GLOB(3) Podręcznik programisty Linuksa GLOB(3)

glob, globfree - znalezienie ścieżek odpowiadających wzorcowi, zwolnienie pamięć z glob()

#include <glob.h>
int glob(const char *restrict pattern, int flags,
     int (*errfunc)(const char *epath, int eerrno),
     glob_t *restrict pglob);
void globfree(glob_t *pglob);

Funkcja glob() przeszukuje wszystkie ścieżki odpowiadające wzorcowi pattern, stosując przy tym reguły takie, jakich użyłaby powłoka (zobacz glob(7)). Nie jest dokonywane rozwinięcie tyldy ani podstawienie parametrów. Jeśli są one potrzebne, to należy użyć wordexp(3).

Funkcja globfree() zwalnia obszar pamięci zaalokowany dynamicznie przez wcześniejsze wywołanie funkcji glob().

W wyniku wywołania glob() tworzona jest struktura, na którą wskazuje pglob. Struktura jest typu glob_t (deklarowany w <glob.h>) i zawiera następujące elementy zdefiniowane przez POSIX.2 (mogą też występować dodatkowe jako rozszerzenie):


typedef struct {
  size_t  gl_pathc;  /* Liczba odpowiadających dotąd ścieżek. */
  char  **gl_pathv;  /* Lista odpowiadających ścieżek */
  size_t  gl_offs;   /* Sloty do rezerwowania w gl_pathv. */
} glob_t;

Wyniki są zachowywane w dynamicznie przydzielanym obszarze pamięci.

Argument flags jest bitowym OR-em zera lub więcej następujących symboli stałych modyfikujących zachowanie glob():

GLOB_ERR
Powraca po napotkaniu błędu odczytu (na przykład, jeśli nie ma praw do odczytu katalogu). Domyślnie glob() kontynuuje działanie mimo błędów, odczytując wszystkie katalogi, do których ma uprawnienia.
GLOB_MARK
Dodaje ukośnik do każdej ścieżki, która odpowiada katalogowi.
GLOB_NOSORT
Nie sortuje zwracanych nazw ścieżek. Jedynym powodem użycia tej opcji może być zaoszczędzenie czasu przetwarzania. Domyślnie zwracane nazwy ścieżek są sortowane.
GLOB_DOOFFS
Rezerwuje sloty pglob->gl_offs na początku listy napisów w pglob->pathv. Zarezerwowane sloty mogą zawierać wskaźniki null.
GLOB_NOCHECK
Jeśli żaden wzorzec nie zostanie dopasowany, to zwracany jest oryginalny wzorzec. Domyślnie glob() w razie braku dopasowań zwraca GLOB_NOMATCH.
GLOB_APPEND
Doklejać wyniki bieżącego wywołania do listy wyników poprzedniego wywołania. Nie należy ustawiać tej flagi przy pierwszym wywołaniu glob().
GLOB_NOESCAPE
Nie pozwala na użycie znaku odwrotnego ukośnika ("\") jako znaku cytowania. Domyślnie odwrotny ukośnik cytuje następujący po nim znak, dostarczając mechanizmu wyłączania specjalnego znaczenia metaznaków.

Parametr flags może również zawierać następujące znaczniki, będące rozszerzeniami GNU niedefiniowanymi przez POSIX.2:

