FETCH-EBOOK-METADATA(1) calibre FETCH-EBOOK-METADATA(1)

fetch-ebook-metadata - fetch-ebook-metadata

fetch-ebook-metadata [opcions]

Agafa les metadades del llibre de fonts en línia. Heu d'especificar almenys un de títol, autors o ISBN.

Sempre que passeu arguments a fetch-ebook-metadata i aquests tinguin espais en blanc, delimiteu els arguments amb cometes. Per exemple: "/some path/with spaces"

Especifiqueu el nom del connector a les descàrregues de metadades que s'utilitzarà. Es pot especificar diverses vegades per a diferents connectors. Tots els noms dels connectors: Google, Google Images, Amazon.com, Edelweiss, Open Library, Big Book Search
Autors del llibre
Especifiqueu un nom de fitxer. Si la portada està disponible es desarà aquí. Sense aquesta opció, no es baixarà cap portada.
mostra aquest missatge d'ajuda i surt
Identifiers such as ASIN/Goodreads id etc. Can be specified multiple times for multiple identifiers. For example: --identifier asin:B0082BAJA0
ISBN del llibre
Extreu les metadades en format OPF en comptes de text llegible.
Temps d'expiració en segons. Per defecte és 30.
Títol del llibre
Escriu el fitxer de registre a la consola (stderr)
mostra el número de versió del programa i surt

Kovid Goyal

Kovid Goyal

de juliol 12, 2024 7.14.0