__setfpucw(3) Library Functions Manual __setfpucw(3)

__setfpucw - zmiana słowa kontrolnego koprocesora w architekturze i386 (przestarzałe)

Standardowa biblioteka C (libc, -lc)

#include <i386/fpu_control.h>
[[deprecated]] void __setfpucw(unsigned short control_word);

Funkcja __setfpucw() wpisuje control_word do rejestrów FPU (floating-point unit - jednostki zmiennoprzecinkowej) w architekturze i386. Słowo to było używane do zmiany dokładności zmiennoprzecinkowej, zaokrąglania oraz wyjątków zmiennoprzecinkowych.

GNU.

Removed in glibc 2.1.

There are new functions from C99, with prototypes in <fenv.h>, to control FPU rounding modes, like fegetround(3), fesetround(3), and the floating-point environment, like fegetenv(3), feholdexcept(3), fesetenv(3), feupdateenv(3), and FPU exception handling, like feclearexcept(3), fegetexceptflag(3), feraiseexcept(3), fesetexceptflag(3), and fetestexcept(3).

Jeśli mimo wszystko potrzebny jest bezpośredni dostęp do słowa kontrolnego FPU, można posłużyć się zdefiniowanymi w <fpu_control.h> makrami _FPU_GETCW i _FPU_SETCW.

__setfpucw(0x1372)

Ustawia słowo kontrolne koprocesora w architekturze i386 na:

rozszerzoną dokładność
zaokrąglanie do najbliższego
wyjątki podczas przepełnienia, dzielenia przez zero oraz gdy wartość nie jest liczbą

feclearexcept(3)

<fpu_control.h>

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Adam Byrtek <alpha@irc.pl>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

31 października 2023 r. Linux man-pages 6.06