WESNOTHD(6) Tiến trình nền cho mạng nhiều người chơi Trận chiến vì Wesnoth WESNOTHD(6)

wesnothd - tiến trình nền cho mạng nhiều người chơi Trận chiến vì Wesnoth

wesnothd [-dv] [-c đường_dẫn] [-p cổng] [-t số] [-T số]
wesnothd -V

Manages Battle for Wesnoth multiplayer games. See https://www.wesnoth.org/wiki/ServerAdministration on what commands the server accepts via the wesnoth client (/query ...) or the fifo.

-c đường _dẫn, --config đường_dẫn
xác định cho wesnothd nơi để tìm tập tin cấu hình cần sử dụng. Xem phần CẤU HÌNH MÁY CHỦ bên dưới để biết cú pháp. Bạn có thể tải lại cấu hình bằng cách gửi SIGHUP đến tiến trình máy chủ.
-d, --daemon
chạy wesnothd như một tiến trình nền.
-h, --help
nói cho bạn biết tùy chọn dòng lệnh làm gì.
--log-mức_độ=miền_1,miền_2,...
đặt mức độ nghiêm trọng của các miền ghi lưu. all có thể được sử dụng để khớp với bất kỳ miền ghi lưu nào. Các mức độ có sẵn: errorwarninginfodebug. Theo mặc định mức độ error được sử dụng và mức độ info cho miền server.
-p cổng, --port cổng
kết máy chủ với cổng được chỉ định. Nếu không có cổng nào được chỉ định, cổng 15000 sẽ được sử dụng.
-t số, --threads số
thiết lập số tuyến chờ đợi cho hoạt động vào/ra mạng là n (mặc định: 5, tối đa: 30).
-T số, --max-threads số
thiết lập số tuyến làm việc tối đa sẽ được tạo ra. Nếu đặt là 0 thì sẽ không có giới hạn (mặc định: 0).
-V, --version
hiện số phiên bản và thoát.
-v, --verbose
bật chế độ ghi lưu gỡ lỗi.

[tag]
khóa="giá_trị"
khóa="giá_trị,giá_trị,..."

[/tag]

allow_remote_shutdown
Nếu đặt là no (mặc định), các yêu cầu tắt và khởi động lại sẽ bị bỏ qua trừ khi chúng đến từ fifo. Đặt là yes để cho phép tắt từ xa thông qua một /query bởi một người quản trị.
ban_save_file
Đường dẫn đầy đủ hoặc tương đối đến một tập tin (định dạng nén gzip) mà máy chủ có thể đọc và ghi. Các lệnh cấm sẽ được lưu vào tập tin này và được đọc lại khi khởi động máy chủ.
compress_stored_rooms
Xác định xem tập tin các phòng có được đọc và ghi ở dạng nén hay không. Mặc định là yes.
connections_allowed
Số kết nối được phép từ cùng một địa chỉ IP. 0 nghĩa là vô hạn. (mặc định: 5)
disallow_names
Tên/biệt danh không được máy chủ chấp nhận. *? từ các mẫu ký tự đại diện được hỗ trợ. Xem glob(7) để biết thêm chi tiết. Giá trị mặc định (được sử dụng nếu không có gì được chỉ định) là: *admin*,*admln*,*server*,ai,ai?,computer,human,network,player.
fifo_path
The path to the fifo you can echo server commands into (same as /query ... from wesnoth). If not specified defaults to the compile-time path (default: /var/run/wesnothd/socket).
max_messages
Số tin nhắn được phép trong messages_time_period. (mặc định: 4)
messages_time_period
Khoảng thời gian (tính bằng giây) phát hiện tràn ngập tin nhắn. (mặc định: 10 giây)
motd
Tin nhắn trong ngày.
new_room_policy
Xác định ai có thể tạo phòng mới trên máy chủ. Giá trị có sẵn là everyone, registered, adminnobody, và cấp quyền tương ứng với tất cả mọi người, những người dùng đã đăng ký, những người quản trị hay tắt không cho tạo phòng mới. Giá trị mặc định là everyone.
passwd
Mật khẩu được sử dụng để có quyền quản trị (thông qua /query admin password).
replay_save_path
Thư mục nơi máy chủ lưu trữ các bản phát lại trò chơi. (Đừng quên dấu /!) Mặc định là `' nghĩa là thư mục nơi wesnothd được khởi chạy.
restart_command
Lệnh mà máy chủ sử dụng để khởi chạy một tiến trình máy chủ mới thông qua lệnh restart. (Chỉ có thể được đưa ra thông qua fifo. Xem thiết lập allow_remote_shutdown).
room_save_file
Đường dẫn đến tập tin nơi thông tin về các phòng được lưu trữ. Tập tin này được đọc trên máy chủ lúc khởi động và được ghi vào sau đó. Nếu rỗng hay không được đặt, các phòng không được tải hay lưu.
save_replays
Xác định xem máy chủ có tự động lưu bản phát lại của các trò chơi không. (mặc định: false)
versions_accepted
Một danh sách phân cách bằng dấu phẩy các chuỗi phiên bản được máy chủ chấp nhận. *? từ các mẫu ký tự đại diện được hỗ trợ. (mặc định là phiên bản wesnoth tương ứng)
Ví dụ: versions_accepted="*" chấp nhận bất kỳ chuỗi phiên bản nào.
user_handler
Tên của bộ xử lý người dùng để sử dụng. Các bộ xử lý người dùng hiện có là forum (kết nối wesnothd đến một cơ sở dữ liệu diễn đàn phpbb) và sample (một cài đặt mẫu của giao diện bộ xử lý người dùng, nếu bạn sử dụng lựa chọn này trên bất cứ thứ gì thật sự thì bạn bị điên). Giá trị mặc định là forum. Bạn cũng phải thêm một phần [user_handler], xem bên dưới.

