GRUB-FSTEST(1) Các câu lệnh GRUB-FSTEST(1)

grub-fstest - debug tool for GRUB filesystem drivers

TÓM TẮT

grub-fstest [TÙY_CHỌN…] ĐƯỜNG_DẪN_ẢNH CÁC_LỆNH

Công cụ gỡ lỗi cho ổ đĩa hệ thống tập tin.

Lệnh:
Hiển thị blocklist của TẬP_TIN.
Xuất TẬP_TIN ra đầu ra tiêu chuẩn.
So sánh TẬP_TIN với tập tin CỤC_BỘ.
Sao chép TẬP_TIN tới tập tin CỤC_BỘ.
Lấy tổng kiểm tra crc32 của TẬP_TIN.
Hiển thị thông tin của TẬP_TIN ở dạng thập lục phân.
Liệt kê các tập tin nằm trong THƯ-MỤC
Tính toán XNU UUID của thiết bị.
Ghi rõ số lượng tập tin đầu vào.
Gắn thiết bị mã hóa.
Đặt biến môi trường gỡ lỗi.
Tải khóa mã hóa zfs.
Lấy N byte từ tập tin xuất.
Đặt thiết bị gốc.
Bỏ qua N byte từ tập tin đầu vào.
dữ liệu không nén.
hiển thị thông tin chi tiết.
-?, --help
hiển thị trợ giúp này
hiển thị cách sử dụng dạng ngắn gọn
in ra phiên bản chương trình

Tham số là bắt buộc hay tham số chỉ là tùy chọn cho các tùy chọn dài cũng đồng thời là bắt buộc hay không bắt buộc cho các tùy chọn ngắn tương ứng với nó.

grub-probe(8)

Tài liệu hướng dẫn đầy đủ về grub-fstest được bảo trì dưới dạng một sổ tay Texinfo. Nếu chương trình infogrub-fstest được cài đặt đúng ở địa chỉ của bạn thì câu lệnh

info grub-fstest

nên cho phép bạn truy cập đến toàn bộ sổ tay.

Bản dịch tiếng Việt của trang hướng dẫn này do

thực hiện.

Bản dịch này là Tài liệu Miễn phí; đọc Giấy phép Công cộng GNU Phiên bản 3 hoặc mới hơn để biết các điều khoản bản quyền. Chúng tôi cho rằng KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ.

Nếu bạn tìm thấy một số sai sót trong bản dịch của trang hướng dẫn này, vui lòng gửi thư đến TODO.

Tháng 12 năm 2023 GRUB 2:2.12-1