WESNOTH(6) Batalla per Wesnoth WESNOTH(6)

wesnoth: Batalla per Wesnoth, un joc d'estratègia de fantasia per torns

wesnoth [OPTIONS] [PATH_TO_DATA]

Batalla per Wesnoth és un joc d'estratègia de fantasia per torns.

Derroteu tots els líders enemics utilitzant un quadre ben triat de tropes, cuidant-vos de gestionar els vostres recursos d'or i pobles. Totes les unitats tenen les seves pròpies forces i debilitats; per a guanyar, desplegueu les vostres forces per a tenir avantatge mentre impediu que els vostres enemics puguin fer el mateix. A mesura que les unitats adquireixen experiència, adquireixen noves habilitats i es tornen més poderoses. Jugueu en el vostre propi idioma i proveu la vostra habilitat contra un oponent d'ordinador intel·ligent, o uniu-vos a la gran comunitat de jugadors en línia de Wesnoth. Creeu les vostres pròpies unitats, campanyes o escenaris personalitzats, i compartiu-los amb els altres.

--all-translations
Mostra totes les traduccions a la llista de selecció de llengua del joc, fins i tot si es consideren massa incompletes.
--bunzip2 infile.bz2
descomprimeix un fitxer que hauria de tenir un format bzip2 i l'emmagatzema sense l'extensió .bz2. El infile.bz2 s'eliminarà.
--bzip2 infile
comprimeix un fitxer en format bzip2, l'emmagatzema com a infile.bz2 i elimina infile.
-c[id_campaign], --campaign[=id_campaign]
va directament a la campanya amb l'ID id_campaign. Si no s'ha especificat cap ID, apareixerà un menú de selecció.
--campaign-difficulty[=difficulty]
La dificultat de la campanya especificada (entre 1 i màx.). Si no se n'especifica cap, apareixerà l'assistent de selecció de dificultat de campanya.
--campaign-scenario id_scenario
L'ID de l'escenari de la campanya especificada. Per defecte, és el primer escenari.
--campaign-skip-story
Omet les pantalles i el diàleg [story] al final de l'esdeveniment start.
--clock
Afegeix l'opció de mostrar un rellotge per a provar el temporitzador de dibuix.
--config-dir name
Obsolet. Utilitzeu --userdata-dir.
--config-path
Obsolet. Utilitzeu --userdata-path.
--core id_core
substitueix el nucli carregat pel de l'ID especificat.
--data-dir directory
substitueix el directori de dades per l'especificat
--data-path
imprimeix el camí del directori de dades i surt.
-d, --debug
habilita opcions addicionals de mode d'ordres al joc (vegeu la pàgina wiki a https://www.wesnoth.org/wiki/CommandMode per a més informació sobre el mode d'ordres).
--debug-lua
habilita alguns mecanismes de depuració Lua
-e[file], --editor[=file]
inicia l'editor de mapes del joc directament. Si s'especifica file, és equivalent a -l --load.
--fps
mostra el nombre de fotogrames per segon a què s'executa actualment el joc, en un racó de la pantalla.
-f, --fullscreen
executa el joc en mode de pantalla completa.
--gunzip infile.gz
descomprimeix un fitxer que hauria de tenir format gzip i l'emmagatzema sense l'extensió .gz. El infile.gz s'eliminarà.
--gzip infile
comprimeix un fitxer en format gzip, l'emmagatzema com a infile.bz2 i elimina infile.
-h, --help
mostra un resum de les opcions de la línia d'ordres a la sortida estàndard i surt.
-l, --load file
carrega la partida desada file del directori de partides desades estàndard. Si s'utilitza també l'opció -e o --editor, inicia l'editor amb el mapa del file obert. Si és un directori, l'editor s'iniciarà amb un diàleg de càrrega de mapa obert.
-L, --language lang
utilitza la llengua lang (símbol) aquesta sessió. Exemple: --language ang_GB@latin
--log-level=domain1,domain2,...
estableix el nivell de severitat dels dominis de registre. all es pot utilitzar per a coincidir amb qualsevol domini de registre. Nivells disponibles: errorwarninginfodebugnone. Per defecte, el nivell warning s'utilitza per a la majoria de dominis, però deprecation per defecte és none tret que es combini amb l'opció -d.
--log-precise
shows the timestamps in log output with more precision.
--log-strict
estableix el nivell estricte del registrador. Els missatges enviats als dominis de registre d'aquest nivell o de més severs faran que la prova de la unitat falli independentment del resultat de la victòria. Només és rellevant quan s'utilitza amb -u.
--logdomains[=filter]
llista els dominis de registre definits (només els que continguin filter si s'escau) i surt
--max-fps fps
el nombre de fotogrames per segon que el joc pot mostrar; el valor hauria de ser entre 1 i 1000. Per defecte, és la velocitat d'actualització del monitor.
-m, --multiplayer
executa una partida multijugador. Hi ha opcions addicionals que poden utilitzar-se amb --multiplayer com s'explica a continuació.
--mp-test
carrega els escenaris MJ de prova.
--new-widgets
hi ha un nou joc d'eines de WIP; aquesta opció l'habilita. Això és molt experimental; no n'envieu informes d'error, ja que la majoria són coneguts. Parts de la biblioteca es consideren estables i funcionaran sense aquest commutador.
--nodelay
executa el joc sense cap retard de comparació gràfica. Això s'habilita automàticament amb --nogui.
--noaddons
inhabilita la càrrega de complements d'usuari.
--nocache
inhabilita la memòria cau de les dades del joc.
--nogui
executa el joc sense la interfície gràfica. Només disponible en combinació amb --multiplayer, --screenshot o --plugin.
