WESNOTHD(6) Dimoni de xarxa multijugador de Batalla per Wesnoth WESNOTHD(6)

wesnothd: dimoni de xarxa multijugador Batalla per Wesnoth

wesnothd [-dv] [-c path] [-p port] [-t number] [-T number]
wesnothd -V

Gestiona les partides multijugador de Batalla per Wesnoth. Vegeu https://www.wesnoth.org/wiki/ServerAdministration per a saber quines ordres accepta el servidor mitjançant el client wesnoth (/query ...) o el fifo.

-c path, --config path
diu a wesnothd on trobar el fitxer config a utilitzar. Vegeu la secció SERVER CONFIG a continuació per a la sintaxi. Podeu recarregar el config enviant SIGHUP al procés del servidor.
-d, --daemon
executa wesnothd com un dimoni.
-h, --help
us diu què fan les opcions de línia d'ordres.
--log-level=domain1,domain2,...
sets the severity level of the log domains. all es pot utilitzar per a coincidir amb qualsevol domini de registre. Nivells disponibles: errorwarninginfodebug. Per defecte, s'utilitza el nivell error i el nivell info per al domini server.
-p port, --port port
vincula el servidor al port especificat. Si no s'especifica cap port, s'utilitzarà el port 15000.
-t number, --threads number
estableix el nombre màxim de fils d'espera de l'E/S de la xarxa a n (per defecte: 5, màx: 30).
-T number, --max-threads number
estableix el nombre màxim de fils d'espera que es crearan. Si s'estableix a 0, no hi haurà cap límit (per defecte: 0).
-V, --version
mostra el número de versió i surt.
-v, --verbose
activa el registre de depuració.

[tag]
key="value"
key="value,value,..."

[/tag]

allow_remote_shutdown
Si s'estableix a no (per defecte), les sol·licituds d'apagament i reinici s'ignoren, tret que vinguin del fifo. Establiu-ho a yes per a permetre l'apagament remot mitjançant una /query d'un administrador.
ban_save_file
Camí complet o relatiu a un fitxer (comprimit en gzip) que el servidor pot llegir i escriure. Les prohibicions es desaran en aquest fitxer i es tornaran a llegir en l'inici del servidor.
compress_stored_rooms
Determina si el fitxer de sales s'hauria de llegir i escriure en format comprimit. Per defecte, és yes.
connections_allowed
El nombre de connexions permeses des de la mateixa IP. 0 vol dir infinit. (per defecte: 5)
disallow_names
Els noms/sobrenoms que no accepta el servidor. S'admeten * i ? dels patrons de comodins. Vegeu glob(7) per a més detalls. Els valors per defecte (utilitzats si no s'hi especifica res) són: *admin*,*admln*,*server*,ai,ai?,computer,human,network,player.
fifo_path
El camí al fifo en el qual podeu mostrar ordres del servidor (igual que /query ... de wesnoth). Si no s'especifica, el valor per defecte n'és el camí de temps de compilació (per defecte: /var/run/wesnothd/socket).
max_messages
El nombre de missatges permesos a messages_time_period. (per defecte: 4)
messages_time_period
El període de temps (en segons) en el qual es detecta l'ompliment de missatges. (per defecte: 10 segons)
motd
El missatge del dia.
new_room_policy
Determina qui pot crear noves sales al servidor. Els valors disponibles són everyone, registered, admin i nobody, i donen el permís respectivament a tothom, els usuaris registrats, els usuaris administradors o deshabilita la creació de noves sales. El valor per defecte és everyone.
passwd
La contrasenya utilitzada per a obtenir privilegis admin (mitjançant /query admin password).
replay_save_path
El directori on el servidor emmagatzema les repeticions de les partides. (No oblideu el final /!) El valor per defecte n'és `', que vol dir el directori on s'ha iniciat wesnothd.
restart_command
L'ordre que utilitza el servidor per a iniciar un procés de servidor nou mitjançant l'ordre restart. (Només es pot emetre mitjançant el fifo. Vegeu el paràmetre allow_remote_shutdown.)
room_save_file
El camí a un fitxer on la informació de la sala hauria d'emmagatzemar-se. Aquest fitxer es llegeix a l'inici del servidor i s'escriu més tard. Si és buit o no s'estableix, les sales no es carreguen i no es desen.
save_replays
Defineix si el servidor desarà automàticament repeticions de les partides (per defecte: false)
versions_accepted
Una llista separada per comes de cadenes de versió acceptades pel servidor. S'admeten * i ? dels patrons de comodins. (el valor per defecte n'és la versió de wesnoth corresponent)
Exemple: versions_accepted="*" accepta qualsevol cadena de versió.
user_handler
El nom del gestor d'usuaris a utilitzar. Actualment, els gestors d'usuari disponibles són forum (per a connectar wesnothd a una base de dades de fòrums de phpbb) i sample (una implementació de mostra de la interfície de gestió d'usuaris; si l'utilitzeu en alguna cosa real, sou boig). El valor per defecte és forum. També heu d'afegir una secció de [user.handler]; vegeu més avall.

