WESNOTH(6) Bitva o Wesnoth WESNOTH(6)

wesnoth - Bitva o Wesnoth, tahová fantasy strategická hra

wesnoth [VOLBY] [CESTA_K_DATŮM]

Bitva o Wesnoth je tahová fantasy strategická hra.

Poraz všechny nepřátelské vůdce použitím vhodně zvolené sestavy jednotek, dbaje přitom na množství zlata a vesnic. Všechny jednotky mají své silné stránky i slabiny; cesta k vítězství vede i přes postupné posilování vlastních jednotek a zabránění soupeři v tomtéž. Tak jak jednotky získávají zkušenosti, získávají i nové schopnosti a stávají se silnějšími. Hraj ve svém rodném jazyce a otestuj si své schopnosti proti silnému počítači nebo se připoj k velké komunitě hráčů Wesnothu hrajících po síti hry více hráčů. Vytvoř si vlastní jednotky, scénáře a tažení a poděl se o ně s ostatními.

--all-translations
V seznamu pro výběr jazyka uvnitř hry ukázat všechny překlady, i když jsou považovány za nedostatečně hotové.
—bunzip2 soubor_se_hrou.bz2
dekomprimuje soubor s uloženou hrou (soubor_se_hrou) ve formátu bzip2 a uloží jej bez koncovky .bz2. Následně je soubor_se_hrou.bz2 smazán.
—bzip2 soubor_se_hrou
komprimuje soubor s uloženou hrou (soubor_se_hrou) do formátu bzip2 a uloží jej jako soubor_se_hrou.bz2 a odstraní soubor_se_hrou.
-c[id_tažení], --campaign[=id_tažení]
rovnou spustí tažení s identifikátorem id_tažení. Pokud není zadán identifikátor, objeví se menu s výběrem.
--campaign-difficulty[=obtížnost]
Obtížnost určeného tažení (1 až max.). Pokud tento parametr není přítomen, ukáže se ve hře menu s výběrem obtížnosti.
--campaign-scenario id_scénáře
Určuje identifikátor scénáře v daném tažení. Výchozí hodnotou je první scénář.
--campaign-skip-story
Přeskočí obrazovky s příběhem ([story]) a rozhovor až do konce události (event) start.
--clock
Přidá volbu pro ukázání hodin na testování časovače kreslení.
--config-dir název
Zastaralé, použij --userdata-dir.
--config-path
Zastaralé, použij --userdata-path.
--core id_jádra
nahradí načtené jádro tím, jehož identifikátor je zadán.
--data-dir adresář
nahradí adresář s daty tím, který je zadán.
--data-path
vypíše cestu k adresáři s daty a skončí.
-d, --debug
povoluje ve hře další volby příkazového režimu (pro více informací o příkazovém režimu viz wiki stránku na https://www.wesnoth.org/wiki/CommandMode).
--debug-lua
zapíná některé mechanismy ladění Lua.
-e[soubor], --editor[=soubor]
rovnou spustí vestavěný editor map. Pokud je zadán soubor, je to stejné jako -l --load.
--fps
zobrazuje počet fps, tedy počet zobrazení za sekundu, během hry v rohu obrazovky.
-f, --fullscreen
spouští hru v celoobrazovkovém režimu.
--gunzip soubor_se_hrou
dekomprimuje soubor s uloženou hrou (soubor_se_hrou) ve formátu gzip a uloží jej bez koncovky .gz. Následně je soubor_se_hrou smazán.
--gzip soubor_se_hrou
komprimuje soubor s uloženou hrou (soubor_se_hrou) do formátu gzip a uloží jej jako soubor_se_hrou.gz a odstraní soubor_se_hrou.
-h, --help
zobrazí nápovědu k parametrům příkazové řádky a skončí.
-l, --load soubor
načte uloženou hru soubor ze standardního adresáře pro uložené hry. Pokud je použit i přepínač -e nebo --editor, spustí editor a otevře soubor s mapou. Jestliže se jedná o adresář, editor zobrazí okno pro načtení mapy v tomto umístění.
-L, --language jazyk
pro toto sezení použije daný jazyk (symbol). Příklad: --language pl_PL.
--log-úroveň=oblast1,oblast2,...
nastavuje úroveň závažnosti pro oblasti zaznamenávání. Pro zahrnutí všech oblastí zaznamenávání lze použít all. Dostupné úrovně: errorwarninginfodebugnone. Pro většinu oblastí je výchozí použitá úroveň warning, ale pro oblast deprecation, pokud není společně s volbou -d, je výchozí úrovní none.
--log-precise
použije v záznamech časové značky s větší přesností.
--log-strict
nastaví úroveň přísnosti pro zaznamenávání. Jakékoli zprávy poslané oblastem zaznamenávání s touto nebo závažnější úrovní způsobí, že test součástí selže bez ohledu na vítězný výsledek. Má smysl pouze při použití s -u.
--logdomains[=filtr]
vypíše definované oblasti zaznamenávání (pokud je použit filtr, pak pouze ty, které jej obsahují) a skončí.
--max-fps fps
počet snímků za sekundu, které může hra zobrazit. Hodnota by měla být mezi 11000. Výchozí hodnotou je obnovovací frekvence monitoru.
-m, --multiplayer
spustí hru více hráčů. Existují další volby, které lze s --multiplayer použít, jak je vysvětleno níže.
--mp-test
načte testovací scénáře pro hru více hráčů.
--new-widgets
existuje nová knihovna grafických ovládacích prvků (WIP widget toolkit) a tato volba ji zapíná. Tohle je velmi experimentální. Nevyplňuj žádná chybová hlášení, protože o většině chyb se ví. Část této knihovny je považována za stabilní a bude pracovat bez tohoto přepínače.
--nodelay
spustí hru bez jakýchkoli zpoždění pro otestování grafiky. Tohle je automaticky zapnuto volbou --nogui.
--noaddons
vypne načtení uživatelských rozšíření.
--nocache
vypne ukládání herních dat do mezipaměti.
--nogui
