GRUB-MKCONFIG(8) Tiện ích quản trị hệ thống GRUB-MKCONFIG(8)

grub-mkconfig - generate a GRUB configuration file

TÓM TẮT

grub-mkconfig [TÙY_CHỌN]

Tạo tập tin cấu hình

xuất cấu hình đã tạo ra TẬP_TIN [mặc định=stdout]
hiển thị trợ giúp này rồi thoát
đưa ra thông tin phiên bản rồi thoát

Hãy thông báo lỗi cho <bug-grub@gnu.org>. Thông báo lỗi dịch cho: http://translationproject.org/team/vi.html.

grub-install(8)

Tài liệu hướng dẫn đầy đủ về grub-mkconfig được bảo trì dưới dạng một sổ tay Texinfo. Nếu chương trình infogrub-mkconfig được cài đặt đúng ở địa chỉ của bạn thì câu lệnh

info grub-mkconfig

nên cho phép bạn truy cập đến toàn bộ sổ tay.

Bản dịch tiếng Việt của trang hướng dẫn này do

thực hiện.

Bản dịch này là Tài liệu Miễn phí; đọc Giấy phép Công cộng GNU Phiên bản 3 hoặc mới hơn để biết các điều khoản bản quyền. Chúng tôi cho rằng KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ.

Nếu bạn tìm thấy một số sai sót trong bản dịch của trang hướng dẫn này, vui lòng gửi thư đến TODO.

Tháng 12 năm 2023 GRUB 2:2.12-1