GLOB_PERIOD
Pozwala na to, by początkowa kropka była dopasowywana przez metaznaki. Domyślnie metaznaki nie są dopasowywane do początkowej kropki.
GLOB_ALTDIRFUNC
Zamiast zwykłych funkcji bibliotecznych używa alternatywnych funkcji pglob->gl_closedir, pglob->gl_readdir, pglob->gl_opendir, pglob->gl_lstat oraz pglob->gl_stat do dostępu do systemu plików.
GLOB_BRACE
Rozwija wyrażenia nawiasowe stylu csh(1) w formacie {a,b}. Wyrażenia nawiasowe mogą być zagnieżdżane. Dlatego na przykład podanie wzoraca "{foo/{,cat,dog},bar}" zwróci takie same wyniki jak czterokrotne wywołanie glob() z następującymi argumentami: "foo/", "foo/cat", "foo/dog" oraz "bar".
GLOB_NOMAGIC
Jeśli wzorzec nie zawiera metaznaków, to powinien być zwrócony jako jedyne pasujące słowo nawet wtedy, gdy nie ma plików o takiej nazwie.
GLOB_TILDE
Carry out tilde expansion. If a tilde ('~') is the only character in the pattern, or an initial tilde is followed immediately by a slash ('/'), then the home directory of the caller is substituted for the tilde. If an initial tilde is followed by a username (e.g., "~andrea/bin"), then the tilde and username are substituted by the home directory of that user. If the username is invalid, or the home directory cannot be determined, then no substitution is performed.
GLOB_TILDE_CHECK
Zachowuje się podobnie do GLOB_TILDE, z tą różnicą że jeśli nazwa użytkownika jest niepoprawna lub jeśli nie można określić katalogu domowego użytkownika, to glob() zamiast używać wzorca jako nazwy zwróci GLOB_NOMATCH, wskazując, że wystąpił błąd.
GLOB_ONLYDIR
Jest to wskazówka dla funkcji glob(), mówiąca, że funkcja wywołująca jest zainteresowana tylko katalogami pasującymi do wzorca. Jeśli implementacja może w łatwy sposób określić informację o typie pliku, to pliki niebędące katalogami nie są zwracane. Jednakże funkcja wywołująca musi sprawdzić, że zwrócone pliki są katalogami. (Celem tej flagi jest poprawienie wydajności w przypadku, gdy funkcja wywołująca jest zainteresowana tylko katalogami).

Jeśli errfunc nie jest równe NULL, to w wypadku błędu będzie ono wywołane z argumentami epath, czyli wskaźnikiem do ścieżki, na której coś się nie powiodło, i z eerrno, przechowującym wartość errno, zwróconą przez wywołanie do opendir(3), readdir(3) lub stat(2). Jeśli errfunc zwraca wartość niezerową lub jeśli ustawiony jest znacznik GLOB_ERR, to glob() zakończy działanie po wywołaniu funkcji errfunc.

Po pomyślnym zakończeniu, pglob->gl_pathc zawiera liczbę pasujących ścieżek, a pglob->gl_pathv wskaźnik do listy wskaźników do dopasowanych ścieżek. Lista ta jest zakończona wskaźnikiem null.

Możliwe jest wywoływanie glob() wielokrotnie. W takim wypadku należy w następnych wywołaniach ustawić w flags znacznik GLOB_APPEND.

Jako rozszerzenie GNU, pglob->gl_flags jest ustawiane jako or podanych znaczników i GLOB_MAGCHAR, gdy występują metaznaki.

Po pomyślnym zakończeniu glob() zwraca zero. Inne możliwe wartości to:
GLOB_NOSPACE
przy braku pamięci,
GLOB_ABORTED
przy błędzie odczytu i
GLOB_NOMATCH
gdy niczego nie dopasowano.

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).
Interfejs Atrybut Wartość
glob() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Unsafe race:utent env sig:ALRM timer locale
globfree() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

W powyższej tabeli utent w race:utent oznacza, że jeśli któraś z funkcji setutent(3), getutent(3) lub endutent(3) jest używana równolegle w różnych wątkach programu, może nastąpić sytuacja wyścigu danych. Ponieważ glob() wywołuje te funkcje, stąd dla przypomnienia użytkownikom używamy race:utent.

POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, POSIX.2.

Elementy gl_pathc i gl_offs struktury są w glibc 2.1 zadeklarowane jako size_t, jak powinno być zgodnie z POSIX.2, ale są zadeklarowane jako int w glibc 2.0.

Funkcja glob() może zawieść z powodu błędu wywołanych przez nią funkcji, takich jak malloc(3) czy opendir(3). Wywołania te zapiszą kod błędu w errno.

Jednym z przykładów użycia jest następujący kod, emulujący wpisanie


ls -l *.c ../*.c

w powłoce:


glob_t globbuf;
globbuf.gl_offs = 2;
glob("*.c", GLOB_DOOFFS, NULL, &globbuf);
glob("../*.c", GLOB_DOOFFS | GLOB_APPEND, NULL, &globbuf);
globbuf.gl_pathv[0] = "ls";
globbuf.gl_pathv[1] = "-l";
execvp("ls", &globbuf.gl_pathv[0]);

ls(1), sh(1), stat(2), exec(3), fnmatch(3), malloc(3), opendir(3), readdir(3), wordexp(3), glob(7)

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.11 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

22 marca 2021 r. GNU