo¿e mapowaæ wiêcej kolorów tak ¿e wyj¶ciowy ekran wideo mo¿e wygl±daæ lepiej.
Wy¶wietl mapowanie klawiszy. Opcjami s±:
`default' wy¶wietl domy¶lne mapowanie klawiszy,
`lirc' wy¶wietl szablon pliku konfiguracyjnego ~/.lircrc,
`remapped' przemapowane przez u¿ytkownika mapowania klawiszy,
Je¶li ¿adna opcja nie jest podana, wybrana zostaje `default'.
Aktywuj sieciowy serwer zdalnej kontroli. Aby u¿ywaæ sieciowy serwer zdalnej kontroli, wymagany jest plik z has³em. Je¶li xine nie mo¿e go znale¼æ, serwer zostaje zatrzymany. Sk³adnia pliku hase³ na¶laduje dobrze znany schemat <identyfikator>:<has³o>. Poniewa¿ kryptografia jest obiektem prawnych problemów w niektórych krajach, has³o jest niezaszyfrowane jak równie¿ przesy³ane niezaszyfrowane, wiêc nale¿y zachowaæ szczególn± ostro¿no¶æ przy zdalnych po³±czeniach. Dwie dodatkowe (opcjonalne) zasady s± równie¿ dostêpne (jedna na raz):
ALL:ALLOW or ALL:DENY
W pierwszym przypadku, wszystkie klienty s± autoryzowane do wykonywania wszystkich dostêpnych komend, bez ograniczeñ. W drugim przypadku , nikt nie jest autoryzowany do wykonywania jakichkolwiek komend z wyj±tkiem zidentyfikowanych u¿ytkowników (u¿ywaj±cych komendy 'identify').

Je¶li wpis has³a zaczyna siê od gwiazdki `*', u¿ytkownik jest blokowany. Je¶li wpis has³a jest pusty, ca³y wpis jest ignorowany. Oto przyk³ad ma³ego pliku hase³ ~/.xine/passwd:

ALL:DENY
daniel:mojehas³o
foo:*
To pozwoli tylko 'danielowi' wykonywaæ komendy po udanym etapie identyfikacji.

Domy¶lny port serwera to 6789, ten numer jest absolutnie dowolny. Mo¿esz po³±czyæ siê z serwerem u¿ywaj±c prostej komendy telnet:

telnet localhost 6789
Aby zmieniæ domy¶lny port, mo¿esz (jako root) wyedytowaæ swój /etc/services, i dodaæ podobny wpis:
xinectl    7890/tcp        # xine control
to zmieni domy¶lny port z 6789 na 7890, i stworzy serwis nazwany xinectl.

Serwer jako taki oferuje nastêpuj±c± pomoc/sk³adnie komend:
help [komenda]
Bez podanej komendy, zostan± wy¶wietlone wszystkie mo¿liwe komendy. Je¶li komenda jest podana, wy¶wietlony zostanie krótki tekst opisuj±cy funkcjonalno¶æ tej komendy.
syntax <komenda>
Wy¶wietla sk³adniê komendy.

U¿yj okna g³ównego jako okna wyj¶cia obrazu.
Mo¿na ustawiæ rozmiar i pozycjê okna wyj¶cia obrazu u¿ywaj±c geometrii znanej z X windows (patrz X(7)). X i Y to parametry opcjonalne.
Usuñ obramowanie okna wyj¶cia obrazu w trybie okienkowym.
U¿yj pliku jako listy odtwarzania. Rozpoznawane formaty to: asx, toxine, m3u, pls, sfv i plik textowy.
Ustaw tryb powtarzania listy odtwarzania. Je¶li tryb nie zostanie podany, zostanie u¿yty loop jako domy¶lny. Obs³ugiwane tryby to:
loop: powtarzanie ca³ej listy.
repeat: powtarzanie aktualnej pozycji z listy.
shuffle: wybierz losowo jeszcze nie odtwarzan± pozycjê z listy.
shuffle+: to samo co shuffle, ale w nieskoñczono¶æ powtarzaj listê.

