WESNOTHD(6) Démon na sieťovú hru Bitky o Wesnoth WESNOTHD(6)

wesnothd - Démon na sieťovú hru Bitky o Wesnoth

wesnothd [-dv] [-c cesta] [-p port] [-t číslo] [-T číslo]
wesnothd -V

Manages Battle for Wesnoth multiplayer games. See https://www.wesnoth.org/wiki/ServerAdministration on what commands the server accepts via the wesnoth client (/query ...) or the fifo.

-c path, --config cesta
povie wesnothd, kde má hľadať konfiguračný súbor. Syntax, viď sekciu KONFIGURÁCIA SERVERA nižšie. Konfiguráciu môžete znovunačítať poslaním SIGHUP serverovému procesu.
-d, --daemon
spustí wesnothd ako démona.
-h, --help
povie, čo robia jednotlivé možnosti príkazového riadku.
--log-level=doména1,doména2,...
nastaví úroveň závažnosti zapisovacích domén. all znamená všetky zapisovacie domény. Možné úrovne: errorwarninginfodebug. Štandardne sa používa úroveň error a info pre doménu server.
-p port, --port port
zavesí server na daný port. Ak nie je daný port, použije sa port 15000.
-t číslo, --threads číslo
nastaví maximálny počet čakajúcich pracovných vlákien pre sieťové I/O (štandardne: 5, maximum: 30).
-T číslo, --max-threads číslo
nastaví maximálny počet vytvorených pracovných vlákien. Hodnota 0 znamená bez obmedzenia (štandardne: 0).
-V, --version
vypíše číslo verzie a skončí.
-v, --verbose
zapne zaznamenávanie ladiacich informácií.

[značka]
kľúč="hodnota"
kľúč="hodnota,hodnota,..."

[/značka]

allow_remote_shutdown
Ak je nastavené na no (predvolené), príkazy na vypnutie alebo reštartovanie servera budú ignorované ak neprichádzajú zo soketu (fifo). Nastavenie na yes povolí vypnutie servera po sieti cez /query od administrátora.
ban_save_file
Plná alebo relatívna cesta k súboru (komprimovanému gzipom), ktorý môže server čítať a zapisovať. Zákazy budú ukladané do tohto súboru a načítané pri štarte.
compress_stored_rooms
Určuje či sa má súbor s miestnosťami ukladať v komprimovanej forme. Predvolené je yes.
connections_allowed
Počet povolených spojení z rovnakej IP adresy. 0 znamená nekonečno. (štandardne: 5)
disallow_names
Mená/prezývky, ktoré server neprijíma. Podporujú sa zástupné znaky * and ?. Pre ďalšie podrobnosti pozri glob(7). Štandardné hodnoty (ak sa nič nezadá) sú:*admin*,*admln*,*server*,ai,ai?,computer,human,network,player.
fifo_path
The path to the fifo you can echo server commands into (same as /query ... from wesnoth). If not specified defaults to the compile-time path (default: /var/run/wesnothd/socket).
max_messages
Počet povolených správ počas messages_time_period. (štandardne: 4)
messages_time_period
Časové obdobie (v sekundách), v ktorom sa meria zasypávanie správami. (štandardne: 10 sekúnd)
motd
Správa dňa.
new_room_policy
Určuje kto môže zakladať nové miestnosti na serveri. Povolené hodnoty sú everyone, registered, admin a nobody, ktoré dávajú oprávnenia každému, registrovaným používateľom, administrátorom, a nikomu. Predvolená hodnota je everyone.
passwd
Heslo používané na získanie administrátorských práv (pomocou /query admin heslo) .
replay_save_path
Adresár kam server ukladá záznamy hier. (Nezabudnite na posledné /!) Predvolené je `', čo znamená adresár, v ktorom bol wesnothd spustený.
restart_command
Príkaz, ktorý server použije na spustenie nového serverovského procesu po príkaze restart. (Môže byť použité iba cez soket (fifo). Pozri tiež nastavenie allow_remote_shutdown.)
room_save_file
Cesta k súboru kam majú byť uložené informácie o miestnostiach. Tento súbor sa načíta pri spustení serveru a neskôr zapisuje. Ak nie je zadaný, miestnosti sa neukladajú ani nenačítavajú.
save_replays
Určuje či bude server automaticky ukladať záznamy hier. (predvolené: false)
versions_accepted
Čiarkami oddelený zoznam verzií, ktoré má server prijímať. Podporujú sa zástupné znaky * and ?. (štandardne je to zodpovedajúca verzia wesnothu)
Napríklad: versions_accepted="*" prijme hocijakú verziu.
user_handler
Názov obslužného programu pre správu používateľov. V súčasnosti dostupné programy sú forum (na spojenie wesnothd s databázou pre fórum v phpbb) a sample (ukážková implementáca rozhrania takéhoto programu - ak toto používate v ostrej prevádzke, ste zrejme šialený). Predvolená hodnota je forum. Musíte pridať aj sekciu [user_handler], podľa nasledujúcich pokynov.

