WESNOTHD(6) Bitva o Wesnoth - síťový server pro hru více hráčů WESNOTHD(6)

wesnothd - Bitva o Wesnoth - síťový server pro hru více hráčů

wesnothd [-dv] [-c cesta] [-p port] [-t počet_vláken] [-T počet_vláken]
wesnothd -V

Součást Bitvy o Wesnoth spravující hry více hráčů. Na https://www.wesnoth.org/wiki/ServerAdministration lze nalézt příkazy, které server akceptuje, a to jak přes fifo, tak přímo od klienta wesnoth.

-c cesta, --config cesta
specifikuje cestu, kde má wesnothd hledat konfigurační soubor. Syntaxe souboru je popsána v sekci KONFIGURACE SERVERU níže. Konfiguraci je možno znovu načíst posláním SIGHUP procesu serveru.
-d, --daemon
spouští wesnothd jako démona.
-h, --help
zobrazuje nápovědu k volbám příkazové řádky.
--log-úroveň=oblast1,oblast2,...
nastavuje úroveň závažnosti pro oblasti zaznamenávání. Pro zahrnutí všech oblastí zaznamenávání lze použít all. Dostupné úrovně: errorwarninginfodebug. Výchozí použitá úroveň je error a pro oblast server je to info.
-p port, --port port
server použije daný port. Pokud není určen, bude použit port 15000.
-t, počet, --threads počet
nastavuje nejvyšší počet pracovních vláken čekajících na vstupně-výstupní síťové operace. (výchozí hodnota: 5, maximum: 30)
-T, počet, --max-threads počet
nastavuje nejvyšší počet pracovních vláken, který bude vytvořen. Při nastavení na 0 nebude žádné omezení. (výchozí hodnota: 0)
-V, --version
zobrazí verzi wesnothd a skončí.
-v, --verbose
zapíná výpis rozšířených logovacích informací.

[značka]
klíč="hodnota"
klíč="hodnota,hodnota,..."

[/značka]

allow_remote_shutdown
Při nastavení na no (výchozí) jsou požadavky shut_down a restart ignorovány, pokud nepocházejí z fifo. Při nastavení yes může správce vzdáleně vypnout server pomocí /query.
ban_save_file
Plná či relativní cesta k souboru (komprese gzip), jenž může server číst a přepisovat. Do tohoto souboru jsou ukládány zákazy přístupu (ban) a načítány při spuštění.
compress_stored_rooms
Určuje, zda je soubor s místnostmi čten a zapisován jako komprimovaný. Výchozí hodnotou je yes.
connections_allowed
Počet povolených spojení z jedné IP adresy. 0 znamená nekonečno. (výchozí hodnota: 5)
disallow_names
Jména/přezdívky, jež server nepřijímá. Podporovány jsou zástupné znaky *?. Pro více podrobností viz glob(7). Výchozí hodnoty (použité, když není nic určeno) jsou: *admin*,*admln*,*server*,ai,ai?,computer,human,network,player.
fifo_path
Cesta k fifo, do níž můžete posílat příkazy serveru (stejně jako pomocí /query z klienta). Pokud není zadána, použije se cesta určená při kompilaci. (výchozí hodnota: /var/run/wesnothd/socket)
max_messages
Přípustný počet zpráv během messages_time_period. (výchozí hodnota: 4)
messages_time_period
Doba (ve vteřinách), během které se zjišťuje zahlcení zprávami. (výchozí hodnota: 10 vteřin)
motd
Zpráva dne.
new_room_policy
Určuje, kdo může vytvářet na serveru nové místnosti. Dostupné hodnoty zahrnují everyone, registered, adminnobody – místnosti pak může vytvářet každý, registrovaní uživatelé, pouze správci nebo nikdo. Výchozí hodnota je everyone.
passwd
Heslo pro získání administrátorských práv. (Přes /query admin password.)
replay_save_path
Adresář, do nějž server ukládá záznamy her. (Nezapomeň na / na konci!) Výchozí hodnotou je `', což znamená adresář, v němž byl wesnothd spuštěn.
restart_command
Příkaz, který server použije pro spuštění nového procesu sebe sama při příkazu restart. (Lze nastavit pouze přes fifo. Více viz allow_remote_shutdown.)
room_save_file
Cesta k souboru, v němž jsou ukládány informace o místnostech. Tento soubor je načten při spuštění serveru a poté přepisován. Pokud je prázdný nebo není nastaven, ukládání a načítání místností nebude aktivní.
save_replays
Určuje, zda bude server automaticky ukládat záznamy her. (výchozí hodnota: false)
versions_accepted
Seznam čárkou oddělených řetězců verzí, které server přijímá. Podporovány jsou zástupné znaky *?. (výchozí hodnotou je příslušná verze hry wesnoth)
Příklad: versions_accepted="*" přijímá jakýkoli řetězec verze.
user_handler
Název handleru uživatelů, jenž má být použit. V tuto chvíli jsou dostupné handlery forum (propojení s databází phpbb) a sample (vzorová implementace rozhraní, prakticky nepoužitelná). Výchozí hodnota je forum. Handler musí být dále konfigurován v sekci [user_handler] - viz níže.