MRL jest podobny do URL w Twojej przegl±darce internetowej. Opisuj± one no¶nik z którego nale¿y czytaæ. Poprawnym MRL mo¿e byæ nazwa pliku, lub jeden z:
file:<¶cie¿ka>
fifo:<¶cie¿ka>
stdin:/
dvd:/<tytu³>.<rozdzia³>
vcd:/<numer¶cie¿ki>
tcp://<host>:<port>
rtp://<host>:<port>
udp://<host>:<port><?iface=interface>
http://<host>

Mo¿na zdefiniowaæ kilka MRL, aby odtwarzaæ jak±¶ ilo¶æ nastêpuj±cych po sobie sekwencji. Dodatkowe wtyczki wej¶cia wzbogacaj± listê dostêpnych MRL. Te wymienione powy¿ej s± dostêpne z libxine...

Je¶li nie zdefiniujesz ¿adnego MRL'a, bêdziesz musia³ wybraæ plik poprzez "przeci±gnij i upu¶æ". Dzia³a to z GNOME Midnight Commander (gmc), Nautilusem i Konquerorem.


Pliki tekstowe napisów mog± byæ dodane do pliku MRL (odseparowane znakiem `?'):
file://<¶cie¿ka>?<plik_z_napisami>

Po separatorze # mo¿na dodaæ ró¿ne parametry strumienia:
obraz bêdzie ignorowany
d¼wiêk bêdzie ignorowany
subobrazy bêd± ingorowane
podaj nazwê wtyczki demultipleksera
ustawia g³o¶no¶æ d¼wiêku
ustawia dynamiczny zakres kompresji d¼wiêku
<config wpis>:<config warto¶æ>
przypisuje now± warto¶æ do jakiegokolwiek wpisu konfiguracji

Wiele funkcji mo¿e byæ kontrolowanych przez naci¶niêcie odpowiednich klawiszy. `M-' to modyfikator (klawisz `Alt' na klawiaturze PC), `C-' to klawisz Control `CTRL', inne klawisze specjalne s± zamkniête znakami `<' i `>', np: klawisz `HOME' jest wy¶wietlany jako <home>. Domy¶lne mapowania klawiszy to:

0 .. 9
Przeskocz do 0%....90% aktualnego strumienia
/
Przeskocz do miejsca okre¶lonego przez warto¶æ numerycznego argumentu (w procentach). Jest to bardziej ogólne zastosowanie ni¿ powy¿sze komendy 0...9. Zobacz równie¿ sekcjê "Wprowadzanie numerów" poni¿ej.
Prze³±cz proporcje ekranu (AUTO/16:9/4:3/DVB)
Dodaj do listy odtwarzania znak no¶nika, z obecnej pozycji odtwarzania strumienia.
Poka¿/Ukryj okno ustawieñ obrazu.
Wysuñ bierz±cy no¶nik.
Prze³±cz tryb pe³noekranowy.
Prze³±cz tryb pe³noekranowy xinerama.
Ukryj/poka¿ GUI (Graficzny Interfejs U¿ytkownika)
Ukryj/poka¿ okno wy¶wietlania obrazu.
Prze³±cz tryby korekty przeplotu.
Prze³±cz pomiêdzy trybami powtarzania.
Poka¿/Ukryj okno logów.
Poka¿/ukryj przegl±darkê MRL
Prze³±czenie trybu wyciszania d¼wiêku (mute).
Prze³±cz system TV na karcie DXR3.
Otwórz przegl±darkê plików.
Poka¿/ukryj okno listy odtwarzania.
Wyj¶cie.
Prze³±cz monitor w tryb oszczêdzania energi DPMS.
Zoom 1:1.
Zatrzymaj odtwarzanie.
Poka¿/ukryj okno ustawieñ.
Zoom - powiêkszanie/pomniejszanie.
Resetowanie powiêkszenia.
Zmniejsz g³o¶no¶æ d¼wiêku.
Zwiêksz g³o¶no¶æ d¼wiêku.
Zrób zdjêcie - zrzut obrazu.
<return>
Odtwarzaj
<space>
Stopklatka
<up> | <down>
Szybkie przewijanie / zwolnienie
Przeskocz o -+15 sek.
<left> | <right>
Przeskocz o -+60 sek.
<page up>
Przeskocz do poprzedniego strumienia na li¶cie odtwarzania.
<page down>
Przeskocz do nastêpnego strumienia na li¶cie odtwarzania.
<
Zmniejsz okno wy¶wietlania.
>
Zwiêksz okno wy¶wietlania.
Ustaw rozmiar okna wy¶wietlania na 50%
Ustaw rozmiar okna wy¶wietlania na 100%
Ustaw rozmiar okna wy¶wietlania na 200%
.
Wybierz nastêpny kana³ napisów.
,
Wybierz poprzedni kana³ napisów.
+
Wybierz nastêpny kana³ d¼wiêku (mo¿e potrwaæ do kilku sekund)
-
Wybierz poprzedni kana³ d¼wiêku
<Esc>
Menu 1 (np. g³ówne menu)
<F1>
Menu 2 (np. menu rozdzia³u)
<F2>
Menu 3
<Insert>
Prze³±cz widoczno¶æ kursora.
Poka¿/ukryj okno Nawigatora.
Poka¿ ukryj okno wy¶wietlania informacji o strumieniu.
Prze³±cz tryb wy¶wietlania pomiêdzy MRL a identyfikatorem.
Uaktualnij informacje o strumieniach listy odtwarzania (je¶li mo¿liwe)
W oknie listy odtwarzania, u¿ywaj±c tego skrótu mo¿na zmieniæ zawarto¶æ znacznika no¶nika (takie jak identyfikator, mrl, czast startu i zatrzymania).

Nastêpuj±ce skróty s± u¿ywane przez wtyczki zewnêtrzne, generalnie do nawigacji DVD:

<KeyPad Up>
Góra.
<KeyPad Down>
Dó³.
<KeyPad Left>
Lewo.
<KeyPad Right>
Prawo.
<KeyPad Prior>
Wstecz.
<KeyPad Next>
Naprzód.
<KeyPad End>
Poprzedni k±t kamery.
<KeyPad Home>
Nastêpny k±t kamery.
<KeyPad Enter>
Wybierz.

Niektóre strumienie maj± b³êdne znaczniki czasu, wiêc synchronizacja siê nie udaje. Mo¿na to poprawiæ u¿ywaj±c nastêpuj±cych klawiszy:

Naci¶nij je¶li obraz nie nad±¿a za d¼wiêkiem
Naci¶nij je¶li d¼wiêk nie nad±¿a za obrazem
<home>
Naci¶nij aby zresetowaæ ustawienia przesuniêæ na 0, tak aby znaczniki czasu strumienia pozosta³y niezmienione.

Jest mo¿liwe podawanie numerycznych skrótów, pomimo ¿e dla wstecznej kompatybilno¶ci klawisze numeryczne nie s± przypisane do ich cyfrowej warto¶ci. Co wiêcej, cyfry od 0 do 9 s± przypisane do symboli które nie mog± normalnie byæ wprowadzone z klawiatury. Dlatego mo¿liwo¶æ wprowadzania numerów jest domy¶lnie wy³±czona. Mo¿na, jednak, to zmieniæ przez prze³±czenie warto¶ci modyfikatora "SetPosition<X>%" i "Number<Y>" (gdzie <X> jest 0, 10, ... 90, i <Y> jest 0..9). W szczególno¶ci nale¿y zast±piæ poni¿sze linie w pliku mapowania klawiszy ~/.xine/keymap.

