GRUB-OFPATHNAME(8) Tiện ích quản trị hệ thống GRUB-OFPATHNAME(8)

grub-ofpathname - find OpenBOOT path for a device

TÓM TẮT

grub-ofpathname THIẾT_BỊ

grub-probe(8)

Tài liệu hướng dẫn đầy đủ về grub-ofpathname được bảo trì dưới dạng một sổ tay Texinfo. Nếu chương trình infogrub-ofpathname được cài đặt đúng ở địa chỉ của bạn thì câu lệnh

info grub-ofpathname

nên cho phép bạn truy cập đến toàn bộ sổ tay.

Bản dịch tiếng Việt của trang hướng dẫn này do

thực hiện.

Bản dịch này là Tài liệu Miễn phí; đọc Giấy phép Công cộng GNU Phiên bản 3 hoặc mới hơn để biết các điều khoản bản quyền. Chúng tôi cho rằng KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ.

Nếu bạn tìm thấy một số sai sót trong bản dịch của trang hướng dẫn này, vui lòng gửi thư đến TODO.

Tháng 12 năm 2023 GRUB 2.12