spustí hru bez grafického uživatelského rozhraní. Dostupné pouze ve spojení s --multiplayer, --screenshot nebo --plugin.
--nomusic
spustí hru bez hudby.
--noreplaycheck
nezkoušet ověřit záznam testu součástí. Má smysl pouze při použití s -u.
--nosound
spustí hru bez zvuků a hudby.
--password heslo
při připojování k serveru použije heslo a nevšímá si jiných nastavení. Riskantní.
--plugin skript
(experimentální) načte skript, který definuje zásuvný modul Wesnothu. Podobné volbě --script, ale Lua soubor by měl vrátit funkci, která poběží jako koprogram a bude pravidelně probouzena aktualizacemi.
-p, --preprocess zdrojový-soubor/složka cílový-adresář
předzpracuje zadaný soubor či složku. Do určeného cílového adresáře bude pro každý soubor zapsán .cfg soubor se značkami (plain) a zpracovaný .cfg soubor. Pokud je zadána složka, bude zpracována rekurzivně podle známých pravidel preprocesoru. Společná makra z adresáře „data/core/macros“ budou předzpracována před zadanými zdroji. Příklad: -p ~/wesnoth/data/campaigns/tutorial ~/výsledek. Pro podrobné údaje týkající se preprocesoru navštiv: https://wiki.wesnoth.org/PreprocessorRef#Command-line_preprocessor.
--preprocess-defines=DEFINICE1,DEFINICE2,...
seznam definic oddělených čárkami, které budou použity příkazem --preprocess. Pokud je v seznamu definic SKIP_CORE, nebude předzpracován adresář „data/core“.
--preprocess-input-macros zdrojový-soubor
použito pouze příkazem --preprocess. Určuje soubor, který obsahuje značky [preproc_define], pro začlenění definic dříve, než se spustí předzpracování.
--preprocess-output-macros[=cílový-soubor]
použito pouze příkazem --preprocess. Zapíše všechna předzpracovaná makra do cílového souboru. Pokud soubor není určen, bude výstupem soubor „_MACROS_.cfg“ v cílovém adresáři příkazu preprocess. Výstupní soubor může být předán volbě --preprocess-input-macros. Tento přepínač by měl být napsán před příkazem --preprocess.
-r XxY, --resolution XxY
nastaví rozlišení obrazovky. Příklad: -r 800x600.
--render-image obrázek výstup
vezme pro wesnoth platný „řetězec cesty obrázku“, který obsahuje funkce cesty obrázku, a zapíše výstup do .png souboru. Funkce cesty obrázku jsou zdokumentovány na https://wiki.wesnoth.org/ImagePathFunctionWML.
-R, --report
inicializuje adresáře hry, vytiskne informace o sestavení vhodné pro použití v hlášeních o chybách a skončí.
--rng-seed číslo
inicializuje generátor náhodných čísel semínkem číslo. Příklad: --rng-seed 0.
--screenshot mapa výstup
uloží snímek mapy mapa do souboru výstup, aniž inicializuje obrazovku.
--script soubor
(experimentální) soubor obsahující Lua skript na ovládání klienta.
-s[hostitel], --server[=hostitel]
připojí se k hostiteli, pokud je nějaký zadán, jinak se připojí k prvnímu serveru v nastavení. Příklad: --server server.wesnoth.org.
--showgui
nebere v úvahu žádnou zahrnutou volbu --nogui a spustí hru s grafickým uživatelským rozhraním.
--strict-validation
chyby ověření jsou brány jako fatální.
-t[id_scénáře], --test[=id_scénáře]
spustí hru v malém testovacím scénáři. Scénář by měl být definován pomocí WML značky [test]. Výchozím je test. Ukázku prvku [micro_ai] lze spustit pomocí micro_ai_test. Zahrnuje --nogui.
--translations-over procent
nastaví od kolika procent je překlad považován za dost hotový na to, aby se ukázal v seznamu jazyků uvnitř hry. Platné hodnoty jsou od 0 do 100.
-u, --unit id-scénáře
spustí zadaný testovací scénář jako test součástí (unit test). Zahrnuje --nogui.
--unsafe-scripts
zpřístupní lua skriptům balíček package, takže mohou načítat libovolné balíčky. Nedělej to s nedůvěryhodnými skripty! Tento krok dá lua skriptům stejná oprávnění, jaká má spustitelný soubor wesnoth.
--userconfig-dir název
nastaví název adresáře s uživatelským nastavením v $HOME, nebo pro Windows v „My Documents\My Games“. Pro adresář s nastavením můžeš také určit absolutní cestu mimo $HOME nebo „My Documents\My Games“. Na Windows je kromě toho možné zadat adresář relativně k pracovnímu adresáři procesu užitím cesty, která začíná na „.\“ nebo „..\“. Pod X11 je výchozím adresářem $XDG_CONFIG_HOME nebo $HOME/.config/wesnoth, na jiných systémech je to cesta k uživatelským datům.
--userconfig-path
vytiskne cestu k adresáři s uživatelským nastavením a skončí.
--userdata-dir název
nastaví název adresáře s uživatelskými daty v $HOME, nebo pro Windows v „My Documents\My Games“. Pro adresář s uživatelskými daty můžeš také určit absolutní cestu mimo $HOME nebo „My Documents\My Games“. Na Windows je kromě toho možné zadat adresář relativně k pracovnímu adresáři procesu užitím cesty, která začíná na „.\” nebo „..\“.
--userdata-path
vytiskne cestu k adresáři s uživatelskými daty a skončí.
--username uživatelské_jméno
při připojování k serveru použije uživatelské_jméno a nevšímá si jiných nastavení.
--validcache
předpokládá, že mezipaměť je platná. (nebezpečné)
-v, --version
ukáže číslo verze a skončí.
-w, --windowed
spustí hru v režimu okna.
--with-replay
přehraje záznam načtený volbou --load.

