REALPATH(1) Các câu lệnh REALPATH(1)

realpath - print the resolved path

TÓM TẮT

realpath [TÙY_CHỌN]… TẬP_TIN

In ra tên tập tin tuyệt đối đã phân giải; tất cả nhưng thành phần cuối cùng phải tồn tại sẵn

tất cả các bộ phận hợp thành đường đẫn phải có sẵn
không cần thành phần hợp thành đường dẫn tồn tại
giải quyết thành phần “..” trước liên kết mềm
giải quyết liên kết mềm khi gặp (mặc định)
chặn phần lớn các thông tin báo lỗi
in ra đường dẫn tương đối với THƯ_MỤC
in ra đường dẫn tuyệt đối trừ khi ở dưới THƯ_MỤC
không mở rộng liên kết mềm
kết thúc dòng bằng NUL thay vì kí tự dòng mới
hiển thị trợ giúp này rồi thoát
đưa ra thông tin phiên bản rồi thoát

TÁC GIẢ

Viết bởi Padraig Brady.

Trợ giúp trực tuyến GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Report any translation bugs to https://translationproject.org/team/

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Giấy phép GPL pb3+ : Giấy phép Công cộng GNU phiên bản 3 hay sau https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Đây là phần mềm tự do: bạn có quyền sửa đổi và phát hành lại nó. KHÔNG CÓ BẢO HÀNH GÌ CẢ, với điều khiển được pháp luật cho phép.

readlink(1), readlink(2), realpath(3)

Tài liệu đầy đủ có tại: https://www.gnu.org/software/coreutils/realpath
hoặc sẵn có nội bộ thông qua: info '(coreutils) realpath invocation'

Bản dịch tiếng Việt của trang hướng dẫn này do

thực hiện.

Bản dịch này là Tài liệu Miễn phí; đọc Giấy phép Công cộng GNU Phiên bản 3 hoặc mới hơn để biết các điều khoản bản quyền. Chúng tôi cho rằng KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ.

Nếu bạn tìm thấy một số sai sót trong bản dịch của trang hướng dẫn này, vui lòng gửi thư đến TODO.

Tháng 1 năm 2024 GNU coreutils 9.4