WDIFF(1) Các câu lệnh WDIFF(1)

wdiff - display word differences between text files

TÓM TẮT

wdiff [TÙY_CHỌN]… TẬP_TIN1 TẬP_TIN2
wdiff -d [TÙY_CHỌN]… [TẬP_TIN]

wdiff — So sánh các từ trong hai tập tin và thông báo khác biệt.

Tùy chọn dài yêu cầu đối số thì tùy chọn ngắn cũng vậy.

hiển thị thông tin tác quyền, sau đó thoát
-1, --no-deleted
thu hồi xuất từ bị xoá
-2, --no-inserted
thu hồi xuất từ bị chèn
-3, --no-common
thu hồi xuất từ chung
tự động gọi trình dàn trang
đầu vào là một khác biệt thống nhất (unidiff)
hiển thị trợ giúp này, sau đó thoát
so sánh thì không phân biệt chữ HOA/thường
biến dạng chế độ máy in cho less(1)
không nên kéo dài trường qua ký tự dòng mới
gạch đè lên chữ, như trên máy in
thống kê xem bao nhiêu từ bị xoá, được chèn v.v..
dùng termcap như trên trình bày thiết bị cuối
hiển thị phiên bản đang chạy, sau đó thoát
chuỗi đánh dấu đầu của vùng xoá
chuỗi đánh dấu cuối của vùng xoá
chuỗi đánh dấu đầu của vùng chèn
chuỗi đánh dấu cuối của vùng chèn

Some options that used to provide some unique functionality are no longer recommended, but still recognized for the sake of backwards compatibility.

Now synonymous to --terminal, which never initializes the terminal.

TÁC GIẢ

Viết bởi Franc,ois Pinard <pinard@iro.umontreal.ca>.

Hãy thông báo lỗi cho địa chỉ <wdiff-bugs@gnu.org>. Thông báo lỗi dịch cho <translation-team-vi@lists.sourceforge.net>.

Tác quyền © năm 1992, 1997, 1998, 1999, 2009, 2010, 2011, 2012 của Tổ Chức Phần Mềm Tự Do.
Chương trình này là phần mềm tự do; xem mã nguồn để tìm điều kiện sao chép. KHÔNG CÓ BẢO HÀNH GÌ CẢ, NGAY CẢ KHI NÓ ĐƯỢC BÁN HAY PHÙ HỢP CẢ VỚI MỤC ĐÍCH ĐẶC BIỆT.

Tài liệu hướng dẫn đầy đủ về wdiff được bảo trì dưới dạng một sổ tay Texinfo. Nếu chương trình infowdiff được cài đặt đúng ở địa chỉ của bạn thì câu lệnh

info wdiff

nên cho phép bạn truy cập đến toàn bộ sổ tay.

Bản dịch tiếng Việt của trang hướng dẫn này do

thực hiện.

Bản dịch này là Tài liệu Miễn phí; đọc Giấy phép Công cộng GNU Phiên bản 3 hoặc mới hơn để biết các điều khoản bản quyền. Chúng tôi cho rằng KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ.

Nếu bạn tìm thấy một số sai sót trong bản dịch của trang hướng dẫn này, vui lòng gửi thư đến TODO.

Tháng 4 năm 2014 wdiff 1.2.2