SEQ(1) Các câu lệnh SEQ(1)

seq - print a sequence of numbers

TÓM TẮT

seq [TÙY_CHỌN]… CUỐI
seq [TÙY_CHỌN]… ĐẦU CUỐI
seq [TÙY_CHỌN]… ĐẦU CÔNG_SAI CUỐI

In ra các con số từ ĐẦU đến CUỐI, tăng theo BƯỚC.

Tùy chọn dài yêu cầu đối số thì tùy chọn ngắn cũng vậy.

sử dụng ĐỊNH_DẠNG dấu chấm động kiểu printf
dùng CHUỖI để phân cách các số (mặc định: \n)
cân bằng chiều rộng bằng cách thêm các số 0 vào đầu
hiển thị trợ giúp này rồi thoát
đưa ra thông tin phiên bản rồi thoát

Nếu bỏ qua ĐẦU hoặc CÔNG_SAI, thì mặc định là 1. Tức là, CÔNG_SAI bị bỏ qua, mặc định đặt thành 1 ngay cả khi CUỐI nhỏ hơn ĐẦU. Chuỗi số được kết thúc khi tổng giá trị của số hiện tại và CÔNG_SAI sẽ trở nên lớn hơn CUỐI. ĐẦU, CÔNG_SAI, và CUỐI biên dịch như các giá trị dấu chấm động. CÔNG_SAI thường là dương nếu ĐẦU nhỏ hơn CUỐI, và CÔNG_SAI phải không là số không; không cái nào trong số ĐẦU, CÔNG_SAI, và CUỐI là NaN. ĐỊNH_DẠNG phải thích hợp để in ra một đối số kiểu “double”; nó có giá trị mặc định là “%.PRECf” nếu ĐẦU, CÔNG_SAI, và CUỐI đều là số thập phân dấu chấm cố định có độ chính xác tối đa PREC, và nếu không thì là %g.

TÁC GIẢ

Viết bởi Ulrich Drepper.

Trợ giúp trực tuyến GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Report any translation bugs to https://translationproject.org/team/

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Giấy phép GPL pb3+ : Giấy phép Công cộng GNU phiên bản 3 hay sau https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Đây là phần mềm tự do: bạn có quyền sửa đổi và phát hành lại nó. KHÔNG CÓ BẢO HÀNH GÌ CẢ, với điều khiển được pháp luật cho phép.

Tài liệu đầy đủ có tại: https://www.gnu.org/software/coreutils/seq
hoặc sẵn có nội bộ thông qua: info '(coreutils) seq invocation'

Bản dịch tiếng Việt của trang hướng dẫn này do

thực hiện.

Bản dịch này là Tài liệu Miễn phí; đọc Giấy phép Công cộng GNU Phiên bản 3 hoặc mới hơn để biết các điều khoản bản quyền. Chúng tôi cho rằng KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ.

Nếu bạn tìm thấy một số sai sót trong bản dịch của trang hướng dẫn này, vui lòng gửi thư đến TODO.

Tháng 1 năm 2024 GNU coreutils 9.4