[redirect] Una etiqueta per a especificar un servidor per a redirigir-hi certes versions de client.
host
L'adreça del servidor al qual redirigir.
port
El port al qual connectar-se.
version
Una llista separada per comes de versions a les quals redirigir. Es comporta de la mateixa manera que versions_accepted en relació amb els patrons de comodins.

[ban_time] Una etiqueta per a definir paraules clau convenients per a les durades de prohibicions temporals.

name
El nom utilitzat per a referenciar el temps de prohibició.
time
La definició de la durada. El format és: %d[%s[%d%s[...]]], on %s és s (segons), m (minuts), h (hores), D (dies), M (mesos) o Y (anys) i %d és un nombre. Si no es dona cap modificador de temps, s'assumeixen els minuts (m). Exemple: time="1D12h30m" dona com a resultat un temps de prohibició d'un dia, 12 hores i 30 minuts.

[proxy] Una etiqueta per a dir al servidor que actuï com a servidor intermediari i reenviar les sol·licituds del client connectat al servidor especificat. Accepta les mateixes claus que [redirect].

[user_handler] Configura el gestor d'usuaris. Les claus disponibles varien en funció del gestor d'usuaris establert amb la clau user_handler. Si no hi ha cap secció [user_handler] a la configuració, el servidor s'executarà sense cap servei de registre de sobrenoms. Totes les taules addicionals necessàries perquè forum_user_handler funcioni es poden trobar a table_definitions.sql al repositori font de Wesnoth.

db_host
(per a user_handler=forum) El nom d'amfitrió del servidor de base de dades
db_name
(per a user_handler=forum) El nom de la base de dades
db_user
(per a user_handler=forum) El nom de l'usuari amb el qual iniciar sessió a la base de dades
db_password
(per a user_handler=forum) La contrasenya d'aquest usuari
db_users_table
(per a user_handler=forum) El nom de la taula en la qual el vostre phpbb forums desa les seves dades d'usuari. Probablement, serà <table-prefix>_users (per exemple, phpbb3_users).
db_extra_table
(per a user_handler=forum) El nom de la taula en la qual wesnothd desarà les seves pròpies dades sobre els usuaris. Haureu de crear aquesta taula manualment.
db_game_info_table
(per a user_handler=forum) El nom de la taula en la qual wesnothd desarà les seves pròpies dades sobre les partides.
db_game_player_info_table
(per a user_handler=forum) El nom de la taula en la qual wesnothd desarà les seves pròpies dades sobre els jugadors d'una partida.
db_game_modification_info_table
(per a user_handler=forum) El nom de la taula en la qual wesnothd desarà les seves pròpies dades sobre les modificacions utilitzades en una partida.
db_user_group_table
(per a user_handler=forum) El nom de la taula en la qual el vostre phpbb forums desa les seves pròpies dades de grup d'usuari. Probablement, serà <table-prefix>_user_group (per exemple, phpbb3_user_group).
mp_mod_group
(per a user_handler=forum) L'ID del grup de fòrums que es considera que té autoritat de moderació.
user_expiration
(per a user_handler=sample) El temps rere el qual un sobrenom registrat expira (en dies).

[mail] Configura un servidor SMTP mitjançant el qual el gestor d'usuaris pot enviar correu. Actualment només l'utilitza el gestor d'usuaris de prova.

server
El nom d'amfitrió del servidor de correu
username
El nom d'usuari amb el qual iniciar sessió al servidor de correu.
password
La contrasenya d'aquest usuari.
from_address
L'adreça de resposta del vostre correu.
mail_port
El port en el qual s'està executant el vostre servidor de correu. Per defecte és 25.

L'estat de sortida normal és 0 quan el servidor es tanca correctament. Un estat de sortida de 2 indica un error amb les opcions de la línia d'ordres.

Escrit per David White <davidnwhite@verizon.net>. Editat per Nils Kneuper <crazy-ivanovic@gmx.net>, ott <ott@gaon.net>, Soliton <soliton.de@gmail.com> i Thomas Baumhauer <thomas.baumhauer@gmail.com>. Aquesta pàgina de manual ha estat escrita originalment per Cyril Bouthors <cyril@bouthors.org>.
Visiteu la pàgina web oficial: https://www.wesnoth.org/

Copyright © 2003-2021 David White <davidnwhite@verizon.net>
Això és programari lliure; aquest programari està llicenciat sota la versió 2 de la GPL, tal com ha estat publicada per la Free Software Foundation. NO hi ha cap garantia, ni TAN SOLS PER A LA COMERCIALITZACIÓ O L'ADEQUACIÓ A UN PROPÒSIT PARTICULAR.

wesnoth(6)
2021 wesnothd