# Ustaw pozycjê na pocz±tek lub 10...90% aktualnego strumienia.
SetPosition0% {

key = 0
modifier = mod3 } SetPosition10% {
key = 1
modifier = mod3 } SetPosition20% {
key = 2
modifier = mod3 } SetPosition30% {
key = 3
modifier = mod3 } SetPosition40% {
key = 4
modifier = mod3 } SetPosition50% {
key = 5
modifier = mod3 } SetPosition60% {
key = 6
modifier = mod3 } SetPosition70% {
key = 7
modifier = mod3 } SetPosition80% {
key = 8
modifier = mod3 } SetPosition90% {
key = 9
modifier = mod3 } # Wprowad¼ numery od 0 do 9. Number0 {
key = 0
modifier = none } Number1 {
key = 1
modifier = none } Number2 {
key = 2
modifier = none } Number3 {
key = 3
modifier = none } Number4 {
key = 4
modifier = none } Number5 {
key = 5
modifier = none } Number6 {
key = 6
modifier = none } Number7 {
key = 7
modifier = none } Number8 {
key = 8
modifier = none } Number9 {
key = 9
modifier = none }

Dokonuj±c powy¿szych zmian, mo¿esz podaæ numeryczny argument do komendy, wprowadzaj±c numer i nastêpnie klawisz funkcyjny. Np. wprowadzaj±c "99/", to jest klawisz "9" dwa razy a nastêpnie klawisz "/", mo¿na przeskoczyæ do 99% bierz±cego strumienia.

Nowa eksperymentalna wtyczka VCD/SVCD, VCDX, pozwala na niektóre wprowadzania numerów. Wprowadzaj±c numer i nastêpuj±cy po nim sygna³ "wybierz" (domy¶lnie Enter na numerycznej klawiaturze), mo¿na przej¶æ do podanego "Rozdzia³u" (¶cie¿ki lub pozycji) lub numeru selekcji. Jako ¿e jest to relatywnie nowa funkcjonalno¶æ, mo¿liwe ¿e z czasem wiêcej wtyczek bêdzie u¿ywaæ wprowadzania numerów.

Inne komendy które mog± byæ numeryczne, poprzedzone numerów argumentem s± nastêpny/poprzedni MRL, (MRL_NEXT, MRL_PRIOR), nastêpny/poprzedni kana³ napisów (SPU_NEXT, SPU_PRIOR), i nastêpny/poprzedni kana³ d¼wiêku (AUDIOCHAN_NEXT, AUDIOCHAN_PRIOR). Z numerycznym prefiksem to tak jak by wykonaæ dan± komendê okre¶lon± ilo¶æ razy. Tutaj argument "0" jest interpretowany jako "1" bo inaczej by³by bez znaczenia.

U¿ycie wprowadzania numerów ma raczej ograniczon± warto¶æ u¿ytkow±. Z czasem mo¿e zostanie zaimplementowanych wiêcej takich jak np. podawanie okre¶lonego albo absolutnego MRL, kana³u napisów lub kana³u d¼wiêku.

384u
~/.xine/config G³ówny plik konfiguracyjny xine
~/.xine/keymap
Mapowanie klawiszy xine-ui
~/.xine/passwd
Plik hase³ xine-ui
~/.xine/xinerc
Dodatkowe argumenty lini poleceñ
Ka¿da linia okre¶la dodatkowy argument lini poleceñ (jeden argument na liniê):
--geometry 720x576+0+0
--network
-s DVD
-p

xine-remote(1).
Program jest w pe³ni udokumentowany na stronie domowej projektu xine: http://xine.sourceforge.net/

Ta strona manuala zosta³a napisana przez Siggi'ego Langauf'a <siggi@debian.org>, dla projektu xine. Du¿o dodatków: Guenter Bartsch <guenter@users.sourceforge.net> Daniel Caujolle-Bert <f1rmb@users.sourceforge.net> Rocky Bernstein <rocky@panix.com>, i Philipp Hahn <pmhahn@users.sourceforge.net>.

Bart³omiej Muryn <_4ever_@irc.pl>

2001-10-09 Projekt xine