[redirect] Značka určujúca server, na ktorý sa presmerujú niektoré vezie klientov.
host
Adresa servera, kam sa presmerujú.
port
Port, na ktorý sa majú pripojiť.
version
Čiarkami oddelený zoznam verzií, ktoré sa majú presmerovať. Podporuje zástupné znaky rovnako ako versions_accepted.

[ban_time] Značka na pohodlné definovanie kľúčových slov pre dĺžku dočasných zákazov.

name
Názov použitý na pomenovanie času zákazu.
time
Definícia dĺžky trvania. Formát je: %d[%s[%d%s[...]]] kde %s sú s (sekundy), m (minúty), h (hodiny), D (dni), M (mesiace) alebo Y (roky) a %d je číslo. Ak nie je zadaná jednotka času, použije sa minúta (m). Príklad: čas="1D12h30m" znamená zákaz trvajúci 1 deň, 12 hodín a 30 minút.

[proxy] Značka, ktorá povie serveru, aby sa správal ako proxy a preposielal požiadavky pripojených klientov na daný server. Podporuje rovnaké kľúče ako [redirect].

[user_handler] Configures the user handler. Available keys vary depending on which user handler is set with the user_handler key. If no [user_handler] section is present in the configuration the server will run without any nick registration service. All additional tables that are needed for the forum_user_handler to function can be found in table_definitions.sql in the Wesnoth source repository.

db_host
(pre user_handler=forum) Názov počítača s databázovým serverom
db_name
(pre user_handler=forum) Názov databázy
db_user
(pre user_handler=forum) Meno používateľa, s ktorým sa prihlásuje do databázy
db_password
(pre user_handler=forum) Heslo tohto používateľa do databázy
db_users_table
(pre user_handler=forum) Názov tabuľky, v ktorej fórum phpbb ukladá údaje o používateľoch. Najpravdepodobnejšie to bude <predpona_tabuliek>_users (napr. phpbb3_users).
db_extra_table
(for user_handler=forum) The name of the table in which wesnothd will save its own data about users. You will have to create this table manually.
db_game_info_table
(for user_handler=forum) The name of the table in which wesnothd will save its own data about games.
db_game_player_info_table
(for user_handler=forum) The name of the table in which wesnothd will save its own data about the players in a game.
db_game_modification_info_table
(for user_handler=forum) The name of the table in which wesnothd will save its own data about the modifications used in a game.
db_user_group_table
(for user_handler=forum) The name of the table in which your phpbb forums saves its user group data. Most likely this will be <table-prefix>_user_group (e.g. phpbb3_user_group).
mp_mod_group
(for user_handler=forum) The ID of the forum group to be considered as having moderation authority.
user_expiration
(pre user_handler=sample) Čas, za ktorý vyprší registrovaná prezývka/používateľské meno (v dňoch).

[mail] Nastaví SMTP server, cez ktorý bude program na správu používateľov posielať poštu. V súčasnosti ho používa len ukážkový program (sample).

server
Názov počítača s poštovým serverom
username
Používateľské meno na prihlásenie do poštového servera.
password
Heslo tohto používateľa.
from_address
Adresa na odpovede (reply-to) v odosielaných správach.
mail_port
Port na ktorom beží poštový server. Štandardne 25.

Normálny návratový kód je 0, keď bol server správne ukončený. Návratový kód 2 znamená chybu v parametroch zadaných na príkazovom riadku.

Napísal David White <davidnwhite@verizon.net>. Editovali Nils Kneuper <crazy-ivanovic@gmx.net>, ott <ott@gaon.net>, Soliton <soliton@gmail.com> a Thomas Baumhauer <thomas.baumhauer@gmail.com>. Preložil Viliam Búr <viliam@bur.sk>. Túto manuálovú stránku pôvodne napísal Cyril Bouthors <cyril@bouthors.org>.
Visit the official homepage: https://www.wesnoth.org/

Copyright © 2003-2021 David White <davidnwhite@verizon.net>
Toto je slobodný softvér; tento softvér je zverejnená pod Všeobecnou verejnou licenciou (GPL) verzia 2, ako ju zverejnila Nadácia slobodného softvéru (Free Software Foundation). Nie je naň ŽIADNA záruka; dokonca ani PREDATEĽNOSTI či VHODNOSTI NA DANÝ ÚČEL.

wesnoth(6)
2021 wesnothd