GRUB-MKPASSWD-PBKDF2(1) Các câu lệnh GRUB-MKPASSWD-PBKDF2(1)

grub-mkpasswd-pbkdf2 - generate hashed password for GRUB

TÓM TẮT

grub-mkpasswd-pbkdf2 [TÙY_CHỌN…] [CÁC-TÙY_CHỌN]

Tạo mã băm mật khẩu kiểu PBKDF2

Số lần lặp của PBKDF2
Độ dài của mã băm tạo ra
Độ dài của salt
-?, --help
hiển thị trợ giúp này
hiển thị cách sử dụng dạng ngắn gọn
in ra phiên bản chương trình

Tham số là bắt buộc hay tham số chỉ là tùy chọn cho các tùy chọn dài cũng đồng thời là bắt buộc hay không bắt buộc cho các tùy chọn ngắn tương ứng với nó.

Hãy thông báo lỗi cho <bug-grub@gnu.org>. Thông báo lỗi dịch cho: http://translationproject.org/team/vi.html.

grub-mkconfig(8)

Tài liệu hướng dẫn đầy đủ về grub-mkpasswd-pbkdf2 được bảo trì dưới dạng một sổ tay Texinfo. Nếu chương trình infogrub-mkpasswd-pbkdf2 được cài đặt đúng ở địa chỉ của bạn thì câu lệnh

info grub-mkpasswd-pbkdf2

nên cho phép bạn truy cập đến toàn bộ sổ tay.

Bản dịch tiếng Việt của trang hướng dẫn này do

thực hiện.

Bản dịch này là Tài liệu Miễn phí; đọc Giấy phép Công cộng GNU Phiên bản 3 hoặc mới hơn để biết các điều khoản bản quyền. Chúng tôi cho rằng KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ.

Nếu bạn tìm thấy một số sai sót trong bản dịch của trang hướng dẫn này, vui lòng gửi thư đến TODO.

Tháng 12 năm 2023 GRUB 2:2.12-1