Volby hry více hráčů pro určitou stranu jsou označeny výrazem číslo. Toto číslo musí být nahrazeno číslem strany. To je obvykle 1 nebo 2, ale záleží na možném počtu hráčů pro zvolený scénář.
--ai-config číslo:hodnota
vybere soubor s nastavením, který se načte pro UI ovládající tuto stranu.
--algorithm číslo:hodnota
vybere jiný než standardní algoritmus, který použije UI ovládající tuto stranu. Tento algoritmus je definován značkou [ai] a může to být jeden z algoritmů jádra v „data/ai/ais“ nebo „data/ai/dev“, nebo algoritmus definovaný rozšířením. Dostupné hodnoty zahrnují: idle_aiexperimental_ai.
--controller číslo:hodnota
vybere, kdo ovládá tuto stranu. Dostupné hodnoty: human, ainull.
--era hodnota
použij tuto volbu pro hraní ve vybrané éře namísto éry Default. Éra je dána identifikátorem. Éry jsou popsány v souboru data/multiplayer/eras.cfg.
--exit-at-end
skončí, jakmile je po scénáři, aniž zobrazí okno o vítězství/prohře, které obvykle vyžaduje, aby uživatel kliknul na Ukončit scénář. Toto se také používá pro skriptovatelná srovnávací měření.
--ignore-map-settings
místo mapových nastavení použít výchozí hodnoty.
--label popisek
nastaví popisek pro umělé inteligence.
--multiplayer-repeat hodnota
opakuje hru více hráčů tolikrát, jaká je hodnota. Nejlépe použít s volbou --nogui pro skriptovatelná srovnávací měření.
--parm číslo:název:hodnota
pro tuto stranu nastaví další parametry. Název a hodnota závisí na hodnotách voleb --controller--algorithm. To by mělo být užitečné pouze pro lidi, kteří navrhují svou vlastní UI. (ještě není úplně zdokumentováno)
--scenario hodnota
vybere scénář pro hru více hráčů pomocí jeho identifikátoru. Identifikátorem výchozího scénáře je multiplayer_The_Freelands.
--side číslo:hodnota
pro tuto stranu vybere frakci z hrané éry. Frakce je zvolena pomocí identifikátoru. Frakce jsou popsány v souboru data/multiplayer.cfg.
--turns hodnota
nastaví počet kol pro vybraný scénář. Výchozím nastavením je neomezený počet kol.

