GRUB-MKRELPATH(1) Các câu lệnh GRUB-MKRELPATH(1)

grub-mkrelpath - make a system path relative to its root

TÓM TẮT

grub-mkrelpath [TÙY_CHỌN…] ĐƯỜNG_DẪN

Chuyển đổi kiểu tên tập tin hệ thống thành kiểu GRUB.

-?, --help
hiển thị trợ giúp này
hiển thị cách sử dụng dạng ngắn gọn
in ra phiên bản chương trình

Hãy thông báo lỗi cho <bug-grub@gnu.org>. Thông báo lỗi dịch cho: http://translationproject.org/team/vi.html.

grub-probe(8)

Tài liệu hướng dẫn đầy đủ về grub-mkrelpath được bảo trì dưới dạng một sổ tay Texinfo. Nếu chương trình infogrub-mkrelpath được cài đặt đúng ở địa chỉ của bạn thì câu lệnh

info grub-mkrelpath

nên cho phép bạn truy cập đến toàn bộ sổ tay.

Bản dịch tiếng Việt của trang hướng dẫn này do

thực hiện.

Bản dịch này là Tài liệu Miễn phí; đọc Giấy phép Công cộng GNU Phiên bản 3 hoặc mới hơn để biết các điều khoản bản quyền. Chúng tôi cho rằng KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ.

Nếu bạn tìm thấy một số sai sót trong bản dịch của trang hướng dẫn này, vui lòng gửi thư đến TODO.

Tháng 12 năm 2023 GRUB 2:2.12-1