--nomusic
executa el joc sense música.
--noreplaycheck
no intenta validar la repetició de la prova d'unitat. Només és pertinent quan s'utilitza amb -u.
--nosound
executa el joc sense so ni música.
--password password
utilitza password quan es connecta a un servidor, tot ignorant altres preferències. No és segur.
--plugin script
(experimental) carrega un script que defineix un connector de Wesnoth. Similar a --script, però el fitxer Lua hauria de retornar una funció que s'executarà com a corutina i es despertarà periòdicament amb actualitzacions.
-p, --preprocess source-file/folder target-directory
preprocessa una carpeta o un fitxer especificat. Per cada fitxer, s'escriurà un fitxer normal .cfg i un fitxer processat .cfg en el directori de destinació especificat. Si s'especifica una carpeta, es preprocessarà recursivament basant-se en les regles de preprocessador conegudes. Les macros comunes del directori «data/core/macros» es preprocessaran abans que els recursos especificats. Exemple: -p ~/wesnoth/data/campaigns/tutorial ~/result. Per a detalls sobre el preprocessador, visiteu: https://wiki.wesnoth.org/PreprocessorRef#Command-line_preprocessor.
--preprocess-defines=DEFINE1,DEFINE2,...
llista separada per comes de les definicions que utilitzarà l'odre --preprocess. Si SKIP_CORE és a la llista de definicions, el directori «data/core» no es preprocessarà.
--preprocess-input-macros source-file
utilitzat només per l'ordre --preprocess. Especifica un fitxer que conté [preproc_define]s a incloure abans de preprocessar.
--preprocess-output-macros[=target-file]
utilitzat només per l'ordre --preprocess. Generarà totes les macros preprocessades al fitxer de destinació. Si no s'especifica el fitxer, la sortida serà «_MACROS_.cfg» al directori de destinació de l'ordre de preprocessament. El fitxer de sortida es pot passar a --preprocess-input-macros. Aquest commutador s'ha de teclejar abans de l'ordre --preprocess.
-r XxY, --resolution XxY
estableix la resolució de la pantalla. Exemple: -r 800x600.
--render-image image output
pren una «cadena de camí d'imatge» de Wesnoth vàlida amb les funcions de camí d'imatge i emet a un fitxer .png. Les funcions del camí de la imatge estan documentades a https://wiki.wesnoth.org/ImagePathFunctionWML.
-R, --report
inicialitza els directoris del joc, imprimeix la informació de la versió adequada per al seu ús en informes d'error i surt.
--rng-seed number
sembra el generador de nombres aleatoris amb number. Exemple: --rng-seed 0.
--screenshot map output
desa una captura de pantalla de map a output sense inicialitzar una pantalla.
--script file
(experimental) file que conté un script Lua per a controlar el client.
-s[host], --server[=host]
es connecta a l'amfitrió especificat si n'hi ha; altrament, es connecta al primer servidor de les preferències. Exemple: --server server.wesnoth.org.
--showgui
executa el joc amb la interfície d'usuari, substituint qualsevol --nogui implícit.
--strict-validation
els errors de validació es tracten com a errors fatals.
-t[scenario_id], --test[=scenario_id]
executa el joc en un petit escenari de prova. L'escenari hauria de ser un definit amb una etiqueta WML [test]. Per defecte, és test. Una demostració de la característica [micro_ai] es pot iniciar amb micro_ai_test. Implica --nogui.
--translations-over percent
Estableix al percent l'estàndard per a considerar que una traducció és prou completa per a mostrar-la a la llista de llengües del joc. Els valors vàlids són del 0 al 100.
-u, --unit scenario-id
executa l'escenari de prova especificat com a prova unitària. Implica --nogui.
--unsafe-scripts
posa el paquet package a disposició dels scripts lua, perquè puguin carregar paquets arbitraris. No feu això amb scripts no fiables! Aquesta acció dona a lua els mateixos permisos que l'executable wesnoth.
--userconfig-dir name
estableix el directori de configuració de l'usuari a name a $HOME o «My Documents\My Games» per al Windows. També podeu especificar un camí absolut per al directori de configuració fora de $HOME o «My Documents\My Games». Al Windows també és possible especificar un directori relatiu al directori de treball del procés utilitzant el camí que comença amb «.\» o «..\». A l'X11, el valor per defecte n'és $XDG.CONFIG.HOME o $HOME/.config/wesnoth; en altres sistemes, al camí de les dades d'usuari.
--userconfig-path
imprimeix el camí del directori de configuració d'usuari i surt.
--userdata-dir name
estableix el directori de dades de l'usuari a name a $HOME o «My Documents\My Games» per al Windows. També podeu especificar un camí absolut per al directori de dades d'usuari fora de $HOME o «My Documents\My Games». Al Windows també és possible especificar un directori relatiu al directori de treball del procés utilitzant el camí que comença amb «.\» o «..\».
--userdata-path
imprimeix el camí del directori de dades d'usuari i surt.
--username username
utilitza username en connectar-se a un servidor, tot ignorant altres preferències.
--validcache
assumeix que la memòria cau és vàlida. (perillós)
-v, --version
mostra el número de versió i surt.
-w, --windowed
executa el joc en mode de finestra.
--with-replay
repeteix la partida carregada amb l'opció --load.