[redirect] Một thẻ để chỉ định một máy chủ để chuyển hướng một số phiên bản máy khách đến.
host
Địa chỉ của máy chủ để chuyển hướng đến.
port
Cổng để kết nối đến.
version
Một danh sách phân cách bằng dấu phẩy các phiên bản để chuyển hướng. Hoạt động tương tự như versions_accepted với các mẫu ký tự đại diện.

[ban_time] Một thẻ để định nghĩa các từ khóa thuận tiện cho khoảng thời gian cấm tạm thời.

name
Tên sử dụng để tham khảo thời gian cấm.
time
Định khoảng thời gian. Định dạng là: %d[%s[%d%s[...]]] trong đó %s là s (giây), m (phút), h (giờ), D (ngày), M (tháng) hoặc Y (năm) và %d là một số. Nếu không có chỉ số thời gian thì giả định là phút (m). Ví dụ: time="1D12h30m" có kết quả thời gian cấm là 1 ngày, 12 giờ và 30 phút.

[proxy] Một thẻ thông báo cho máy chủ để hoạt động như một máy ủy quyền và chuyển tiếp các yêu cầu của máy khách đã kết nối đến máy chủ được chỉ định. Chấp nhận các khóa giống như [redirect].

[user_handler] Configures the user handler. Available keys vary depending on which user handler is set with the user_handler key. If no [user_handler] section is present in the configuration the server will run without any nick registration service. All additional tables that are needed for the forum_user_handler to function can be found in table_definitions.sql in the Wesnoth source repository.

db_host
(for user_handler=forum) Tên máy của máy chủ cơ sở dữ liệu
db_name
(for user_handler=forum) Tên của cơ sở dữ liệu
db_user
(for user_handler=forum) Tên mà người dùng sử dụng để đăng nhập vào cơ sở dữ liệu
db_password
(for user_handler=forum) Mật khẩu của người dùng này
db_users_table
(for user_handler=forum) Tên của bảng để các diễn đàn phpbb của bạn lưu dữ liệu người dùng vào đó. Nhiều khả năng đây sẽ là <table-prefix>_users (ví dụ phpbb3_users).
db_extra_table
(for user_handler=forum) The name of the table in which wesnothd will save its own data about users. You will have to create this table manually.
db_game_info_table
(for user_handler=forum) The name of the table in which wesnothd will save its own data about games.
db_game_player_info_table
(for user_handler=forum) The name of the table in which wesnothd will save its own data about the players in a game.
db_game_modification_info_table
(for user_handler=forum) The name of the table in which wesnothd will save its own data about the modifications used in a game.
db_user_group_table
(for user_handler=forum) The name of the table in which your phpbb forums saves its user group data. Most likely this will be <table-prefix>_user_group (e.g. phpbb3_user_group).
mp_mod_group
(for user_handler=forum) The ID of the forum group to be considered as having moderation authority.
user_expiration
(for user_handler=sample) Thời gian sau đó biệt danh đã đăng ký sẽ hết hạn (theo ngày).

[mail] Cấu hình một máy chủ SMTP qua đó bộ xử lý người dùng có thể gửi thư. Hiện tại chỉ được sử dụng bởi bộ xử lý người dùng mẫu.

server
Tên máy của máy chủ thư
username
Tên người dùng để đăng nhập vào máy chủ thư.
password
Mật khẩu của người dùng này.
from_address
Địa chỉ trả lời đến thư của bạn.
mail_port
Cổng trên đó máy chủ thư của bạn đang chạy. Mặc định là 25.

Trạng thái thoát bình thường là 0 khi máy chủ được tắt một cách đúng đắn. Trạng thái thoát 2 chỉ thị một lỗi với các tùy chọn dòng lệnh.

Viết bởi David White <davidnwhite@verizon.net>. Chỉnh sửa bởi Nils Kneuper <crazy-ivanovic@gmx.net>, ott <ott@gaon.net>, Soliton <soliton.de@gmail.com> và Thomas Baumhauer <thomas.baumhauer@gmail.com>. Trang hướng dẫn này ban đầu được viết bởi Cyril Bouthors <cyril@bouthors.org>.
Visit the official homepage: https://www.wesnoth.org/

Copyright © 2003-2021 David White <davidnwhite@verizon.net>
Đây là Phần mềm Tự do; phần mềm này được cấp phép theo GPL phiên bản 2, được công bố bởi Free Software Foundation (Tổ chức phần mềm tự do). KHÔNG có bảo hành; kể cả cho KHẢ NĂNG ĐEM LẠI LỢI NHUẬN hay LỢI ÍCH CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ.

wesnoth(6)
2021 wesnothd