Návratová hodnota normálního ukončení je 0. Hodnota 1 značí chybu inicializace (SDL, videa, písem atd.). Návratová hodnota 2 ukazuje na chybu ve volbách příkazového řádku.
Když běží test součástí (pomocí  -u), je návratový kód odlišný. Hodnota 0 znamená, že test proběhl v pořádku a hodnota 1, že selhal. Návratová hodnota 3 značí, že test proběhl v pořádku, ale vytvořil neplatný soubor se záznamem. Hodnota 4 znamená, že test proběhl v pořádku, ale záznam vyvolal chyby. Poslední dvě uvedené hodnoty jsou vráceny pouze tehdy, když není použita volba --noreplaycheck.

Vytvořil David White <davidnwhite@verizon.net>.
Upravili Nils Kneuper <crazy-ivanovic@gmx.net>, ott <ott@gaon.net> a Soliton <soliton.de@gmail.com>.
Tuto manuálovou stránku původně vytvořil Cyril Bouthors <cyril@bouthors.org>.
Navštivte oficiální stránky: https://www.wesnoth.org/

Copyright © 2003-2021 David White <davidnwhite@verizon.net>
Toto je Svobodný Software; je licencován pod licencí GPL verze 2, tak jak je publikována nadací Free Software Foundation. Tento program je bez záruky, a to i co se týká obchodovatelnosti a použitelnosti.

wesnothd(6)
2021 wesnoth