[redirect] Značka udávající server, na který bude přesměrován požadavek pro konkrétní verzi klienta.
host
Adresa serveru pro přesměrování.
port
Port, na kterém poslouchá vzdálený wesnothd.
version
Seznam čárkou oddělených řetězců verzí Wesnothu, pro které jsou požadavky přesměrovány na tento vzdálený server. Obdobný zápis jako u versions_accepted.

[ban_time] Tag umožňující definovat klíčová slova pro délky zákazů přístupu (ban).

name
Název pro období.
time
Definice doby trvání. Formát je %d[%s[%d%s[...]]] kde %s je "s" (sekundy), "m" (minuty), "h" (hodiny), "D" (dny), "M" (měsíce) nebo "Y" (roky) a %d je číslo. Pokud není zadán druh délky, jsou předpokládány minuty (m). Například time="1D12H30m" představuje zákaz pro jeden den, 12 hodin a 30 minut.

[proxy] Značka říkající serveru, aby se choval jako proxy a přesměrovával na určený server klientské požadavky. Akceptuje stejné klíče jako [redirect].

[user_handler] Konfiguruje obsluhu uživatelů. Dostupné klíče se liší podle toho, jaká obsluha uživatelů je klíčem user_handler nastavena. Pokud v konfiguraci oddíl [user_handler] chybí, server poběží bez jakékoli služby pro registraci přezdívek. Všechny další tabulky, které jsou třeba, aby pracoval forum_user_handler, lze najít v table_definitions.sql v repozitáři zdrojových kódů Wesnothu.

db_host
(pro user_handler=forum) Název hostitele databázového serveru
db_name
(pro user_handler=forum) Název databáze
db_user
(pro user_handler=forum) Název uživatele pro přihlášení k databázi
db_password
(pro user_handler=forum) Heslo tohoto uživatele
db_users_table
(pro user_handler=forum) Název tabulky, do které tvé phpBB fórum ukládá svá data o uživatelích. S největší pravděpodobností to bude <table-prefix>_users (např. phpbb3_users).
db_extra_table
(pro user_handler=forum) Název tabulky, do které bude wesnothd ukládat svá vlastní data o uživatelích. Tuto tabulku budeš muset vytvořit ručně.
db_game_info_table
(pro user_handler=forum) Název tabulky, do které bude wesnothd ukládat svá vlastní data o hrách.
db_game_player_info_table
(pro user_handler=forum) Název tabulky, do které bude wesnothd ukládat svá vlastní data o hráčích ve hře.
db_game_modification_info_table
(pro user_handler=forum) Název tabulky, do které bude wesnothd ukládat svá vlastní data o modifikacích použitých ve hře.
db_user_group_table
(pro user_handler=forum) Název tabulky, do které tvé phpBB fórum ukládá svá data o skupinách uživatelů. S největší pravděpodobností to bude <table-prefix>_user_group (např. phpbb3_user_group).
mp_mod_group
(pro user_handler=forum) Identifikátor skupiny fóra, o které se předpokládá, že má oprávnění k moderování.
user_expiration
(pro user_handler=sample) Čas, po němž vyprší platnost registrovaného uživatelského jména (dny).

[mail] Konfiguruje SMTP server skrz nějž je možno odesílat poštu uživatelského handleru. V tuto chvíli jej používá pouze vzorový handler.

server
Název hostitele poštovního serveru
username
Název uživatele pro přihlášení k poštovnímu serveru.
password
Heslo tohoto uživatele.
from_address
Adresa pro odpověď na tvůj mail.
mail_port
Port, na němž běží emailový server. Výchozí hodnota 25.

Když byl server řádně ukončen, je hodnota návratového kódu 0. Návratová hodnota 2 ukazuje na chybu ve volbách příkazového řádku.

Vytvořil David White <davidnwhite@verizon.net>. Upravili Nils Kneuper <crazy-ivanovic@gmx.net>, ott <ott@gaon.net>, Soliton <soliton@sonnenkinder.org> a Thomas Baumhauer <thomas.baumhauer@gmail.com>. Tuto manuálovou stránku původně vytvořil Cyril Bouthors <cyril@bouthors.org>.
Navštivte oficiální stránky: https://www.wesnoth.org/

Copyright © 2003-2021 David White <davidnwhite@verizon.net>
Toto je Svobodný Software; je licencován pod licencí GPL verze 2, tak jak je publikována nadací Free Software Foundation. Tento program je bez záruky, a to i co se týká obchodovatelnosti a použitelnosti.

wesnoth(6)
2021 wesnothd