GRUB-EDITENV(1) Các câu lệnh GRUB-EDITENV(1)

grub-editenv - edit GRUB environment block

TÓM TẮT

grub-editenv [TÙY_CHỌN…] TÊN_TẬP_TIN LỆNH

Công cụ sửa khối biến môi trường.

Lệnh:
Tạo khối môi trường có nội dung trắng.
Liệt kê các biến sẵn dùng.
Đặt các biến.
Xóa các biến.
Tùy chọn:
-?, --help
hiển thị trợ giúp này
hiển thị cách sử dụng dạng ngắn gọn
hiển thị thông tin chi tiết.
in ra phiên bản chương trình

Nếu TÊN_TẬP_TIN là “-”, thì giá trị mặc định //boot/grub/grubenv sẽ được dùng.

Ở đây không có lệnh “delete”; nếu bạn muốn xóa toàn bộ khối môi trường thì hãy dùng lệnh “rm //boot/grub/grubenv”.

Hãy thông báo lỗi cho <bug-grub@gnu.org>. Thông báo lỗi dịch cho: http://translationproject.org/team/vi.html.

grub-reboot(8), grub-set-default(8)

Tài liệu hướng dẫn đầy đủ về grub-editenv được bảo trì dưới dạng một sổ tay Texinfo. Nếu chương trình infogrub-editenv được cài đặt đúng ở địa chỉ của bạn thì câu lệnh

info grub-editenv

nên cho phép bạn truy cập đến toàn bộ sổ tay.

Bản dịch tiếng Việt của trang hướng dẫn này do

thực hiện.

Bản dịch này là Tài liệu Miễn phí; đọc Giấy phép Công cộng GNU Phiên bản 3 hoặc mới hơn để biết các điều khoản bản quyền. Chúng tôi cho rằng KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ.

Nếu bạn tìm thấy một số sai sót trong bản dịch của trang hướng dẫn này, vui lòng gửi thư đến TODO.

Tháng 12 năm 2023 GRUB 2:2.12-1