Les opcions multijugador específiques al bàndol estan marcades amb number. number ha de ser substituït per un número de bàndol. Normalment és 1 o 2, però depèn del nombre de jugadors possibles en l'escenari escollit.
--ai-config number:value
selecciona un fitxer de configuració a carregar per al controlador IA d'aquest bàndol.
--algorithm number:value
selecciona un algorisme no estàndard que ha d'utilitzar el controlador AI per a aquest bàndol. L'algorisme està definit per una etiqueta [ai], que pot ser de nucli bé a «data/ai/ais» o «data/ai/dev» o un algorisme definit per un complement. Els valors disponibles inclouen: idle_ai i experimental_ai.
--controller number:value
selecciona el controlador d'aquest bàndol. Valors disponibles: human, ai i null.
--era value
utilitzeu aquesta opció per a jugar en l'era seleccionada en comptes de l'era Default. L'era es tria per un ID. Les eres es descriuen al fitxer data/multiplayer/eras.cfg.
--exit-at-end
surt un cop l'escenari s'acaba, sense mostrar el diàleg de victòria/derrota que sol requerir que l'usuari faci clic a Fi de l'escenari. També s'utilitza per a tests de referència de script.
--ignore-map-settings
no utilitza els paràmetres del mapa, sinó els valors per defecte.
--label label
estableix l'label per a IA.
--multiplayer-repeat value
repeteix una partida multijugador value vegades. És millor utilitzar amb --nogui per als tests de rendiment de script.
--parm number:name:value
estableix paràmetres addicionals per a aquest bàndol. Aquest paràmetre depèn de les opcions utilitzades amb --controller i --algorithm. Només hauria de ser útil per a persones que dissenyin les seves pròpies IA. (encara no documentat completament)
--scenario value
selecciona un escenari multijugador per ID. L'ID d'escenari per defecte és multiplayer_The_Freelands.
--side number:value
selecciona una facció de l'era actual per a aquest bàndol. La facció es tria per un ID. Les faccions es descriuen al fitxer data/multiplayer.cfg.
--turns value
estableix el nombre de torns de l'escenari triat. Per defecte, no s'estableix cap límit de torns.

L'estat de sortida normal és 0. Un estat de sortida d'1 indica un error d'inicialització (SDL, vídeo, tipus de lletra, etc.). Un estat de sortida de 2 indica un error amb les opcions de la línia d'ordres.
Quan s'executen proves unitàries (amb  -u), l'estat de sortida és diferent. Un estat de sortida de 0 indica que s'ha superat la prova, i 1 indica que la prova ha fallat. Un estat de sortida de 3 indica que s'ha superat la prova, però que ha produït un fitxer de repetició no vàlid. Un estat de sortida de 4 indica que s'ha superat la prova, però que la repetició ha produït errors. Aquests dos últims només es retornen si no se supera --noreplaycheck.

Escrit per David White <davidnwhite@verizon.net>.
Editat per Nils Kneuper <crazy-ivanovic@gmx.net>, ott <ott@gaon.net> and Soliton <soliton.de@gmail.com>.
Aquesta pàgina de manual va escriure-la originalment Cyril Bouthors <cyril@bouthors.org>.
Visiteu la pàgina web oficial: https://www.wesnoth.org/

Copyright © 2003-2021 David White <davidnwhite@verizon.net>
Això és programari lliure; aquest programari està llicenciat sota la versió 2 de la GPL, tal com ha estat publicada per la Free Software Foundation. NO hi ha cap garantia, ni TAN SOLS PER A LA COMERCIALITZACIÓ O L'ADEQUACIÓ A UN PROPÒSIT PARTICULAR.

wesnothd(6)
2021 wesnoth