BISON(1) Các câu lệnh BISON(1)

bison - GNU Project parser generator (yacc replacement)

TÓM TẮT

bison [TÙY_CHỌN]… TẬP_TIN

MÔ TẢ

Bison is a parser generator in the style of yacc(1). It should be upwardly compatible with input files designed for yacc.

Input files should follow the yacc convention of ending in .y. Unlike yacc, the generated files do not have fixed names, but instead use the prefix of the input file. Moreover, if you need to put C++ code in the input file, you can end his name by a C++-like extension (.ypp or .y++), then bison will follow your extension to name the output file (.cpp or .c++). For instance, a grammar description file named parse.yxx would produce the generated parser in a file named parse.tab.cxx, instead of yacc's y.tab.c or old Bison version's parse.tab.c.

This description of the options that can be given to bison is adapted from the node Invocation in the bison.texi manual, which should be taken as authoritative.

Bison supports both traditional single-letter options and mnemonic long option names. Long option names are indicated with -- instead of -. Abbreviations for option names are allowed as long as they are unique. When a long option takes an argument, like --file-prefix, connect the option name and the argument with =.

Tạo ra một bộ phân tích tất định LR hay RL được khái quát hóa dùng bảng phân tích LALR(1), IELR(1), hay canonical LR(1).

Mọi đối số bắt buộc phải sử dụng với tùy chọn dài cũng bắt buộc với tùy chọn ngắn. Cũng yêu cầu như thế đối với đối số tùy chọn.

hiển thị trợ giúp này rồi thoát
đưa ra thông tin phiên bản rồi thoát
xuất thư mục chứa dữ liệu phụ thuộc vào miền địa phương
output directory containing skeletons and XSLT and exit
apply fixes to the source grammar file and exit
kích hoạt các TÍNH-NĂNG

TÍNH-NĂNG là một danh sách các từ cách nhau bằng dấu phẩy, bao gồm:

hiển thị lỗi bằng dấu ^
show machine-readable fixes
do not generate any file
tất cả các thứ ở trên
tắt tất cả các thứ ở trên

report the warnings falling in CATEGORY
whether to colorize the diagnostics
specify the CSS FILE for colorizer diagnostics

Các kiểu cảnh báo bao gồm:

xung đột S/R (bật theo mặc định)
xung đột R/R (bật theo mặc định)
generate conflict counterexamples
string aliases not attached to a symbol
các chỉ lệnh cũ
quy tắc rỗng không cần %empty
unset or unused midrule values
quyền ưu tiên và tính kết hợp vô ích
incompatibilities with POSIX Yacc
mọi cảnh báo khác (bật theo mặc định)
tất cả các cảnh báo ngoại trừ “yacc”, “dangling-alias”, “yacc”
tắt cảnh báo với LOẠI
tắt mọi cảnh báo
xử lý cảnh báo dưới dạng lỗi

colorize the output
don't colorize the output
colorize if the output device is a tty

chỉ định ngôn ngữ lập trình kết xuất
chỉ định khung sườn cần dùng
instrument the parser for tracing same as '-Dparse.trace'
cho phép hỗ trợ về vị trí
tương tự như “%define TÊN "GIÁ_TRỊ"
đè lên “%define TÊN "GIÁ_TRỊ"”
đặt tiền tố nào vào trước ký hiệu ngoài bị phản đối bởi “-Dapi.prefix=TIỀN_TỐ”
không tạo chỉ thị kiểu “#line”
bao gồm bảng các tên thẻ bài
mô phỏng POSIX Yacc

also produce a header file
cũng vậy nhưng không thể chỉ định TẬP_TIN (cho POSIX Yacc)
cũng hiện chi tiết về hàm tự động
ghi báo cáo vào tập tin này
tương đương với --report=state
chỉ định tiền tố cho các tập tin kết xuất
xuất vào tập tin này
cũng xuất một đồ thị về hàm tự động
cũng xuất một báo cáo HTML về hàm tự động
cũng xuất một báo cáo XML về hàm tự động
in output files

CÁI là danh sách những từ được ngăn cách bằng dấu phẩy, bao gồm:

diễn tả các tình trạng
tập hợp mục dùng để tự điền với kết thúc nó
liên quan rõ ràng mỗi thẻ bài nhìn trước đến mục
diễn tả việc phân giải sự xung đột kiểu dịch/giảm
generate conflict counterexamples
bao gồm tất cả thông tin trên
tắt báo cáo

TÁC GIẢ

Tác giả: Robert Corbett và Richard Stallman.

Hãy thông báo lỗi cho <bug-bison@gnu.org>.
Trang chủ GNU Bison: https://www.gnu.org/software/bison/.
Hướng dẫn chung về phần mềm GNU: https://www.gnu.org/gethelp/.
Để xem toàn bộ tài liệu về phần mềm này, hãy chạy lệnh: info bison.

Bản quyền © 2021 Tổ chức Phần mềm Tự do.
Chương trình này là phần mềm tự do; xem mã nguồn để tìm điều kiện sao chép. KHÔNG CÓ BẢO HÀNH GÌ CẢ, NGAY CẢ KHI NÓ ĐƯỢC BÁN HAY PHÙ HỢP CẢ VỚI MỤC ĐÍCH ĐẶC BIỆT.

lex(1), flex(1), yacc(1).

Tài liệu hướng dẫn đầy đủ về bison được bảo trì dưới dạng một sổ tay Texinfo. Nếu chương trình infobison được cài đặt đúng ở địa chỉ của bạn thì câu lệnh

info bison

nên cho phép bạn truy cập đến toàn bộ sổ tay.

Bản dịch tiếng Việt của trang hướng dẫn này do

thực hiện.

Bản dịch này là Tài liệu Miễn phí; đọc Giấy phép Công cộng GNU Phiên bản 3 hoặc mới hơn để biết các điều khoản bản quyền. Chúng tôi cho rằng KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ.

Nếu bạn tìm thấy một số sai sót trong bản dịch của trang hướng dẫn này, vui lòng gửi thư đến TODO.

Tháng 9 năm 2021 GNU Bison 3.8.2