finite(3) Library Functions Manual finite(3)

finite, finitef, finitel, isinf, isinff, isinfl, isnan, isnanf, isnanl - funkcje BSD do klasyfikacji liczb zmiennoprzecinkowych

Biblioteka matematyczna (libm, -lm)

#include <math.h>
int finite(double x);
int finitef(float x);
int finitel(long double x);
int isinf(double x);
int isinff(float x);
int isinfl(long double x);
int isnan(double x);
int isnanf(float x);
int isnanl(long double x);
Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

finite(), finitef(), finitel():

  /* glibc >= 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
    || /* glibc <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE
isinf():
  _XOPEN_SOURCE >= 600 || _ISOC99_SOURCE
    || /* glibc >= 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
    || /* glibc <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

isinff(), isinfl():

  /* glibc >= 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
    || /* glibc <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

isnan():

  _XOPEN_SOURCE || _ISOC99_SOURCE
    || /* glibc >= 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
    || /* glibc <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

isnanf(), isnanl():

  _XOPEN_SOURCE >= 600
    || /* glibc >= 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
    || /* glibc <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

Funkcje finite(), finitef() oraz finitel() zwracają wartość niezerową, gdy x nie jest ani nieskończonością, ani wartością "nie jest liczbą" (NaN). W pozostałych przypadkach zwracają 0.

Funkcje isnan(), isnanf() oraz isnanl() zwracają wartość niezerową, gdy x ma wartość "nie jest liczbą" (NaN), a 0 w pozostałych przypadkach.

Funkcje isinf(), isinff() oraz isinfl() zwracają -1, gdy x reprezentuje ujemną nieskończoność, 1, gdy x reprezentuje dodatnią nieskończoność, a 0 w pozostałych przypadkach.

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
finite(), finitef(), finitel(), isinf(), isinff(), isinfl(), isnan(), isnanf(), isnanl() Bezpieczeństwo wątkowe MT-bezpieczne

Proszę zauważyć, że te funkcje są przestarzałe. Standard C99 definiuje zastępujące je makra isfinite(), isinf() oraz isnan() (dla wszystkich typów). Należy również zwrócić uwagę na to, że isinf() z C99 daje słabsze gwarancje wartości zwracanej. Patrz fpclassify(3).

fpclassify(3)

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

31 października 2023 r. Linux man-pages 6.06